Grupputveckling 

Människor har alltid använt grupper för att generera nya idéer och få saker gjorda. Grupper är effektiva för att hantera uppgifter som kräver innovation, kreativitet och problemlösning.  

Ofta kräver uppgifter så pass mycket kunskap och färdigheter att en individ inte kan utföra dom på ett lyckat sätt.

Men att arbeta i grupp är inte enkelt och det krävs arbete för att en grupp ska fungera bra och kunna arbeta effektivt. Även de grupper som fungerar bra går ofta igenom perioder som är stressiga och inte särskilt trevliga.

När en grupp fungerar bra är det fantastiskt. Arbetet blir roligt, tiden går fort och medlemmarna i gruppen känner sig involverade, engagerade och uppskattade och man hjälper varandra. Och man är också mer effektiv och produktiv.

Leda en grupp

Det finns tillräcklig med kunskap för att kunna ge stöd till de som arbetar i grupp. För att gruppen ska kunna fungera bra så räcker det inte att utbilda gruppledaren i dessa. Det krävs kunskap om gruppdynamik och hur grupper utvecklas hos både ledaren och gruppens medlemmar. Även om ledaren har ett större ansvar att bidra till gruppens positiva utveckling så är hen inte själv ansvarig för om gruppen når framgång. Det beror också på medlemmarna och yttre förhållanden.

Även om ledaren har ett större ansvar att bidra till gruppens positiva utveckling så är hen inte själv ansvarig för om gruppen når framgång. Det beror också på medlemmarna och yttre förhållanden. Det är inte bara vissa speciella människor med mycket erfarenhet som kan vara bra på att leda en grupp. Det viktigaste är en vilja att lära och att kunna vara flexibel. Just flexibilitet är väldigt viktigt för att kunna utveckla en väl fungerande arbetsgrupp eftersom det krävs olika typer av ledarskap beroende på vilket stadie gruppen befinner sig på.

Börja med 4 frågor

VILKA ÄR VI? 

 • Vilka kompetenser finns och hur fördelas uppgifter, ansvar, befogenheter och resurser?
 • Hur fördelas inflytande och makt över situationen mellan medlemmarna och finns det medlemmar som är maktlösa?
 • Vilka behov har man som medlem i gruppen och vilka är motiven att man sökt sig till den?
 • Blev man utvald eller valde en själv gruppen eller blev en bortvald någon annanstans?

VART SKA VI? 

Vad och vart är målet? Det mål, uppdrag eller den uppgift som gruppen ska uppnå är styrmedlet för gruppens arbete. Det är detta som visar riktningen dit gruppen ska och vet en inte vart en ska blir det svårt att komma dit. 

HUR TAR VI OSS DIT? 

Denna fråga handlar om hur gruppen samarbetar och lägger upp arbetet. Hur kommunicerar man i gruppen, ger feedback, hanterar konflikter och hur ser, accepterar och hanterar olikheter inom gruppen osv.

HUR GICK DET?  

Människor behöver både som grupp och individer få erkännande inte bara för resultatet av själva arbetet utan också den ansträngning som är nedlagd på relationerna i gruppen.

Gruppens utveckling

Precis som människor utvecklas grupper över tid. Forskningen har funnit att grupper genomgår perioder av tillhörighet, konflikter, tillit, struktur, arbete och avkoppling. Genom att ha kunskap om dessa och hur de hanteras kan gruppen utvecklas till att fungera och arbeta på ett effektivt och bra sätt för att nå de uppsatta målen.

Det är först när en grupp kommer till det sista stadiet som den är som mest effektiv och produktiv. Tyvärr når inte alla grupper dit men med kunskap om gruppers utveckling kan en aktivt göra saker som hjälper gruppen att utvecklas och bli allt mer välfungerande grupp.

Att bli en välfungerande och högpresterande grupp tar tid, enligt Susan Wheelan tar det minst minst 6 månader, men det betyder förstås inte att gruppen inte kan göra något innan dess.

En modell för grupputveckling

Det finns en generell konsensus inom forskningen att grupper utvecklas och förändras under tid, precis som människor gör. Vi har valt att presentera Susan Wheelans modell för grupputveckling eftersom hon har sammanfattat aktuell forskning om grupputveckling i sin modell som består av fyra stadier samt ett avslutande stadie för gruppen upplösning.

 1. Tillhörighet och trygghet
 2. Opposition och konflikt
 3. Tillit och struktur
 4. Arbete och produktivitet
 5. Avslut och upplösning

Skärmavbild 2019-04-16 kl. 16.18.26

1. TILLHÖRIGHET OCH TRYGGHET 

Det första stadiet i grupputvecklingen kännetecknas av att medlemmarna är beroende av ledaren, att de oroar sig för tryggheten och att de vill och försöker känna att de hör till. Medlemmarna fogar sig lättare och det är mindre troligt att de uttrycker avvikande meningar och tid går åt till att prata om sådant som inte hör till arbetet, flykt, såsom berättelser om tidigare händelser.

Målen i detta stadie är:

 • Att skapa en känsla av tillhörighet och en början till förutsägbara interaktionsmönster
 • Att utveckla medlemmarnas lojalitet mot gruppen
 • Att skapa en miljö där medlemmarna kan känna sig tillräckligt trygga för att våga lägga fram idéer och förslag.

2. OPPOSITION OCH KONFLIKT 

I detta stadie försöker gruppen frigöra sig från sitt beroende av ledaren och det sker förhandlingar/strider om gruppens mål, värderingar och arbetssätt. Detta leder oftast till konflikter, men konflikter rörande arbetsuppgifter är nödvändiga för att gruppen ska kunna arbeta effektivt. Personliga konflikter är däremot skadliga. Läs mer om konflikter och hur du kan hantera dessa här.

Målet i detta stadie är:

 • Att utveckla gemensamma mål, värderingar och arbetssätt.

3. TILLIT OCH STRUKTUR 

När en grupp tagit sig igenom de konflikter som uppkommit i det tidigare stadiet blir tilliten mellan medlemmarna större och engagemanget i gruppen och viljan att samarbeta ökar. Medlemmarna i gruppen är mer fokuserade på uppgiften än frågor som rör status, makt och inflytande och djupare diskussioner om roller, organisationen och arbetssätt kan föras. Medlemmarna anstränger sig för att stärka och befästa goda relationer med varandra.

Målen i detta stadie är:

 • Att stärka positiva relationer mellan medlemmarna i gruppen
 • Att ha djupare förhandlingar om roller och hur arbetet ska organiseras

4. ARBETE OCH PRODUKTIVITET 

Efter att ha löst de problem som uppstått på tidigare stadier kan gruppen nu fokusera på att uppfylla mål och genomföra uppgifter. Arbetets kvalité och kvantitet ökar markant. Det är i detta stadie som gruppen är som mest effektiv och produktiv och blir ett högpresterande team, vilket är en fantastiskt härlig känsla.

Målen i detta stadie är:

 • Att få arbetet väl utfört
 • Att få informerade och välgrundade beslut
 • Att bevara sammanhållningen samtidigt som en uppmuntrar till att utmana
 • varandra i arbetet
 • Att fortsätta vara högpresterande på lång sikt.

5. AVSLUT OCH UPPLÖSNING 

De flesta av de grupperna du kommer tillhöra avslutas eller upplöses förr eller senare. I detta sista och avslutande stadium är det vanligt att en grupp backar i sin utveckling. Om det varit en välfungerande grupp utvärderar de sitt arbete, ger varandra feedback och uttrycker sina känslor gentemot varandra i avslutningsstadiet.

TIPS! Skriv ner en hälsning till varandra i en varsin bok som kan sparas som minne. Det kommer bli en kär ägodel.