Lära genom att göra_2_1

Hallands 4H

Vi är en barn- och ungdomsorganisation med en stor samt stark vision. Vi vill att alla barn och unga ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

En organisation som idag engagerar oss barn och unga för att vi ska utvecklas för att nå vår fulla potential samtidigt som vi är med och bidrar till att andra barn och unga ska få en bättre samt mer meningsfull fritid.

Genom att utveckla våra medlemmars erfarenheter och kunskaper inom ledarskap, projektledning, intresse för demokrati och mycket mer bidrar vi till att alla barn och ungdomar utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

För över 100 år sedan började man i vissa skolor inse vikten av “lära genom att göra”. Hur praktiska moment i skolundervisningen ökade inlärningen och utvecklingen hos barn och unga. 1902 grundades organisationen som snabbt skulle utvecklas till att bli en av världens största barn- och ungdomsorganisationer – 4H.

1918 nådde organisationen Sverige och sedan dess har många genom oss fått känna av pirret i magen som uppstår när man ska åka på läger. Tryggheten av att tillsammans med nya och gamla vänner sitta under en stjärnklar himmel till ett knastrande ljud av en lägereld. Spänningen i att för första gången få besöka och lära känna en ny kultur i ett annat land. Fått möjligheten att påverka och engagera sig i det en själv tycker är kul.

All vår verksamhet arrangeras och drivs av oss unga ideella medlemmar, vilket är helt fantastiskt ifall man kollar på storleken samt kvalitén på den verksamheten vi bedriver.

Allt börjar med dig som medlem. Hur vill du engagera dig inom Hallands 4H?

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_068_web

Varför finns vi?

Allt börjar med vår vision, vårt ”varför”. Vi jobbar mycket med att alla våra medlemmar ska förstå och vara medvetna om varför vi finns. Alla våra aktiviteter har ett högre syfte än att enbart vara roliga. Vi är en barn- och ungdomsorganisation med en stor samt stark vision. Vi vill att alla barn och unga ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

För att alla medlemmar verkligen ska förstå vår vision och varför vi finns, brukar vi ibland experimentera med att berätta om visionen i andra ord. Här nedan kan du läsa hur några av våra medlemmar har valt att presentera visionen, varför vi finns.

En plattform för medlemmar att påverka världen till det bättre.

En plats för barn och unga att utvecklas till att bli bra och må bra.

En organisation som jobbar med personlig utveckling för barn och unga, med mottot lära genom att göra.

Vi utvecklar dagens unga och framtidens makthavare.

Hur jobbar vi?

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_198_web

Vikten av en bra kultur

Kulturen inom organisationen är det absolut viktigaste vi har. Det är nämligen kulturen som säkerställer att vi är en attraktiv organisation där medlemmar vill börja engagera sig och fortsätta att engagera sig. Vi kan enbart uppnå vår vision genom engagerade medlemmar, utan medlemmarna kan vi inte uppnå vår vision.

Varför ha en bra kultur?

Den avgörande faktorn

En bra kultur är den absolut viktigaste orsaken till att medlemmarna i en organisation som Hallands 4H vill börja engagera sig och fortsätta att engagera sig. Vi kan enbart uppnå vår vision genom att engagera våra medlemmar, därför är det avgörande att vi är en attraktiv organisation där medlemmar är glada samt utvecklas som personer.

En bra kultur kan bidra till att skapa en positiv och inkluderande miljö där alla känner sig välkomna och respekterade. Detta kan öka motivationen hos medlemmarna och göra att de vill fortsätta att engagera sig i verksamheten. En dålig kultur, å andra sidan, kan skapa oro och negativitet och därmed minska medlemmarnas vilja att delta i verksamheten.

Därför är det så viktigt att vi fortsätter att arbeta med att skapa en bra kultur inom Hallands 4H. Genom att skapa en attraktiv och inkluderande miljö kan vi säkerställa att våra medlemmar vill engagera sig och utvecklas tillsammans med oss. På så sätt kan vi nå vår vision om att vara en viktig samlingsplats för unga människor och en verksamhet som bidrar till att utveckla nya idéer och förbättra samhället.

Hur skapar vi en bra kultur?

Värderingar 

Trygghet, gemenskap och uppskattning är viktiga värderingar för Hallands 4H. Vi strävar efter att all vår verksamhet ska genomsyras av dessa värderingar, så att alla medlemmar känner sig trygga, inkluderade och uppskattade. Detta kan bidra till att skapa en positiv och givande miljö för alla inblandade, och kan vara en viktig faktor för att fler medlemmar vill ansluta sig till verksamheten och de befintliga medlemmarna vill stanna kvar.

 

Alla får påverka

Hallands 4H är en demokratisk organisation där alla får komma till tals. Vi tror att det är viktigt att alla medlemmar har möjlighet att påverka verksamheten och att allas åsikter tas tillvara. Genom att inkludera alla i beslutsprocessen kan vi skapa en kultur där alla känner ansvarstagande och gemenskap, och där alla känner att de har möjlighet att påverka verksamheten på ett meningsfullt sätt.

 

Utbildningar inom kultur

Genom att erbjuda olika typer av utbildningar kan vi bidra till att stärka medlemmarnas förmåga att bidra till verksamheten och att ta ansvar för olika uppgifter. Detta bidrar till att skapa en kultur där alla känner att de har möjlighet att påverka verksamheten på ett meningsfullt sätt och där alla känner ansvarstagande och gemenskap. Utbildningar kretsar också bidra kring att öka tryggheten, gemenskapen och uppskattningen hos medlemmarna.

Vad är resultatet av en bra kultur?

Attraktiv organisation 

En bra kultur inom Hallands 4H resulterar i att vi är en attraktiv organisation som många vill engagera sig inom. Genom att skapa en positiv och inkluderande miljö kan vi locka till oss fler medlemmar och säkerställa att de befintliga medlemmarna vill stanna kvar. Kulturen är det absolut viktigaste vi har inom Hallands 4H.

 

Nytänkande och utvecklande 

En bra kultur inom Hallands 4H resulterar i att vi blir nytänkande och utvecklas. Genom att ge alla medlemmar möjlighet att delta i beslutsprocessen och att säga vad de tycker, kan vi skapa en organisation där alla vågar att bidra med sina idéer och erfarenheter. Detta kan leda till en kreativ och utvecklingsorienterad miljö där vi kan hitta nya sätt att tänka och göra saker.

 

Givande för alla 

En bra kultur inom Hallands 4H resulterar i att det är otroligt roligt och givande att vara med i organisationen. Genom att skapa en miljö där alla känner sig trygga, inkluderade och uppskattade kan vi bidra till att medlemmarna mår bra och har en känsla av gemenskap. Samtidigt kan vi genom vår verksamhet bidra till att göra att andra mår bra, vilket kan ge en extra känsla av meningsfullhet och givande.

Trygghet

Motivation

Kreativitet

Gemenskap

Meningsfullhet

Uppskattning

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_043_web

Vikten av en bra struktur

Om kulturen är det som får medlemmarna att vilja engagera sig, så är strukturen förutsättningarna för att medlemmarna ska kunna engagera sig. Med andra ord är struktur i det här sammanhanget är en synonym för förutsättningar. Exempelvis ha en tydlig organisation, lätt för alla att påverka, bra kommunikation, stabil ekonomi, mm.

Varför ha en bra struktur?

Skapar förutsättningarna 

Kulturen och strukturen går verkligen hand i hand. När medlemmarna vill engagera sig måste vi skapa rätt förutsättningar för att alla medlemmar ska kunna engagera sig. En tydlig struktur handlar om att ha en tydlig organisation där man lätt kan se hur vi är organiserade för att lätt kunna börja engagera sig i det man tycker är intressant.

Det är även viktigt för att alla medlemmar ska kunna vara med och påverka verksamheten demokratiskt. Att våra alla våra medlemmar får och kan vara med och påverka vår verksamhet leder på alla sätt och vis till en bättre verksamhet. ”Ska man göra något snabbt, gör det själv. Ska man göra något bra, gör det med andra.” 

Strukturen kretsar även kring att ha en bra kommunikation så att alla medlemmar har tillgång till relevant information och kan komma till tals. Utbildningar och fortbildningar för att ge medlemmarna de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna engagera sig. Bra ekonomi för att säkerställa att vi har tillgång till de resurser som behövs för verksamheten. En aktiv verksamhet med många olika projekt och aktiviteter att välja på.

Hur skapar vi en bra struktur?

Engagemang och påverkan 

En tydlig organisation, möjligheter att delta i beslutsprocesser, gemensam vision och mål är viktiga förutsättningar för att medlemmarna ska kunna engagera sig. Genom att ha en tydlig organisation med klara ansvarsområden och rutiner kan vi lättare förstå hur verksamheten är organiserad och hur de kan engagera sig. Det är viktigt att ge medlemmarna möjlighet att delta i beslutsprocesser och påverka verksamheten.

 

Ekonomi och kommunikation

Bra ekonomi och god kommunikation är också viktiga förutsättningar för att medlemmarna ska kunna engagera sig inom Hallands 4H. En god ekonomi säkerställer att vi har tillgång till de resurser som behövs för verksamheten, så att medlemmarna kan genomföra olika projekt och aktiviteter. Bra kommunikation är viktigt för att alla medlemmar ska ha tillgång till relevant information och kan komma till tals.

 

Utbildningar inom struktur 

Genom att ge våra medlemmar utbildningar inom olika områden som ledarskap, projektledning, styrelsekunskap och personlig utveckling kan vi säkerställa att de har de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna engagera sig inom Hallands 4H. Detta är särskilt viktigt för yngre medlemmar som kanske inte har den erfarenhet och kunskap som behövs för att delta i verksamheten på ett meningsfullt sätt. Detta bidrar till att öka motivationen, engagemanget och den personliga utvecklingen hos medlemmarna.

Vad är resultatet av en bra struktur?

Vi växer och utvecklas 

När vår struktur och vi har rätt förutsättningar har vi väldigt goa möjligheter till att växa och utvecklas som organisation. Vi kan bedriva mer och bättre verksamhet, genom att till exempel starta fler klubbar runt om i Halland. Arrangera läger för fler medlemmar och bedriva fler projekt i form av internationella utbyten. Vi kan även satsa mer på våra 4H-gårar.

 

Verksamhet i världsklass

När vi har alla strukturella delar på plats och de fungerar på ett bra sätt så har vi med andra ord helt rätt förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet i världsklass. Det är för oss väldigt viktigt att det är just medlemmarna som bedriver verksamheten då vi tydligt kan se att verksamheten blir som bäst då. Vi är en organisation som jobbar efter ”Av unga, för unga”.

 

Vår vision kan uppnås

När det kommer till strukturen och förutsättningarna är det viktigaste att det bidrar till att vi kan uppnå vår vision om att ”alla barn och unga ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden”. När vi har en bra kultur och en bra struktur så finns det ytterst få saker, om en något, som kan stoppa oss från att påverka världen till det bättre eller få våra medlemmar att växa som personer.

Demokrati

Kommunikation

Ekonomi

Organisering

Styrdokument / Stadgar, mm.

Utbildning

Kultur + Struktur = En fungerande verksamhet

”Kulturen är det som får medlemmarna att vilja engagera sig och strukturen är det som ser till att medlemmarna har rätt förutsättningar för att kunna engagera sig.

Om vi då har glada medlemmar som både vill och kan engagera sig så finns det ingenting som kan stoppa oss från att nå vår vision – inget kan stoppa oss.”

– Hampus Brink, ordförande för Hallands 4H

Vad gör vi?

Vår verksamhet 

devonutbytet

Klubbar

Vi är övertygade om att barn och unga vill samt kan mer än vad vuxna tror, bara vi får möjligheten. Vi är övertygade om just detta för att vi medlemmar är just barn och unga som både vill och kan mer.

Vi är medvetna om att vi barn och unga lär oss om demokrati, ledarskap, projektledning och ekonomi på bästa sätt när vi aktivt får jobba med det.

Inom 4H får vi möjligheten att engagera oss tillsammans kring ämnen som vi själva brinner för och är intresserade av.

Idag bedriver vi inom Hallands 4H ett 10-tal aktiva klubbar där barn och unga i tidig ålder får möjligheten att engagera sig samt på ett demokratiskt sätt tillsammans med de andra medlemmarna styra en egen verksamhet.

Klubbarna drivs helt och hållet av medlemmarna som i sin tur har hand om klubbens ekonomi, planerar klubbaktiviteter samt ser till så att alla medlemmar i klubben har kul.

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6404_web

Gårdar

Vi och forskarna är eniga. Samspelet mellan människor, djur och natur är viktig. Framförallt när det kommer till barn och unga. Därför spelar våra 4H-gårdar en väldigt viktig roll i samhället.

Idag är det få barn och unga som har en naturlig koppling till odling, natur och djur, framförallt de som bor i städer. Om de har svårt att ta sig ut till landsbygden, får landsbygden komma till dem.

Sedan 70-talet bedriver vi inom 4H ett 30-tal småskaliga bondgårdar i eller i närheten av städer för att barn och unga ska få möjligheten att lära sig mer kring odling, natur och djur.

Vi erbjuder en unik möjlighet för barn och unga att på ett praktiskt sätt lära sig mer kring djur och natur.

Men vi nöjer oss inte där. Inom 4H har vi även tagit på oss det viktiga samhällsuppdraget att sprida kunskap om hur vi räddar utrotningshotade svenska lantrasdjur, hur vi kan ha god självhushållning och hur naturens kretslopp fungerar. 4H-gårdarna över Sverige är en av organisationens viktigaste plattformar för detta.

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6909_web

Läger

Inom 4H brinner vi för ledarskap och projektledning. Genom ett bra ledarskap och en förmåga att skapa projekt kan man komma väldigt långt. Utöver det brinner vi även för att göra roliga aktiviteter som engagerar barn och unga.

Med roliga aktiviteter menar vi äventyr under både dagtid och nattetid, kanotrace-turneringar och mysiga stunder där vi sjunger oss hesa vid lägereldar. Väv samtidigt ihop detta med diverse olika bus, då får vi riktigt bra läger.

Det är inte en slump att vi har bedrivit läger i nästan 100 år. Läger är nämligen den perfekta verksamheten för både deltagare, ledare och arrangörer. Alla har något att vinna på det.

Deltagarna får en fantastisk upplevelse, ledarna får en ofantligt bra och praktisk ledarutbildning samt arrangörerna får möjlighet att bedriva ett projekt som engagerar hundratals människor varje år.

Alla våra läger bedrivs helt ideellt av barn och unga!

Make coffee not walls

Projekt

Vi anser att det är ofantligt viktigt att kunna bedriva projekt. Det finns oerhört mycket man kan lära sig genom att bedriva ett projekt inom 4H. Oavsett ifall man befinner sig i skolan eller på jobbet gynnas man av att kunna gå från att ha en idé till att förverkliga denna.

Grunden i vår verksamhet är att vi medlemmarna själva ska bestämma över vad vi ska hitta på för aktiviteter. Därför faller det även ganska naturligt i att vi bedriver en hel del projekt inom Hallands 4H.

Vissa projekt är relativt små, sker under en kortare period med en små budgetar. Varpå andra projekt pågår under flera år, har ideella grupper inom sig och omsätter miljoner genom externa samt internationella finansiärer.

Att vi medlemmar ger varandra möjligheten att bedriva projekt är oerhört gynnsamt för alla inblandade. Oavsett ifall det handlar om en enkel liten träff för skojskull eller ifall det handlar om ett mångsidigt internationellt utbyte med ett seriöst samt allvarligt tema.

Hur man som medlem kan engagera sig

Matskolor_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6298_web

Deltagare

Det är oftast som deltagare de flesta medlemmarna kommer in i verksamheten för första gången. Därefter utvecklar de sitt engagemang till att bli ledare eller arrangör.

Är du helt ny inom 4H är det bästa sättet för att börja engagera sig att delta i någon form av aktivitet. Du hittar alla våra planerade evenemang via vår medlemsportal Antribe.

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6662_web

Ledare

Att bli ledare inom 4H är ett naturligt steg efter att ha varit deltagare i sin klubb eller på något av våra läger.

Varje år arrangerar vi ett flertal ledarutbildningar för att fler medlemmar ska få möjlighet att bli ledare inom 4H.

Som ledare är du med på våra aktiviteter och ser till att alla mår bra och att allt rullar på.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_072

Arrangör

Utan arrangörerna vore 4H ingenting. Det är genom dessa som verksamheten planeras och genomförs. De flesta som arrangerar en aktivitet har oftast varit deltagare och ledare tidigare, men det är inget krav.

De personerna som definieras som arrangörer är personer som antingen sitter med i en projektgrupp, verksamhetsgrupp eller i en styrelse.

Förtjänsttecken

Mentor

Du som har gedigen erfarenhet av att bedriva verksamhet kan utvecklas till att bli mentor.

Som mentor ser du till exempel till att arrangörerna (projektgruppen, verksamhetsgruppen eller styrelsen) mår bra, har koll på allt som behövs göras och säkerställer att verksamheten rullar på som den ska.

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra