Hur vi påverkar världen

4H har en oerhört viktig roll i samhället, på många olika sätt. Främst för att vi bedriver en verksamhet där barn och unga får utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

Vi ser till att barn och unga får en unik möjlighet att driva samt utveckla olika typer av verksamheter. Så som 4H-klubbar, internationella utbyten, utbildningsaktiviteter och lägerverksamhet. Även djurhållning och frågor som rör natur samt friluftsliv.

Inom 4H tror vi mycket på mottot ”Lära genom att göra” och att vi tillsammans kan hjälpa varandra. Vi träffas ofta och genomför varje år flera utbildningar och medlemsträffar för att dela erfarenheter, skapa en gemensambild över vart vi vill och skapar därefter verksamheten tillsammans.

Vi unga är framtiden, därför är det självklart för oss att vi är med och bidrar till en bättre framtid. 

Rix18_Alma-Bengtsson_Bildspel

124

Engagerade

Idag ser vi till att 124 unika personer engagerar sig i en styrelse, grupp eller kommitté där de tillsammans på ett demokratiskt sätt bestämmer över verksamheten.

Dessa får kunskaper och erfarenheter som finns med hela livet.

23

Medelålder

Av alla de som engagerar sig ideellt i vår verksamhet ligger medelåldern på 23 år. Det betyder att vår verksamhet till största del bedrivs av barn och unga.

Medianen ligger på 19 år. I våra 4H-klubbar är åldern betydligt mycket lägre.

60%

Jämställdhet

Hos oss får tjejer ta plats. 60% av alla ideellt engagerade i våra styrelser, grupper och kommittéer är idag tjejer.

I näringslivet är enbart 38% av alla styrelseledamöter tjejer. Vi utbildar framtidens makthavare, för en mer jämställd värld.

16

Globala målen

Idag jobbar vi aktivt för att uppnå hela 16 av de globala delmålen som har satts upp. Det är fler än vad de flesta företag och organisationer lyckas uppnå.

Detta gör vi naturligt, utan att ha anpassat vår verksamhet efter dem.

1990_Maj_19_Landsbygdsmanifestation_0002
1990_Maj_19_Landsbygdsmanifestation_0001_a

Vår verksamhet är i linje med de globala målen

Vi anser att vi är en fantastisk organisation och att vår verksamhet verkligen gör samhället en stor tjänst. Vi är många medlemmar som skulle kunna stå länge och berätta hur mycket 4H har lärt oss samt utvecklat oss som personer.

Mycket av vår verksamhet går helt i linje med de globala målen och här nedan har vi valt att beskriva vad 4H gör för samhället. Dels lokalt men även globalt. Att vi sedan länge har bedrivit verksamhet som går i linje med de globala målen är förmodligen ingen slump, det påvisar enbart att vi medlemmar tänker som FN.

Great minds think alike! 

4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER

För oss är det en självklarhet att alla ska få vara med och delta. Därför ser vi i största möjliga mån till att alla kan delta i våra aktiviteter oavsett funktionsnedsättning. Båda våra 4H-gårdar har entréer anpassade för rullstolar och andra verktyg.

Inför våra sommarläger utbildas alla våra ledare kring hur man ska hantera personer med funktionsvariationer för att säkerställa att alla som deltar i vår verksamhet känner sig välkomna samt behandlade på rätt sätt.

4H ska vara en organisation som lämpar sig för alla, oavsett funktionsvariation eller rädsla för att inte passa in.

 

Delmålet i sin helhet

Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

4.4 ÖKA ANTALET PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR EKONOMISK TRYGGHET

Alla medlemmar inom Hallands 4H får tidigt möjligheten att lära sig mer om ekonomi, ledarskap, digitala verktyg och andra kunskaper som gynnar deras personliga utveckling – oavsett ålder.

Vi medlemmar får alltid möjlighet och uppmuntras till att bedriva olika typer av projekt, klubbverksamhet och arrangera aktiviteter där just ekonomi är en centraldel för att få verksamheten att gå ihop.

Genom att våra medlemmar har goda kunskaper inom ekonomi, projektledning och entreprenörskap gynnas dels vår verksamhet, våra medlemmar personligt, deras skolinsatts och deras möjlighet att snabbt komma in på arbetsmarknaden efter att deras studier är genomförda.

 

Delmålet i sin helhet

Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

 

4.7 UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALT MEDBORGARSKAP

Man skulle kunna säga att vår verksamhet kretsar kring just det här målet. All vår verksamhet har som syfte att på ett eller annat sätt utbilda oss medlemmar till att få erfarenheter och kunskaper kring hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av kultur samt fred och mycket där till.

Inom 4H bedriver vi ett flertal internationella utbyten med dessa frågor i fokus. Vi arrangerar även utbildningshelger där medlemmar träffas för att diskutera dessa områden och lära sig mer tillsammans.

Detta görs idag och har gjorts enda sedan vi i Sverige grundades 1918. 4H är i grunden en utbildningsorganisation med dessa frågor i fokus.

 

Delmålet i sin helhet

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

5.1 UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR

Vår verksamhet bedrivs till väldigt stor del av tjejer. Faktum är att majoriteten av alla medlemmar idag är tjejer och många sitter med i styrelser, grupper och kommittéer.

”4H har gjort mig mer självsäker. fått mig att faktiskt tro på mig själv och att jag klarar mer än vad jag tror. Detta har i sin tur lett till att jag vågar ta mer plats både i skolan och på olika jobb”, säger en av alla våra fantastiska tjejer när hon fick frågan kring hur det är att vara tjej inom 4H.

För oss är det en självklarhet att man är välkommen att yttra sina åsikter och påverka, oavsett kön.

 

Delmålet i sin helhet

Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

 

5.5 SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE

4H har under många år varit en fantastisk plats för unga tjejer att ta plats och utveckla sitt ledarskap samt beslutfattande.

Faktum är att majoriteten av alla medlemmar inom Hallands 4H är tjejer, vilket även speglar vilka som sitter i våra grupper, styrelser och har andra beslutsfattande uppdrag.

Under en kampanj vi gjorde visade det sig att många tjejer anser att 4H har varit en av få platser där de verkligen blir tagna på allvar och får visa vad de går för utan att någon stoppar dem. Det tycker vi är fantastiskt!

 

Delmålet i sin helhet

Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

 

8.3 FRÄMJA POLITIK FÖR NYA ARBETSTILLFÄLLEN OCH ÖKAD FÖRETAGSAMHET

Genom 4H får våra medlemmar en möjlighet att lära sig mer om demokrati, projektledning och entreprenörskap.

I klubbarna bedriver de yngre medlemmarna 4H-företag vilket är små företag där de i tidig ålder lär sig att gå från idé till verklighet. Oftast innefattar dessa företag att medlen har odlat eller på annat sätt skapat en produkt som sedan säljs.

För äldre medlemmar är det vanligt att genomföra olika typer av projekt så som att arrangera våra sommarläger eller internationella utbyten. Även att genomföra olika typer av aktiviteter och utbildningar för andra medlemmar.

Genom dessa aktiviteter lär sig våra medlemmar mer om ekonomi, ledarskap, projektledning, företagsamhet och i vissa fall även rekrytering. I vissa styrelser finns det även ett arbetsgivaransvar vilket ligger på oss ideella medlemmar.

 

Delmålet i sin helhet

Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK

Vår verksamhet grundar sig i utbildning och att förse barn samt unga med rätt kunskaper och erfarenheter som kan komma till stor användning i arbetslivet.

Dessutom anställer vi ca 60 unga personer i samband med att vi arrangerar våra sommarläger. Dessa får en bra utbildning inom ledarskap, sjukvård och andra kunskaper som kan vara bra att kunna under en lägersommar. När de väl börjar arbete får de en unik möjlighet att utveckla sitt ledarskap och de kunskaper de tidigare har lärt sig.

Dessa kunskaper får de sedan ta med sig ut i arbetslivet och skola.

Delmålet i sin helhet

Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.

 

10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING

En grundsten i vår verksamhet är demokrati. All vår verksamhet kretsar på ett eller annat sätt kring demokrati och våra medlemmars möjlighet att vara med och påverka.

I våra 4H-klubbar får barn och unga tidigt engagera sig i styrelser och bestämma vad deras klubbar ska hitta på. Styrelsen ser ut på samma sätt som i en vanlig bolagsstyrelse där klubbarna har en ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter och suppleanter. Genom styrelsearbetet får våra medlemmar en inblick i hur det är att sitta i styrelser samt vara med och påverka på riktigt.

Det är inte en slump att flera av våra medlemmar senare i livet skapar företag eller engagerar sig politiskt.

 

Delmålet i sin helhet

Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

11.7 SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR ALLA 

Vi har inom 4H sedan 70-talet bedrivit 4H-gårdar runt om i Sverige, lika så i Halland. Våra 4H-gårdar är lantlivsgårdar som allmänheten kan besöka för att träffa och lära sig mer om djur. Syftet med gårdarna är att utbilda de som besöker dem kring frågor som rör djur, klimat och hållbarhet.

Alla våra 4H-gårdar är gratis att besöka, vilket för oss är väldigt kostsamt men enligt oss värt det för att alla ska få tillgång till dem.

Vår 4H-gård strax utanför Kungsbacka, Stättareds 4H-gård är Kungsbacka kommuns näst största besöksnäring efter Tjolöholms slott.

 

Delmålet i sin helhet

Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

12.3 HALVERA MATSVINNET I VÄRLDEN 

En stor del av vår verksamhet kretsar kring aktiviteter där mat och fika förekommer. Ordspråket ”ett möte utan fika, är inget möte” finns inom organisationen. Inom 4H jobbar vi mycket med att enbart köpa in den mat som behövs och blir det mat över tas denna till vara på. Vid våra sommarläger skickas den överblivna maten från ett läger vidare till nästa.

Om det skulle finnas mat över från en kurs eller annan aktivitet sparar vi denna samt ser till att den kommer till användning på en annan aktivitet. Skulle det inte vara möjligt att frysa in maten eller på annat sätt spara den så finns det enbart ett sista alternativ att göra… att deltagarna samt ledarna sinsemellan delar upp den mat som finns kvar och tar hem.

Kan lova att det finns många föräldrar runt om i Halland som dels har blivit glada, men kanske mest förvånade över att få hem allt från en bunke med sallad till flera lite mjölk från en medlem som har deltagit på en aktivitet. Alternativet hade varit att slänga maten, vilket för oss inte är ett alternativ.

 

Delmålet i sin helhet

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

12.8 ÖKA ALLMÄNHETENS KUNSKAP OM HÅLLBARA LIVSSTILAR

En del i vårt arbete är att få barn och unga att leva liv med sunda värderingar när det kommer till mat och motion. Varje år bedriver vi lägerverksamhet för över 450 barn och unga. Ett stående inslag i dessa läger är att aktiviteter i friluftsliv med fokus på hållbarhet och hur man kan nyttja naturens resurser på bästa sätt.

Under somrarna bedriver vi även ett fler tal matskolor runt om i Halland där vi lär barn och unga att laga mat från grunden, var maten kommer ifrån och vad man bör tänka på när det kommer till hållbarhet samt klimat.

Hallands 4H ser alltså till att hundratals barn och unga varje år lär sig mer om hur man kan leva ett hållbart liv, dels för sig själv men även för planeten vi tillsammans lever på.

 

Delmålet i sin helhet

Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

15.5 SKYDDA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH NATURLIGA LIVSMILJÖER

Vi är i grund och botten en jordbruksförening. Vi grundades 1918 genom vår moderorganisation JUF, jordbrukarnas ungdomsförbund. Sedan vi grundades har vi alltid jobbat för att främja och skydda den biologiska mångfalden och lära oss mer om hur man kan nyttja naturens på ett bra samt hållbart sätt.

Sedan 70-talet har vi inom 4H bedrivit så kallade 4H-gårdar. Vårt mål med våra gårdar är att de ska vara öppna mötesplatser för alla människor för att lära sig mer om djur och natur. Via våra gårdar jobbar vi även med att bevara svenska utrotningshotade lantlivsraser.

På vår gård strax utanför Kungsbacka, Stättareds 4H-gård jobbar vi med att bevara djur så som göingegetter, jämtgetter, linderössvin, orusthönor, bohuslän-dals svarthönor, gammalsvensk dvärghönor och nordiska bin som alla klassas som hotade. Vi har även mellarudskanier som klassas som akut hotad.

Våra 4H-gårdar är helt gratis att besöka, vilket är väldigt kostsamt för oss. Men vi väljer att ha det så för att så många människor som möjligt ska få tillgång till att lära sig mer om dessa djur.

 

Delmålet i sin helhet

Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

16.7 SÄKERSTÄLL ETT LYHÖRT, INKLUDERANDE OCH REPRESENTATIVT BESLUTSFATTANDE

Inom 4H jobbar vi ständigt med demokrati och inkluderande. Från rötterna, det vill säga våra 4H-klubbar upp till läns- och riksnivå för sedan vidare ut till våra paraplyorganisationer. Alla beslut som tas inom organisationen grundar sig på medlemmarnas viljor och intressen där alla får möjlighet att yttra sina åsikter samt idéer.

För att säkerställa att våra medlemmar får de rätta kunskaper och erfarenheter erbjuder vi flera utbildningar varje år. Bland annat vår styrelse och 4H-företagskurs som alltid lockar många deltagare.

Demokrati ligger oss oerhört nära och vi vill alltid främja demokratin och våra medlemmars inkluderande, dels internt inom organisationen men även externt ut i samhället. Notera gärna att vi är en barn och ungdomsorganisationer där de allra flesta medlemmar som engagerar sig ideellt någon gång har suttit i en styrelse inom 4H.

 

Delmålet i sin helhet

Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.

16.1 MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN

Under 2019/2020 arrangerade vi tillsammans med den Palestinska organisationen Wi’am ett internationellt ungdomsutbyte med temat ”Demokrati och kommunikation med syfte att främja fred samt icke-våld.”. Wi’am är en organisation som jobbar med konflikttransformation, återupprättandet av rättvisa och medling i konflikten mellan Palestina och Israel.

Utöver det jobbar även Wi’am för fredsbyggande, hållbar utveckling, inflytande och hopp. Vi från Hallands 4H tog initiativet att skapa ett utbyte med dem för att lära oss mer om varandras kulturer, hur det är att leva i ett land som ständigt har varit i konflikt kontra ett land som i hundratals år har haft fred. I samband med dem besökte vi svenska fabriker, SVT i Göteborg, Varbergs kommun och flera andra platser för att diskutera hur kommunikation och demokrati hör i hop inom olika organisationer.

Ett ofantligt lärorikt utbyte för både oss inom 4H och för Wi’am.

 

Delmålet i sin helet

Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

17.17 UPPMUNTRA EFFEKTIVA PARTNERSKAP

Hallands 4H har under decennier haft som tradition att arrangera många internationella samarbeten och utbyten. Vi försöker vartannat år arrangera en ledarutbildning i ett annat europeiskt land för att diskutera aktuella och viktiga ämnen, så som hållbarhet, jämlikhet, demokrati och klimat.

Under 2016 besökte vi Europaparlamentet i Bryssel för att lära oss mer om demokrati på EU-nivå. I samband med besöket genomförde vi en workshop ledd av Europarlamentet där vi fick agera fiktiva politiska partier för att lära oss mer om vilka frågor de diskuterar, vikten av demokrati och kommunikation.

De senaste åren har vi gjort liknande utbildningsresor till bland annat Reykjavik, Prag och Paris.

 

Delmålet i sin helhet

Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

17.16 STÄRK DET GLOBALA PARTNERSKAPET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Inom 4H har vi sedan 40-talet arrangerat och deltagit i flera internationella utbyten. Vi medlemmar kan antingen välja att åka ensam via vårt utbytesprogram IFYE (International Farm Youth Exchange) som vi har tillsammans med våra paraplyorganisationer. Man kan även som medlem välja att åka i grupp tillsammans med andra medlemmar.

Under de senaste åren har vi bland annat arrangerat internationella utbyten tillsammans med organisationer från Uganda, England, Rwanda och Palestina. Under våra utbyten som vi har arrangerat tillsammans med Mgahinga Community Development Organization (MCDO) i Uganda och Rwanda har stort fokus lagts på att lära sig mer om utvecklingen samt kulturen i dessa länder.

 

Delmålet i sin helhet

Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra