Organisation

Riksförbundet Sveriges 4H är uppbyggt i flera led. Varje led har enskilda uppgifter, samtidigt som alla verkar för att vara en samlad organisation. Det är viktigt att komma ihåg den demokratiska processen och att varje enskild medlem har möjlighet att göra sin röst hörd.

Riksförbund

Riksförbundet leds av Riksförbundsstyrelsen. Varje år hålls en Riksförbundsstämma där medlemmarna får vara med i den demokratiska processen och bestämma om verksamhet och hur organisationen ska utvecklas och drivas. Styrelsen styr sedan organisationen så som Riksförbundsstämman beslutat. Styrelsen ordnar aktiviteter för medlemmarna och arbetar med utveckling av verksamheten samtidigt som de ansvarar för ekonomin och ser till att den läns- och klubbstyrda verksamheten fungerar genom att stötta och hjälpa till där det behövs. Till hjälp finns det anställda på Riksförbundets kansli i Katrineholm. De anställda jobbar bland annat med löneservice, administration, representation, problemlösning och utveckling av verksamhet.

Sveriges 4H har cirka 150 helårsanställda utspridda på de olika länen, kretsarna och klubbarna. De anställda arbetar som 4H-gårdsföreståndare, 4H-gårdsassistenter, administratörer, instruktörer, konsulenter, verksamhetsledare och regionkonsulenter.

Länsförbund / DISTRIKT

Sveriges 4H har 22 mer eller mindre aktiva länsförbund. Länsförbunden styrs, liksom Riksförbundet, av en ideell styrelse och har en årlig länsförbundsstämma. Länsförbundsstyrelsen ansvarar bland annat för de aktiviteter som anordnas av länet och verkar som stöd för de klubbar som finns i länet. Vissa länsförbund har även arbetsgivaransvar för eventuella anställda i länet.

Krets

I vissa län finns det kretsar som består av flera klubbar. Även kretsarna drivs av en styrelse och har årsmöte. Kretsstyrelsens ansvar är att ordna aktiviteter för de klubbar som är anslutna till kretsen.

Klubb

I klubbarna bedrivs huvuddelen av 4H:s verksamhet. Varje klubb har en klubbstyrelse och vissa (framför allt 4H-gårdar) har anställda. På ett årsmöte tillsätts styrelsen för klubben och det beslutas hur klubben ska bedriva sin verksamhet. Klubbverksamheten ser väldigt olika ut och varierar från aktiviteter som hantverk och teater till gymnastik och 4H-gårdsverksamhet.

Avdelningar

En 4H-avdelning är en demokratisatsning 2019 som 4H har infört för att fler barn och unga ska få lära sig föreningsdemokrati genom vår verksamhet.

 

Organisationsschema

nyanställd_4H_2