4H:s vision

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

Visionen i praktiken

Vad innebär visionen i 4H:s dagliga arbete?

Vi har alla ett gemensamt ansvar för världen vi lever i och att samhället utvecklas på ett hållbart sätt. För att kunna förändra och utveckla krävs engagemang och kunskap. Genom att få kunskap till sig genom huvudets H får barn och unga mod till att våga ifrågasätta och ta ställning. 4H:s trygga föreningsdemokrati ger goda förutsättningar för att utvecklas och engagera sig djupare. Föreningsdemokratin ger också förutsättningar för att praktiskt gå från idé till handling (Hand – färdighet) och därigenom låta unga påverka sin egen och sina kompisars fritid. Verksamheten är gjord av och för barn och ungdomar.

Vi tycker att det är oerhört viktigt att unga tidigt får möjlighet att ingå i en styrelse. Därigenom kommer ansvarstagande naturligt och skapar en plattform där personer kan göra medvetna val, fatta beslut med en känsla av trygghet och stå för sina handlingar. Att vara ansvarstagande i 4H innebär också att det är en självklarhet att varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund respekteras. Detta är ett gemensamt ansvar som vi tar i enlighet med hjärtats H (Hjärta – respekt, medkänsla, empati). Att vara välmående innebär i 4H att en person värnar om sin och andras hälsa i alla aspekter enligt hälsans H (Hälsa – sunt levnadssätt).

Visionen ska uppnås genom att de fyra H:na genomsyrar alla organisationens aktiviteter och att vi arbetar enligt mottot “Lära genom att göra”.

4H:s pedagogik och motto

Mottot i 4H “Lära genom att göra” är otroligt viktigt för organisationen. Det är ett starkt verktyg som genom alla tider gjort att många barn- och ungdomar vågat prova nya saker. Med stöd från teori vittnar många barn och  ungdomar om att de för första gången känt att de haft lätt för att ta till sig nya kunskaper. Detta är något 4H är oerhört stolta över. 4H:s pedagogik utmanar det traditionella systemet där teori understöds av praktik. Vi gör tvärtom och det har gjort underverk för många barn och ungas självförtroende, självkänsla och utveckling.

Allt lärande sker med Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa i fokus. Huvudets kunskap representerar vad vi måste kunna för att ta ansvar i livet, Hjärtats känsla lär oss att visa kärlek, empati och respekt, Handens praktiska kunnande befäster kunskapen och Hälsan främjas när vi använder kropp och sinne och utvecklas utan stress.

I 4H uppmuntrar vi till att ungdomar ska leda aktiviteter för yngre medlemmar. Vi vill ge dem det ansvaret, de utvecklas och växer med uppgiften.

 

De värdefulla fyra H:na

KLOVERHJALTEN_FYRAH

 

Huvudet är det första av de fyra H:na och är sinnebilden för kunskap. Först och främst vill vi främja intresset för ett aktivt lärande genom hela livet. Det skall vi uppnå genom att ha ett intressant och inspirerande inlärningssätt. Kunskap och förståelse för vår omvärld är något vi värderar högt liksom kunskap om vad naturen och dess resurser kan ge oss. Vi vill också förmedla kunskap om hur man arbetar demokratiskt. Det förmedlar vi genom att ha en levande föreningsdemokrati där varje medlem är med och bestämmer över sin fritid.

Slår man upp ordet hjärta i en uppslagsbok står där bland annat “förmåga till medkänsla”. Utveckling av denna förmåga är precis vad det andra av de fyra H:na står för. Medkänsla för alla människor är något som är viktigt att ha med sig i livet. Lika viktigt är också medkänsla och respekt för djur och natur.

4H:s motto är att “Lära genom att göra”. Med detta vill 4H göra lärandet till en lek och väcka nyfikenhet att söka mer kunskap genom att praktiskt använda handens H. Barnet vill kanske veta hur och vilken mat killingen får och genom att praktiskt få uppleva detta befästs kunskapen. De äldre ledarna vill kanske lära sig hur man för en diskussion och hur man förmedlar ett budskap och också detta är något som är bra att praktiskt träna på.

Med hälsans H är tanken att vi alla ska leva sunt och naturligt. För 4H är ett sunt levnadssätt att hålla igång kropp och hjärna med sund mat, idrott, lek och vistelse i skog och mark. Hjärnan hålls igång genom att du hela tiden har ett socialt umgänge och deltar i många olika lärande aktiviteter för alla sinnen.

Samarbetsorganisationer

Vi är medlemsorganisation i:

 • Svenskt FriluftslivSvenskt Friluftsliv verkar för att skapa de bästa förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. De är friluftslivets talesperson och företräder 27 ideella friluftsorganisationer, som tillsammans har närmare 1,6 miljoner medlemskap. Deras uppgiften är att stärka friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Deras målet är att fler människor ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

 

 • StudiefrämjandetStudiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturupplevelser och föreläsningar. De är en ideell förening grundad på deras 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Studiefrämjandet har en särskild inriktning på natur, djur, miljö och kultur arbetar vi med hållbar utveckling som ledstjärna.2021 valdes Katarina Ulfsparre som ledamot till Studiefrämjandets riksstyrelse.

 

 • Bygdegårdarnas RiksförbundBygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Vid årsskiftet 2020–2021 var 1 444 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.

 

 • LSUSveriges ungdomsorganisationer är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar 83 nationella ungdomsorganisationer. Deras uppgift är att stärka ungas demokratiska organisering med mänskliga rättigheter som utgångspunkt.

 

Vi är huvudman i:

 • Valla FolkhögskolaValla folkhögskola i Linköping är en folkhögskola med internat för 40 elever och med Studiefrämjandet och Sveriges 4H som huvudmän. 4H har fyra styrelseplatser, två ordinarie och två suppleanter.

 

Övriga samarbetsorganisationer:

 • Rural Youth Europe (RYE)
  En paraplyorganisation för de som arbetar med att främja och aktivera unga på landsbygden.

 

 • European Electrolyser & Fuel Cell Forum (EFCF)
  EFCF erbjuder en plattform för att skapa ett kunskapsbaserat nätverk. De möjliggör utbyten med fokus på teknik och ska inspirera till nya projekt och partnerskap.

 

 • 4H Global
  Sedan 2014 samlar det globala 4H nätverket 4H över hela världen. Nätverket tror på kraften hos unga och att de kan skapa en hållbar framtid.

 

 • Hela Sverige ska leva
  En partipolitisk förening styrd av ideella krafter. Har som syfte att främja landsbygdsutvecklingen med ett långsiktigt och hållbar perspektiv.

 

 • Folkspel
  Folkspel är föreningarnas eget lotteribolag och genererar genom Bingolotten och Sverigelotten pengar till föreningar, klubbar och organisationer i Sverige.