Årsmöte 2021

Vi hälsar medlemmar i Röbäcks 4H-gård välkomna till föreningens årsmöte, tisdag den 23/2 kl. 20.00. Mötet genomförs pga. covid-19 digitalt.

Föranmälan gällande deltagande är obligatoriskt och görs här:

https://forms.gle/L8gGS59deTewAUGr8

Länk till mötet:

https://join.skype.com/g4TgU4qoxEM5

Dagordning:

§ 14. Ärendelista klubbårsmöte

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,

2. Val av protokolljusterare,

3. Fastställande av röstlängd,

4. Godkännande av kallelsen,

5. Fastställande av ärendelista,

6. Styrelsens årsberättelse,

7. Revisorernas berättelse,

8. Fastställande av balansräkning,

9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,

10. Beslut om arbetsprogram för klubben,

11. Behandling av inkomna motioner och förslag från klubbens medlemmar,

12. Behandling av budget,

a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,

b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år,

c) Beslut om budget för nästkommande år,

13. Val av styrelsefunktionärer enligt §8,

14. Eventuellt val av klubbledare,

15. Val av revisorer enligt §12,

16. Val av ombud till länsförbundsstämma och planeringskonferens, 1 ombud för klubben

samt ytterligare ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, jämte minst 1 suppleant

för dessa (se dock särskilt stadgande i länsförbundsstadgan).

17. Val av ombud till kretsens årsmöte, 1 ombud per klubb samt 1 ombud för varje

påbörjat 10-tal medlemmar,

18. Val av representant vid studieavdelningens årsmöte,

19. Val av valberedning och sammankallande i denna,

20. Övriga ärenden.

Stadgar:

https://www.4h.se/halland/wp-content/uploads/sites/69/2016/10/Sveriges-4Hs-Stadgar.pdf

Övriga årsmöteshandlingar finns att tillgå vid årsmötet. Vid frågor kontakta info@robacks4H.se.

Domino2
Manne
Skriven av Röbäcks 4H-gård,

  Inlagd i kategori: Okategoriserade