Årsmöte

Årsmötet hålls måndag 25/2 kl. 20.00 på Kulturhuset Klossen, Ekonomstråket 6 på Ålidhem. Salen vi håller till i heter Nova och ligger på bottenvåningen. Föranmälan är obligatorisk och ska vara inskickad senast 24/2, anmäl ditt deltagande vid årsmötet här. Vid frågor kontakta info@robacks4H.se.

Stadgar finns att läsa här.

Medlem måste vara personligen närvarande vid mötet för att rösta. Motioner till klubbårsmöte skall vara inkomna senast 21 dagar före utlyst möte.

§ 14. Ärendelista klubbårsmöte:

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,

2. Val av protokolljusterare,

3. Fastställande av röstlängd,

4. Godkännande av kallelsen,

5. Fastställande av ärendelista,

6. Styrelsens årsberättelse,

7. Revisorernas berättelse,

8. Fastställande av balansräkning,

9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,

10. Beslut om arbetsprogram för klubben,

11. Behandling av inkomna motioner och förslag från klubbens medlemmar,

12. Behandling av budget, a) Beslut om reviderad budget för innevarande år, b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år, c) Beslut om budget för nästkommande år d) Beslut om eventuell arvodering

13. Val av styrelsefunktionärer enligt §8,

14. Eventuellt val av klubbledare,

15. Val av revisorer enligt §12,

16. Val av ombud till länsförbundsstämma och planeringskonferens, 1 ombud för klubben samt ytterligare ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, jämte minst 1 suppleant för dessa (se dock särskilt stadgande i länsförbundsstadgan).

17. Val av ombud till kretsens årsmöte, 1 ombud per klubb samt 1 ombud för varje påbörjat 10-tal medlemmar,

18. Val av representant vid studieavdelningens årsmöte,

19. Val av valberedning och sammankallande i denna,

20. Övriga ärenden.

IMG_0394
Skriven av Röbäcks 4H-gård,

  Inlagd i kategori: Okategoriserade