Försäkringar

Sveriges 4H har en kollektiv olycksfallsförsäkring  som gäller samtliga medlemmar.

Klubbar, gårdar och länsförbund ansvarar själva för att teckna kompletterande försäkringar för att skydda t.ex. egendom och inventarier, samt lantbruksförsäkring som omfattar alla slags ekonomibyggnader, arbetsredskap och djur.

Vår medlemsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Medlemsförsäkringen är en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller samtliga medlemmar inom de tre samverkande förbunden. Riksförbundet Sveriges 4H, Jordbrukare Ungdomens Förbund och Förbundet Skog och Ungdom. Försäkringen gäller bland annat för personskador vid olycksfall som inträffar under verksamhet som arrangeras av den lokala 4H-klubben, 4H-gården, länet eller riskförbundet. Försäkringen gäller även olycksfall vid färd till och från 4H-aktivitet. Försäkringen är sekundär, dvs i första hand gäller den olycksdrabbades hem/olycksfallsförsäkring.

Försäkringen gäller medlemmar från och med den dag medlemsavgiften betalats till 4H-klubben eller riksförbundet.

 

Kortfattat om försäkringen:

B. Försäkringens omfattning

B.1 Olycksfallsförsäkringen omfattar kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Olycksfallsskadan ska ha krävt läkarbehandling. Hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av färstingbett ersätts som olycksfallsskada.

C. Allmänna bestämmelser

1.1 Försäkringen gäller olycksfall vid vistelse inom Norden oavsett hur länge vistelsen varar. Försäkringen gäller under de första 12 månaderna vid vistelse utanför Norden (utom USA och Kanada). Efter 12 månader utanför Norden upphör försäkringen att gälla.

D. Förmögenhetsbrott

Försäkringen gäller vid skada när anställd eller förtroendevald gjort sig skyldig till ekonomiskt brott. Exempelvis förskingring, bedrägeri eller stöld. Högsta ersättning 500 000 kr.

E. Rättskyddsförsäkring

Försäkringen betalar ombudskostnader vid rättstvist som har samband med verksamheten. Högsta ersättningen 5 basbelopp1 per tvist samt 25 basbelopp per försäkringsår. Bra att tänka på! Observera att försäkringen bör kompletteras med en egen reseförsäkring för resor utom Europa. Inom Europa behövs ett EU-bevis från Försäkringskassan.

 

Om det händer en olycka

1. Ta hand om och stötta personen som skadat sig. Kontakta lämplig vårdinstans.

2. Meddela riksförbundet på info@4h.se vad som hänt. Vi behöver veta:

  • Namn och personnummer på den skadade
  • Tid och datum för olyckan
  • Händelseförloppet
  • Skador
  • Mejl, telefon och adress till den skadade och dess vårdnadshavare om hen är minderårig

3. Mejla den här informationen så snart som möjligt inpå händelsen till info@4h.se.

4. Riksförbundet förbereder sedan blanketterna som ska skickas in till försäkringsbolaget där de bland annat intygar att personen som skadades är medlem. Blanketterna skickas sedan till den skadade eller dennes vårdnashavare som fyller i resten och sedan skickar in till försäkringsbolaget.

5. Stäm av med den som skadades och hens familj hur läget är och följ upp att de mår bra.