4H:s Historia

Starten i USA

4H-rörelsen räknar 1902 som sitt födelseår. Då hölls de första klubbmötena i USA. Redan tidigare

hade 4H-liknande verksamhet förekommit, men från 1902 fanns det klubbar med föreningsmässig verksamhet. En klubb från Springfield i staten Ohio var troligen den första klubben som arbetade som en förening. Snart nådde klubbverksamheten ut över hela USA. Anledningen till starten var att man i slutet av förra seklet fann att landsbygdens skolor visserligen lärde ut mycket, men inte om förutsättningen att leva ett rikt liv ute på farmerna. Det behövdes utbildning för de unga i jordbruket, i praktiskt arbete och i skapande av hemkultur.

De första åren bestod 4H-verksamheten mest av tävlingar och naturstudier. Först var det bara pojkar med i klubbarna men det dröjde inte länge förrän flickorna också fick komma med.

 

Namnet 4H

Det är lite oklart när klubbverksamheten fick namnet 4H. De fösta åren hade klubbarna i regel namn bara efter platsen. 1909 vet man att 4H användes. Symbolen var en treklöver med ett H i varje blad för orden Huvud, Hjärta och Hand. Fyrklövern användes också och år 1911 vet man att rörelsen kallades 4H.  Fyrklövern – lyckoklövern – hade blivit symbolen för vad som skulle bli världen största lantungdomsrörelse.

 

4H-symbolen i form av en fyrklöver med ett H på varje blad utformades alltså i USA omkring år

  1. De fyra H:na är begynnelsebokstäver i orden Head (Huvud), Heart (Hjärta), Hand (Hand) och

Health (Hälsa). Symboler för kunskap, medkänsla, färdighet och ett sunt levnadssätt.

 

4H:s motto

Det motto 4H-organisationen arbetar efter är: ”LÄRA GENOM ATT GÖRA”. 4H-verksamheten är

uppbyggd kring praktisk inlärning, där teorin blir ett hjälpmedel för det praktiska handlandet.

De fyra 4H:nas innebörd ger tillsammans med 4H:s motto en god bild av vad 4H vill.

 

4H:s start i Sverige

Idéerna bakom 4H kom ganska tidigt till Skandinavien. Framför allt i Danmark och i Sverige var

man intresserad. I vårt land bildades Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF) år 1918. Den första JUF-avdelningeni Halland startades i Mellby, Hök 1919, Hallands JUF-distrikt bildades 1921. JUF var ett förbund för i huvudsak äldre ungdom, men man ville ha verksamhet även för ungdomar i 11-12-årsåldern. År 1924 beslöt man att ta upp 4H-programmet och året därpå startade 4H-företagsverksamhet i Skaraborgs län. Snart var arbetet igång över hela landet.

I början var växtodling, speciellt köksväxtodling, det vanligaste 4H-företaget. Så småningom blev

klubbodlingarna större och kom även att omfatta specialodlingar för försäljning. Även

djuruppfödning tillkom. Skogsverksamhet med vilt- och fiskevård blev också ett allt vanligare

inslag i programmet. Flickorna deltog från början med samma 4H-företag som pojkarna, men efterhand tillkom allt fler 4H-företag inom hem och hushåll.

De första 4H-klubbarna

1947 beslöt JUF:s riksstämma att ”Unga Odlare”-klubbar med ett mera allsidigt program än de

tidigare odlareklubbarna skulle startas. Efterhand antog Unga Odlare-klubbarna beteckningen 4H-klubbar. Till detta medverkade det allt livligare utbytet med USA via IFYE (International Farm (Four H) Youth Exchange).

 

Riksförbundet Sveriges 4H

I slutet av 50-talet hade 4H-klubbarna vuxit så mycket i antal och verksamhet att man blivit större

än JUF-avdelningarna. Dessutom ville man ha ett internationellt namn på rörelsen. JUF

motsvarades visserligen av Young Farmer’s (fortfarande är Young Farmer’s 4H:s motsvarighet i

många länder) men de engelska orden för de fyra H:na blev ju även fyra svenska H – Sveriges 4H!

Riksförbundet Sveriges 4H kom till 1960-61. Det blev en ungdomsorganisation med ett brett

program. JUF blev specialförbund med jordbruksfacklig verksamhet för 4H:s medlemmar och för

medlemmarna i de gamla JUF-avdelningarna. Två nya specialförbund bildades, Förbundet Skog

och Ungdom (FSU) för skogsbruksfacklig verksamhet och för vilt- och fiskevård, samt Förbundet

Hem och Ungdom (FHU) för hushållsfacklig verksamhet och hem- och familjekunskap.

Omorganisationen 1979-80

Organisationens uppbyggnad debatterades under 60- och 70-talen.  I slutet av 70-talet beslutade man sig för att låta förhållandet med specialförbund upphöra. De fick istället en helt självständig ställning inom ramen för 4H-organisationen. Nya stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H (RS4H) antogs 1980.

 

Hallands 4H:s historia

1926 anställdes agronom Lars Andersson, som Ungdomskonsulent i Halland. Hans främsta uppgift var att starta juniorverksamhet, juniorklubb startades bl. a. i Tvååker. Klubbverksamheten hade 109 deltagare det första året. Lars fru Karin Andersson, som var Hushållslärare höll kurser i matlagning, konservering m.m .

På 1930-talet var Karl Nilsson, Gödeby och Artur Andersson, Väröbacka drivande. Medlemsåldern var 12-18 år!  Praktiska tävlingar på 20 och 30-talet var : Rotfruktsgallring, Hovbeslagning, Potatisupptagning, Strumptvätt, Potatisskalning, Plöjning, Protokollskrivartävling.

1938 bildades Hallands Läns ungdomsnämnd, som en samordnare för Juniorverksamheten. Då var antalet klubbodlare 252. 1939 övertog Hallands läns Ungdomsnämnd ledningen för klubbverksamheten. I Ungdomsnämnden hade Hushållningssällskapet, JUF och SLU två representanter vardera.

Ledarläger på Hallarna, Heberg  ordnades på 1940 och 1950-talet, sedan på Plönningeskolan på 1960-talet. Ett 60-tal klubbledare samlades under en vecka.

Klubbodlarläger hölls första gången 1943 i Fjäre härad.

På 1940-talet kom det mer teoretiska tävlingar.

1952  var det första Länslägret i Klev, Dagsås

1961 fick vi Hallands första Länsförbundsstyrelse .  Ordförande var Anders Andersson, Himle.

1968 fanns det 70 klubbar och 1700 medlemmar i Hallands 4H.

1979/80 blev Hallands 4H helt självständig organisation. Efter stämmorna 1977, 1978 med 4H/Vi Unga diskussioner, där det till slut bestämdes att Hallands 4H skulle stå på egna ben och Länsförbundsstyrelsen fick både verksamhets och ekonomiskt ansvar.

1981 ordnade Hallands 4H nordiskt 4H-läger i Fjärås, 1991 ordnades Riksläger i Särdal och 2001 på Öströö.

2006 firade Hallands 4H/JUF 80-årsjubileum den 7 oktober på Plönningegymnasiet.

4H i andra länder

4H finns idag i ett 80-tal länder. I de gamla brittiska imperieländerna går det under benämningen

Young Farmer’s. För de europeiska länderna finns samarbetsorganisationen ”European Committee for Young Farmer’s and 4H Clubs”. Någon världsfederation existerar däremot inte.

För det nordiska samarbetet finns samarbetsorganisationen NSU (Nordisk

Samorganisation för

Ungdomsarbete). I dess regi arrangeras t.ex. nordiska läger, ungdomsstämma,

lantungdomskonferenser m.m.

Utbyggnaden av 4H pågår ännu. Genom insatser från Sveriges 4H har en 4H-organisation etablerats i Tunisien.

 

4H idag

Arbetet inom dagens 4H bygger på idéerna ”Att göra det bästa bättre” och ”För ungdomen – genom ungdomen”. Genom att medlemmarna själva får ta ansvar för sin klubb och verksamheten i denna kan de utvecklas till goda samhällsmedborgare med ett demokratiskt ansvar. En 4H-klubb blir ett samhälle i miniatyr, med vald styrelse, men där klubbmötena ger alla lika möjlighet att vara med om att bestämma. 4H skall – samtidigt som en god miljö skapas – ge ungdomar aktivitetsmöjligheter, spänning och locka till äventyr.

Enligt stadgan är 4H-rörelsen partipolitiskt och religiöst obunden. Detta innebär inte att 4H måste stå utanför samhällsdebatten. Organisationen kan – och skall – i stället yttra sig om frågor av intresse för rörelsen och medlemsgrupperna utan att behöva ta hänsyn till olika politiska partiers ställningstagande.

Organisationsdelegationen 1979 angav följande utvecklingslinjer i 4H-arbetet:

  1. 4H skall utvecklas som en fri och oberoende ungdomsorganisation med medlemmarna som beslutande och ansvariga
  2. 4H skall ha allmän ungdomsverksamhet (medborgarskolning)
  3. 4H skall dessutom ha en yrkesinriktad verksamhet kring jord, skog och hem
  4. 4H skall ha verksamhet både på landsbygd och i tätort

Nu gällande stadga överensstämmer med dessa uttalanden.

Källa: www.4h.se

 

Britt Axelsson och jag

Bilden togs 1967 i Östhammar på Sveriges 4H/Klubbodlarnas riksläger! På bilden ser vi två fanbärare från Halland under invigningen. På hela lägret deltog ca 800 deltagare från hela Sverige!

“1967 var jag med på rikslägret i Östhammar. Från Halland var det flest deltagare (150 stycken) och vi hade en fantastisk sammanhållning och enormt roligt på detta läger.” – Eivor Johansson