Pressmeddelande – Uppsala

TVÅ NYA 4H-GÅRDAR I SÖDRA UPPSALA

Mittenstyret S-L-MP i Uppsala kommun satsar 3,6 miljoner på två nya 4H-gårdar i södra Uppsala. Satsningen innebär att Uppsala får fyra 4H-gårdar totalt, en i varje väderstreck. När Uppsala utvecklas behövs fler platser för fritidsaktiviteter, natur- och djurupplevelser.

Satsningen på 4H-gårdarna har ett brett perspektiv där kulturarvet har en central roll och platsernas historiska betydelse lyfts fram. Kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Uppsala kommun verkar för utveckling av kulturarvssektorn i samverkan med museerna, arkiven och övriga aktörer för att stärka beskrivningen av Uppsalas historia och identitet samt dess dragningskraft.

  • Utvecklingen av vårt kulturarv är en viktig förutsättning för en levande och attraktiv kommun och en resurs för rekreation, lärande, friluftsliv och besöksnäring och genom att utveckla historiska platser till levande mötesplatser får vi platser som får oss att lära och minnas sådant som hänt tidigare. Samtidigt skapar vi nya gemensamma minnen där alla oavsett bakgrund bör få möjlighet att uppleva att de kan göra anspråk på det kulturarv som format vårt samhälle, säger Linda Eskilsson (MP), ordförande i kulturnämnden. Genom utomhuspedagogik får barn och unga en förtrogenhet med naturen och en förståelse för ekologiska samband. Uppsala kommun arbetar för att alla barn ska få ta del av kultur- och naturupplevelser och genom 4H-verksamhet stärks likvärdigheten i förskola, skola och fritidsverksamheter. Förutsättningarna för etablering av två nya 4H-gårdar i södra Uppsala utreds nu tillsammans med Uppsala läns 4H samt andra aktörer.
  • 4H-gårdar är otroligt viktiga när vi utvecklar Uppsala. Två fler gårdar kommer ge fler Uppsalabor närhet till djur och natur. Här kan barn och unga lära sig hur maten går från jord till bord, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.Uppsala kommun ska tillsammans med befintliga och nya aktörer kombinera flera olika verksamheter på temat natur, djur, miljö, hållbarhet, kultur och kulturarv. Förutsättningarna för två nya 4H-gårdar utreds tillsammans med Uppsala länsförening för 4H samt övriga aktörer. 
  • Vi är glada för att Uppsala kommun väljer att satsa ännu mer på vår barn- och ungdomsorganisation. Detta utökade samarbete innebär att vår verksamhet blir tillgänglig för fler i kommunen och att vi får vara delaktiga i att skapa en meningsfull fritid för barn och unga även i södra Uppsala, säger Ellen Johansson Wiss, regionchef Uppsala läns 4H/Linn Henningson, ordförande Uppsala läns 4H.

Uppsala kommun har till viss del renoverat byggnaderna på Linnés Sävja och den kommande utredningen presenterar förslag på användningsområden här samt lokalisering av ytterligare en 4H-gård i södra Uppsala under 2022. 

För vidare information:

Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande, 0722-547 499
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, 0761-377 879
Ellen Johansson Wiss, regionchef Uppsala läns 4H, 0730-388 303