Vad är stämman?

Riksförbundsstämman är 4H:s högsta beslutande organ. Här representeras alla 4H-län i form av ombud. Ombuden väljs på länsförbundsstämman; ett ombud per påbörjat 500-tal medlemmar (med andra ord: ett ombud upp till 500, två ombud upp till 1000 medlemmar o.s.v.). Dessutom har varje län ett ombud som sitter med i förtroenderådet. Ombudens uppgift är att föra med sitt läns medlemmars talan för hur Sveriges 4H ska drivas. Förtroenderådet som nämns ovan består av en representant för varje län. Innan stämman diskuterar förtroenderådet de viktigaste frågorna på ett eget möte. De ska lägga fram förslag till stämman som sedan tar besluten. Riksförbundsstyrelsen ska finnas tillgänglig om förtroenderådet har frågor.

Vill man att något ska ändras i organisationen kan man lämna in en motion (ett förslag) som tas upp och diskuteras på stämman. En motion lämnas i förväg (senast två månader före stämman) och behandlas av riksförbundsstyrelsen innan stämman.

Det är även på stämman som man går igenom föregående års verksamhet och resultat, samt beslutar om kommande års budget.

Här kan du läsa mer om hur en riksförbundsstämma fungerar.

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_101