Förtjänsttecken

På Sveriges 4H:s riksförbundsstämma 1974 beslutades det att man skulle inrätta förtjänsttecken i guld, silver och brons som kan delas ut till medlemmar som gjort förtjänstfulla insatser inom rörelsen.

 

För att kunna få dessa gäller följande:

 

Förtjänsttecken i guld

Kan utdelas för minst tio års framstående ledarinsats på riks- eller länsplan (om särskilda omständigheter föreligga kan förtjänsttecknet i guld även tilldelas ledare på lokalplan). Kan erhållas av den som gjort 4H-verksamheten stora tjänster, som på ett avgörande sätt förbättrat verksamheten villkor. Ansökan från länsförbundsstyrelsen till Riksförbundsstyrelsen. Inom Riksförbundsstyrelsen kan också väckas förslag om utdelande förtjänsttecken.

 

Förtjänsttecken i silver

Kan utdelas för minst tio års väl vitsordad ledarinsats inom något av riksförbundet organisationsled. Ansökan från länsförbund, krets eller klubb ställes till Riksförbundet Sveriges 4H. Riksförbundsstyrelsen äger bevilja sådan ansökan. Meritförteckning ska åtfölja ansökan.

 

Förtjänsttecken i brons

Minst fem års deltagande som ledare på klubb- eller kretsplan, väl vitsordat. Ansökan ställes till länsförbundsstyrelsen i form av protokollsutdrag från styrelse, – klubb- eller kretsmöte. Förutom protokollsutdraget ska ansökan styrkas med meritförteckning på de eller den som klubben/kretsen önskar dela ut bronsmärket till. Länsförbundsstyrelsen äger att bevilja ansökan om kraven enligt ovan är fyllda.

 

Märkena köps från riksförbundet via info@4h.se och betalas av den som beställer märket.