Anmälningsvillkor

Betalning

Anmälan blir bindande först sedan avgiften erlagts. Av deltagaravgiften utgör viss del medlemskap till Riksförbundet Sveriges 4H.

Försäkring

I medlemsavgiften ingår försäkringsskydd för olycksfall.

Avbeställning

1. Vid avbeställning minst 30 dagar före lägrets början återbetalas 80% av avgiften. Återbetalning sker inom 30 dagar från avbeställningsdagen.

2. Avbeställes lägervistelsen senare än ovan angivits, men minst 14 dagar före lägrets början, återbetalas 70% av avgiften. Återbetalningen sker inom 30 dagar från avbeställningsdagen.

3. Avbeställes lägervistelsen senare än 14 dagar före lägrets början återbetalas endast 50 % av avgiften.

4. Vid återbud mot läkarintyg, som styrker förhinder att deltaga i lägret under anmäld tid, återbetalas 80% av avgiften.

5. Vid avbeställning gäller dock – oberoende av tidpunkt – att lägerplatsen kan överlåtas till annan person, varvid betalningsskyldigheten övergår på den till vilken överlåtelsen skett, så snart denna sänt in ny anmälningsblankett till lägerarrangören.

Avbruten lägervistelse

1. Avbryter deltagare lägervistelsen återbetalas 20 procent av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag (gäller ej om punkten nedan trätt i kraft). Gällande dagskostnad = Lägeravgiften dividerat med antalet lägerdagar.

2. Måste deltagaren skiljas från lägret på grund av grov olydnad eller brott mot ordningsreglerna, sedan minst två tillsägelser skett, återbetalas icke någon del av erlagd avgift.

Arrangörens inställande av läger

Skulle oförutsedda händelser inträffa, som gör att arrangören icke kan fullfölja sina åligganden – inställd verksamhet eller dylikt – återbetalas gällande dagskostnad för de dagar som ej arrangerats.

Alla ovan nämnda återbetalningar sker utan någon som helst ränta.