Firmatecknare

Firmatecknare är en person som har rätt att teckna föreningens firma. Firmatecknaren har också attesträtt. Det innebär att personen representerar föreningen när det gäller att ingå avtal eller ta ut pengar från banken.  Ingen annan än firmatecknaren kan göra detta åt föreningen och föreningens namn är inte juridiskt bindande om inte firmatecknaren också har signerat avtalet.

De firmatecknare som är utsedda av styrelsen kan sedan delegera del av sin firmateckningsrätt till andra personer exempelvis någon som är ansvarig för ett projekt. Görs detta är viktigt att vara tydlig vad den så kallade fullmakten ska gälla. Firmatecknaren är inte mer ansvarig än någon annan i styrelsen utan är bara föreningens juridiska representant. Föreningen som helhet är ansvarig för sina tillgångar och sina skulder.

Attesträtt

Attesträtt innebär att styrelsen ger fullmakt till någon/några att godkänna utbetalningar såsom fakturor, ersättning för utlägg mot kvitto, redovisning av inköp på företagskort och utbetalning av löner och arvoden. Fullmakten kan vara beloppsbegränsad vilket oftast görs i delegationsordningen. Man ska aldrig attestera sina egna ersättningar för utlägg eller redovisning av företagskort.

Den som är firmatecknare har automatiskt attesträtt. Det går också att ge attesträtt till någon som inte är firmatecknare, exempelvis om någon annan hjälper till att sköta den löpande ekonomihanteringen och ska betala fakturor och betala ut ersättning för utlägg. I större organisationer är det vanligt att många har attesträtt utan att också vara firmatecknare.

Val av firmatecknare

Firmatecknaren utses antingen av årsmötet eller av styrelsen. Ibland står det skrivet i föreningens stadgar vem som ska vara firmatecknare. Det är vanligt att föreningen har två firmatecknare. Det är vanligt att det är sammankallande och kassören som är firmatecknare och har attesträtt. Har ni anställda är det oftast smidigt att någon av dom är firmatecknare och/eller har attesträtt. I beslutet så måste personens för-och efternamn samt 12-siffriga personnummer finnas med.

Om föreningen väljer fler än en firmatecknare ska man också välja något av följande:

  • Att de är valda var för sig – Innebär att även om föreningen har flera firmatecknare så behöver bara en av dem skriva under för att det ska vara giltigt. Det innebär också att firmatecknaren ensam kan ta ut pengar från banken.
  • Att de är valda två i förening – Innebär att båda firmatecknarna måste skriva under tillsammans eller besöka banken tillsammans. Man kan också ha tre eller fler firmatecknare, men bara kräva två i förening, så måste inte alla träffas. Det innebär att en har mycket bättre kontroll på att pengarna används till rätt saker.

När beslutet är fattat måste protokollet skrivas under för att det ska vara giltigt. Utöver det vanliga protokollet är det också bra att göra ett protokollsutdrag för enbart punkten som rör val av firmatecknare och skriv under även det.

Vår rekommendation 

Vi rekommenderar att ni väljer två firmatecknare som tecknar firma två i förening. Det är säkrare att välja att teckna firma två i förening. Det minskar risken för att misstag begås eller att förskingring kan ske. Det bör även alltid vara två personer som har tillgång till banken.

 

Hur formuleras beslutet?

Beslutet om firmatecknare kan tas både av årsmötet eller styrelsen men det är vanligast att det görs av styrelsen. Det ska göras på styrelsens första gemensamma möte, det konstituerande styrelsemötet, men ett nytt beslut kan fattas på vilket styrelsemöte som helst. Om styrelsen fattar beslutet är det smidigt att fatta beslut om firmatecknare och attesträtt samtidigt.

  • När de är valda var för sigÅrsmötet/styrelsen beslutar att Mikaela Wikström (19870223-0212) och Jacko Nilsson (1991008-0431) har rätt att teckna firma var för sig samt har attesträtt för föreningen Maskrosorna Malmö (organisationsnummer 802351-5489). All tidigare rätt att teckna firma upphör.”
  • När de är valda två i föreningÅrsmötet/styrelsen beslutar att Stefan Larsson (19871013-5943) och Anna Magnusson (19930919-0754) har rätt att teckna firma två i förening samt har attesträtt för föreningen Fröet Helsingborg (organisationsnummer 802014-3704). All tidigare rätt att teckna firma upphör.

Om ni ska öppna ett bankkonto kan det vara bra att också fatta beslut om att “firmatecknarna ges rätt att öppna bankkonto och ha tillgång till internetbanken”. Eftersom olika banker har olika krav på hur beslutet ska formuleras kan det bli enklare att vara övertydlig än att behöva göra om.

Ekonomisk delegation

För att inte den som ansvarar för att exempelvis anordna en aktivitet ska behöva få varje kostnad godkänd av hela styrelsen är det bra att styrelsen beslutar om hur mycket pengar hen kan få besluta över själv.

Hur stor summan är beror på hur mycket pengar ni som förening har totalt varje år, det kan vara 100 kr eller 10 000 kr. Det brukar kallas ekonomisk delegation. Det kan stå med i delegationsordningen om ni har en sådan men det räcker att styrelsen beslutar om vad som gäller. Exempelvis kan en ge den som är ansvarig för att anordna en utbildningshelg få ekonomisk delegation på den totala budgeten för det arrangemanget och själv besluta om hur mycket pengar som ska gå till sånt som mat, lokal, resor och föreläsare så länge det inte kostar mer än vad som är sagts totalt.

Minderåriga firmatecknare 

En förening kan utse en minderårig firmatecknare. Eftersom personen representerar föreningen, inte sig själv, spelar det inte någon roll om hen är myndig. Tyvärr väljer många banker att inte respektera detta och nekar att öppna bankkonto åt föreningar där firmatecknaren är minderårig. Om möjligt kan det därför vara bra att ha en myndig firmatecknare.