Personal

Uppsala 4H har flertalet anställda för att sköta det dagliga arbetet med verksamheten.

Kanslipersonal

På kansliet arbetar administrativ personal. Deras uppgift är att sköta ekonomi, administrativa uppgifter, bidragsredovisning och vara styrelsen behjälplig i arbetet med att utveckla verksamheten.

 

Gårdspersonal

På gårdarna finns det anställd personal som sköter den dagliga skötseln. Gårdsföreståndarens huvudsakliga uppgift är att ansvara för djuren och driften av gårdarna. Det arbetsleder även gårdsassistenter och övrig personal som ansvarar för den dagliga skötseln av djuren, gårdens byggnader och ytor.

 

Projektanställda

Uppsala 4H genomför olika former av projekt. Under projektens gång anställs projektanställda för att genomföra det olika aktiviteterna.

 

Lägerledare

Under skolloven arrangerar Uppsala 4H tillsammans med klubbarna i länsförbundet läger för barn och ungdomar. Ledare på dessa läger är i huvudsak medlemmar i från organisationen.