4H-starten 1902

A. B. Graham startade ett ungdomasprogram i Clark County, Ohio 1902, detta har konstaterats vara starten för 4H. Första klubben kallades “The Tomato Club” (tomat-klubben) eller “Corn Growing Club” (majsväxt-klubben).

Snart nådde klubbverksamheten ut över hela USA. Anledningen till starten var att man i slutet av 1800-talet fann att landsbygdens skolor visserligen lärde ut mycket, men inte om förutsättningen att leva ett rikt liv ute på farmerna. Det behövdes utbildning för de unga i jordbruket, i praktiskt arbete och i skapande av hemkultur. Först var det bara pojkar med i klubbarna, men det dröjde inte länge förrän flickorna också fick vara med. Pojkarna odlade grönsaker och majs samt födde upp djur, medan flickorna lärde sig att laga mat och ta hand om hemmet.

Norge 1953

Starten i Sverige

Idéerna bakom 4H kom ganska tidigt till Skandinavien. Framför allt i Danmark och i Sverige var man intresserad. I vårt land bildades Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF) år 1918 och var grunden för 4H där Unga-odlare-klubbar antog betäckningen 4H-klubbar. JUF verkar för att aktivera ungdomar kring jordbruk, natur och miljö samt stimulera till kulturell verksamhet. År 1924 beslöt man att ta upp 4H-programmet och året därpå startade 4H-företagsverksamhet i Skaraborgs län. Snart var arbetet igång över hela landet. Flickorna deltog från början med samma 4H-företag som pojkarna. JUF utvecklades och la grunden även till Studiefrämjandet, som bildades 1959.

Då 4H-klubbarna i slutet på 50-talet vuxit så mycket i antal och verksamhet ville man ha ett internationellt namn på rörelsen. därmed bildades Riksförbundet Sveriges 4H (RS4H) 1960-1961. Det blev ett ungdomsorganisation med brett program. 1980 antogs nya stadgar för RS4H.

Namnet 4H

De första åren hade klubbarna namn bara efter den plats de befann sig på. Från början var loggan endast en treklöver med ett H i varje blad som stod för Huvud, hjärta och hand. Även fyrklövern – lyckoklövern med de 4H:na användes till viss del och 1911 blev det den officiella symbolen för vad som skulle bli världen största lantungdomsrörelse. De fyra H:na står för Huvud, hjärta, hand och hälsa, symboler för kunskap, medkänsla, färdighet och sunt levnadssätt.

History logga

4H:s vision och motto

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden, vilket i det dagliga arbetet menas med att alla ett gemensamt ansvar för världen vi lever i och att samhället utvecklas på ett hållbart sätt.
Visionen ska uppnås genom att de fyra H:na genomsyrar alla organisationens aktiviteter och att vi arbetar enligt mottot “Lära genom att göra” (“Learn To Do By Doing”). 4H-verksamheten är uppbyggd kring praktisk inlärning, där teorin blir ett hjälpmedel för det praktiska handlandet. Det är ett starkt verktyg som genom alla tider gjort att många barn och ungdomar vågat prova nya saker. De fyra 4H:nas innebörd ger tillsammans med 4H:s motto en god bild av vad 4H vill.

 

4H idag

4H finns idag i ett 80-tal länder med ungefär 7 miljoner medlemmar och är en av de största ungdomsorganisationerna i världen.

Arbetet inom dagens 4H bygger på idéerna ”Att göra det bästa bättre” (“To Make the Best Better”) och ”För ungdomen – genom ungdomen” (“For the youth, through youth”). Genom att medlemmarna själva får ta ansvar för sin klubb och verksamheten kan de utvecklas till goda samhällsmedborgare med ett demokratiskt ansvar. En 4H-klubb blir ett samhälle i miniatyr, med vald styrelse, men där klubbmötena ger alla lika möjlighet att vara med om att bestämma. 4H skall, samtidigt som en god miljö skapa, ge ungdomar aktivitetsmöjligheter, spänning och locka till äventyr.

 

4H världen