Nationella arrangemang

Stadgar Riksförbundet Sveriges 4H 2021

Nu finns de uppdaterade stadgarna för Riksförbundet Sveriges 4H.

Stadgeändringar gjordes i andra läsningen på riksförbundsstämman i augusti 2021. Läs de i sin helhet här:

–> Stadgar Riksförbundet Sveriges 4H – 2021 <–

Sammanfattning av stadgeändringar 2021:

 1. Stadgar för riksförbundet Sveriges 4H §5 – ny formulering:
  ”Årsavgift kan, i enskilda fall, reduceras då det föreligger
  synnerliga skäl för detta. Beslut om sådan reduktion görs, på
  begäran, av riksförbundets styrelse.”
 2. Stadgar för 4H-klubb §5 – ny formulering:
  “Årsavgift kan, i enskilda fall, reduceras då det föreligger synnerliga skäl
  för detta. Beslut om sådan reduktion görs, på begäran av klubbens
  styrelse”
 3. Stadgar för länsförbund/Distrikt § 5 – ny formulering:
  ”Årsavgift kan, i enskilda fall, reduceras då det
  föreligger synnerliga skäl för detta. Beslut om sådan reduktion görs, på
  begäran, av länsförbundet/distriktets styrelse.”
 4. Stadgar för riksförbundet Sveriges 4H § 7 – ny formulering:
  ”Länsförbund/distrikt, kretsar och klubbar ska, för att vara anslutna till Riksförbundet Sveriges 4H, bedriva sin verksamhet enligt § 2.”
 5. Stadgar för 4H-Klubb § 14 – tillägg markerad i fet stil:
  Vid årsmöte förekommer:
  1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,
  2. Val av protokolljusterare,
  3. Fastställande av röstlängd,
  4. Godkännande av kallelsen,
  5. Fastställande av ärendelista,
  6. Styrelsens årsberättelse,
  7. Revisorernas berättelse,
  8. Fastställande av balansräkning,
  9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
  10. Beslut om arbetsprogram för klubben,11. Antagande av stadgar12. Behandling av inkomna motioner och förslag från klubbens medlemmar,
  13. Behandling av budget,
  a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,
  b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år,
  c) Beslut om budget för nästkommande år,
  14. Val av styrelsefunktionärer enligt §8,
  15. Eventuellt val av klubbledare,
  15. Val av revisorer enligt §12,
  17. Val av ombud till länsförbundsstämma och planeringskonferens, 1 ombud för klubben
  samt ytterligare ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, jämte minst 1 suppleant
  för dessa (se dock särskilt stadgande i länsförbundsstadgan).
  18. Val av ombud till kretsens årsmöte, 1 ombud per klubb samt 1 ombud för varje
  påbörjat 10-tal medlemmar,
  19. Val av representant vid studieavdelningens årsmöte,
  20. Val av valberedning och sammankallande i denna,
  21. Övriga ärenden.
 6. Stadgar för länsförbund/Distrikt § 16 – tillägg markerad i fet stil:
  Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
  1. Mötet öppnas
  2. Val av ordförande och vice ordförande,
  3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare,
  4. Val av protokolljusterare,
  5. Fastställande av röstlängden,
  6. Fråga om stämmans behöriga utlysande,
  7. Fastställande av ärendelistan,
  8. Styrelsens årsberättelse,
  9. Revisorernas berättelse,
  10. Fastställande av balansräkning,
  11. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
  12. Behandling av styrelsens förslag till stämman,13. Antagande av stadgar14. Behandling av inkomna motioner,
  15Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H – Länsförbund/Distrikt
  15. Behandling av budget
  a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,
  b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år,
  c) Beslut om arvoden och reseersättningar till styrelseledamöter och revisorer,
  d) Beslut om budget för nästkommande år,
  16. Val av ledamöter i styrelsen
  a) val av ordförande,
  b) val av övriga ledamöter,
  c) val av suppleanter,
  17. Val av
  a) en ledamot i förtroenderådet och suppleant för denne,
  b) ombud till riksstämma och suppleanter,
  18. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
  19. Val av valberedning och sammankallande i denna, 19. Eventuella övriga val, samt
  21. Övriga ärenden
  22. Mötet avslutas
 7. Stadgar för 4H-Krets § 12 – tillägg markerad i fet stil:
  Vid årsmöte förekommer:
  1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,
  2. Val av protokolljusterare,
  3. Godkännande av kallelsen,
  4. Fastställande av röstlängd,
  5. Kretsstyrelsens årsberättelse,
  6. Revisorernas berättelse,
  7. Fastställande av balansräkning,
  8. Ansvarsfrihet för kretsstyrelsens ledamöter,9. Antagande av stadgar10. Beslut om arbetsprogram för kretsen,
  11. Behandling av budget,
  a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,
  b) Beslut om budget för nästkommande år,
  12. Val av ordförande samt ledamöter i kretsstyrelsen och suppleanter för dessa,
  13. Val av två revisorer och personliga suppleanter för dessa,
  14. Val av valberedning och sammankallande i denna,
  15. Övriga eventuella val,
  16. Övriga ärenden

 

Ytterligare beslut togs om stadgeändringen i första läsningen och kräver bifall på nästkommande stämma för att gå igenom.

Riksförbundsstämman 2021

Skärmavbild 2021-08-24 kl. 09.37.38

14-15 augusti 2021 genomfördes stämman digitalt. Här kommer en sammanfattning över beslut som togs:

Medlemsavgift:

 • Från och med 2023 finnas det endast två ordinarie medlemskap, utöver gästmedlemskap, att välja mellan. En för personer under 25 år och en för personer över 25 år. Länsförbund, distrikt och klubbar kan inte erbjuda tidning- eller familjemedlemskap.
 • Oförändrad medlemsavgift till Riksförbundet Sveriges 4H inför 2022. Det vill säga:

  Medlem, upp till 25 år 170 kronor

  Medlem, över 25 år 300 kronor

Läger:

 • Riksläger kommer att arrangeras vartannat år from och med 2024, för att medlemmar ska kunna åka på nordiskt läger vartannat år. Första resan till nordiska lägret blir 2025.

Stadgeändringar:

 • På årsmöten (för klubb, krets, län, distrikt och riks) ska en punkt vara “Antaganden av stadgar”. Det betyder att man tar upp stadgarna varje år på årsmötet och beslutar om eventuella ändringar, t.ex. från stämman.
 • Årsavgiften kan i “särskilda fall reduceras då det ligger synnerliga skäl för detta”. Mer info kommer.

Verksamhetsplan:

 • Riksförbundsstyrelsen ska ta fram förslag på verksamhetsplan 2023-2026 tillsammans med personer från hela verksamheten i hela landet. Denna kommer presenteras på stämman 2022.

Val av styrelse:

 • Ordförande
  Katarina Ulfsparre, Gotland, omval 1 år
 • Ledamöter
  Filip Carlsson, Halland, omval 2 år
  Anna Säll, Stockholm, omval 2 år
  Erik Johansson, Stockholm, omval 2 år
 • Ledamöter med ett år kvar på sin mandattid
  Elin Niklasson, Stockholm
  Lukas Johansson, Gotland
 • Suppleanter
  Emma Hansson, Västra Götaland 1/Suppleant, omval 1 år
  Olof Segevall, Stockholm 2/Suppleant, omval 1 år
  Linda Lybing, Jönköping 3/Suppleant, omval 1 år
  Erik Simonsson, Jämtland 4/Suppleant, omval 1 år
  Emilia Starck, 5/Suppleant, nyval 1 år

Övrigt:

 • Organisationen kommer att ha en gemensam kontoplan för länsförbund, distrikt eller andra enheter med större ekonomiska åtaganden. Riksförbundsstyrelsen kommer ge förslag på en sådan på stämman 2023.

Kallelse till Riksförbundsstämma 2021

Varmt välkomna på riksförbundsstämma 14-15 augusti 2021! 

Praktisk Information

Med anledning av rådande pandemi, kommer årets riksförbundsstämma genomföras i ett digitalt format. Riksförbundsstämman genomförs under två heldagar, 14-15 augusti. Inför stämman bjuder riksförbundsstyrelsen in till tre diskussionstillfällen, se nedan information om utskott.

Vem är kallad till riksförbundsstämman?

• Ombud – Du som av ditt länsförbunds-/distrikt valts ut som ombud till riksförbundsstämman. Du måste vara medlem i Sveriges 4H för att kunna vara ombud på stämman.

• Riksförbundsstyrelsen – Du som sitter med i riksförbundsstyrelsen.

• Åhörare – Stämman välkomnar gladeligen åhörare. Åhörare anmäler sig på samma sätt men meddelar att de är åhörare på stämman. Hur man anmäler sig kan man läsa om nedan.

De digitala verktygen

Zoom

Den digitala plattformen som kommer att användas är Zoom. Zoom är ett amerikanskt kommunikationsföretag som ägnar sig åt videotelefoni- och chatttjänster genom en molnbaserad IT-plattform som används i samband med videokonferenser, distansarbete och distansundervisning. För att läsa mer om Zoom gå in på, https://zoom.us/.

VoteIT

VoteIT är ett system för att hålla bättre beslutsmöten över nätet. I VoteIT kan mötesdeltagarna lägga förslag och rösta under mötets gång. VoteIT är i alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen VoteIT. Detta beslutstödssystem använde vi i 4H på stämman 2020, andra organisationer som också använder VoteIT är Studiefrämjandet, Bygdegårdarnas riksförbund. Dessa system kommer användas tillsammans under stämman för att få en säker demokratisk gång samt ett hållbart digitalt möte.

Tips för digital stämma

Här kommer ett gäng tips för vår digitala stämma.

1. Se till att ha testat uppkopplingen så att kameran och mikrofonen fungerar innan du ansluter.

2. Ha kameran på, detta gör att mötet blir mer verkligt och viktigt för att veta att folk är närvarande under mötet. Men om kameran påverkar ljudet så är det viktigast att vi hör varandra bra.

3. Ha mikrofonen av när du inte ska prata, den kan annars ta upp ljud omkring som kan störa mötet.

4. Om ni samlar era ombud, se till att ha en bättre mikrofon än den på datorn. Ett exempel är att ha en konferenstelefon.

5. Visa att du vill prata med “uppräckningshanden” som finns i Zoom, på detta sätt stör man inte under pågående diskussion.

6. Ta hjälp av en person som kan tekniken om du inte känner dig bekväm med det ansvaret.

7. Använd dator

8. Om ni är flera: Ställ in högtalarvolymen så ni i rummet kan höra vad som sägs i samtalet utan att ljudet tas upp av er mikrofon och skapar ett eko.

9. Är du ensam: använd hörlurar

10. Ha en talarstol eller utnämnt ställe där man står och talar. Då behöver ni inte få med mer än en person per bild åt gången likaså bara en persons röst som behöver tas upp åt gången.

11.Ladda ner Zoom till datorn. Det är enklare för datorn att hantera till skillnad från att använda webbläsaren.

Utskott

Precis som vid tidigare stämmor kommer ett antal utskott att genomföras i anslutning till stämman. Utskotten kommer att genomföras torsdag den 5, tisdagen den 10 och onsdagen den 11 augusti. Det första utskottet kommer handla om verksamhetsplanen 2023-2026, det andra om motioner och propositionerna och det sista om ekonomi. Längre ner kan man läsa om schemat för utskotten samt stämman. Tanken är att diskussionerna ska ske under utskottsmötena, detta för att det ska bli smidigare att genomföra stämman under helgen. Riksförbundsstyrelsen önskar även att ombud skickar in sina frågor innan utskottsmötet, detta för att mötena ska flytta på bättre.

På utskottsmötet kommer vi även prova att använda beslutstödssystemet VoteIT, detta för att alla deltagare ska få en bild av hur det kommer gå till under stämman. Vi kommer även ha en genomgång av Zoom så att samtliga vet hur det fungerar inför stämman.

Alla ombud behöver inte närvara på båda utskottsmötena men alla länsförbund bör vara representerade vid tillfällena, detta för att underlätta under stämman. Frågor skickas till Olof Segevall på, olof.segevall@4h.se skriv i ämnesfältet “Fråga/Frågor inför utskottsmötet på dag“.

Riksförbundsstämman

Riksförbundsstämman kommer att arrangeras digitalt vid Zoom helgen 14 & 15 augusti. Stämman kommer att vara upplagd så att vi fokuserar på att ta beslut. Utskottsmötena ska vara som grunden till alla beslut som vi fattar under stämman. Om rådande pandemi tillåter rekommenderar riksförbundsstyrelsen att varje län samlar sina ombud på önskad plats. Detta är endast en rekommendation och inget krav. Presidiet kommer att vara samlat under helgen för att underlätta deras arbete, om det idet inte strider mot rådande rekommendationer.

Schema för riksförbundsstämman samt utskott

Anslut 15 minuter innan start Vi vill att samtliga ombud kommer in i mötet 15 minuter innan start. Detta för att vi ska kunna ha tid att hjälpa personer som har problem utan att påverka mötestiden. Om man kommer in och allt fungerar kan man stänga av kameran samt ljudet och komma tillbaka när mötet ska starta.

TORSDAG 5 AUGUSTI 2021, KL 18.00-20.00
Utskott 1: Verksamhetsplan 2023- 2026
Plattform: Zoom

TISDAG 10 AUGUSTI 2021, KL 18.00-21.00
Utskott 1: motioner & propositioner, samt VoteIT & Zoom genomgång.
Plattform: Zoom

ONSDAGEN 11 AUGUSTI 2021, KL 18.00-21.00
Utskott 2: Ekonomisk genomgång, samt VoteIT & Zoom genomgång.
Plattform: Zoom

LÖRDAG 14 AUGUSTI 2021 KL 10.00-16.00

10.00-10.45 Första sittning
10.45-11.00 Paus
11.00-11.45 Andra sittning
11.45-13.00 Lunch
13.00-13.45 Tredje sittning
13.45-14.00 Paus
14.00-14.45 Fjärde sittning
14.45-15.00 Paus
15.00-16.00 Femte sittning

Plattform: Zoom & VoteIT

 

SÖNDAG 15 AUGUSTI 2021 KL. 10- 00 – 15.00

10.00-10.45 Första sittning
10.45-11.00 Paus
11.00-11.45 Andra sittning
11.45-13.00 Lunch
13.00-13.45 Tredje sittning
13.45-14.00 Paus
14.00-15.00 Fjärde sittning
15.00 Stämman avslutas

Plattform: Zoom & VoteIT

Hur anmäler man sig?

Anmälan sker via detta formulär senast den 1 augusti.

Där ser du alla uppgifter riksförbundet behöver inför stämman. Mer detaljerad information om hur man ansluter till mötet med mera kommer även att skickas ut till de anmälda ombuden som en bekräftelse på anmälan.

Vi värnar om den demokratiska processen och vill därför att samtliga länsförbund som skickar ombud inkommer med ett protokollsutdrag eller motsvarande där beslut tydligt framgår att ombuden är demokratiskt valda till stämmoombud. Glöm inte att samtliga ombud måste vara medlemmar i 4H. Se till att ha blivit medlem innan du kommer till stämman.

Du kommer få en bekräftan på din anmälan efter sista anmälningsdag då personal är åter tillbaka efter semestern. Om man har frågor kring stämman kan man höra av sig till stämmosamordnare Olof Segevall på olof.segevall@4h.se.

 

Stämmohandlingar

Verksamhetsberättelse 2020

Stämmohandlingar 2021 – Uppdaterade 2021-08-06

Undertecknad revisionsberättelse 2020

RS4H budget 

Noter budget

Pinnbröd åt folket

192178303_1960551577430777_6107144347323584271_n
Pinnbröd åt folket är ett projekt finansierat av Svenskt Friluftsliv.

Tänk er att kunna kombinera lärande om psykisk ohälsa, utomhuspedagogik, äventyrspedagogik och gruppdynamik med friluftsläger och övernattning i naturen? Det är precis vad 4H arbetar med genom projektet Pinnbröd åt folket, ett treårigt projekt som finansieras av Svenskt Friluftsliv.

Projektet arrangerar läger i bland annat Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Jönköpings län och Stockholm. Håll utkik efter ett läget nära dig!

TÄVLING

thumbnail_inCollage_20210512_153626608

Vill din klubb vara med i sommarens 4H tävling? Under juni till september kommer 4H ha en medlemstävling för alla klubbar. Det är lätt att delta och priset är en resa till Katrineholm! 

Första pris: 8 yngre ledare (10-15 år) och 2 äldre ledare (16+) får en helg på 4Hs rikskansli i Katrineholm. 4H står för resa, boende och aktiviteter.

Andra pris: 8 ledare får kläder från webbshoppen.

Vem vinner?
Den klubb som ökat med flest antal medlemmar (mellan 6-25 år) mellan 1 juni och 1 september.

Hur tävlar man?
Maila malin.widell@4h.se och skriv att er klubb vill vara med.

Vill ni lära er mer om hur man får fler personer att bli medlemmar?
Delta på 1H4H i “Alla kan värva” 18/5 och “Omvandla klagomål till engagemang” 1/6. Anmälan till 1H4H sker via: https://membersky.com/login

RIX22 kommer att vara i Halland

116101284_1686917078127563_8947134845008655015_n
RiX22 är namnet för Sveriges 4H:s Riksläger år 2022. Det är en vecka då ungdomar från hela landet samt internationella gäster samlas för att uppleva en av de bästa veckorna på hela året. 
 
Redan nu börjar planeringen för RIX22 i Halland. Vill du vara med i planeringen? Inga tidigare erfarenheter behövs, enbart ett intresse av att skapa sommaren 2022s roligaste läger för Sveriges 4Hs medlemmar.

Gör din intresseanmälan via formuläret!

Formulär: https://www.4h.se/halland/rixlager-2022/

Info om Covid-19 inför sommaren

Då situationen och rekommendationerna kring Covid-19 skiljer sig åt över landet vill riksförbundet Sveriges 4H uppmana er alla till följande. 

Information om covid-19 inför sommarens läger och aktiviteter

Sommaren är den tid på året som 4H runt om i landet har mest aktivitet. Vi är vana vid att kunna arrangera läger som vi brukar och ordna aktiviteter utan att ta hänsyn till en smittspridning av coronavirus. Även om våren är på väg nu är inte pandemin över! Det är fortfarande viktigt att alla 4H aktiviteter är anpassade efter nationella och lokala råd. Var uppmärksam på om reglerna ändras i just din kommun.

Folkhälsomyndigheten öppnade i februari 2021 upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden. Detta innefattar 4H.

Även om det i nuläget ser ut att vara okej att ha läger och andra aktiviteter i sommar är det viktigt att ni gör en riskanalys kopplat till coronaläget. Vad händer om er kommun inte tillåter organiserade fritidsaktiviteter i juni? Eller att grupperna begränsas till max 10 barn utomhus. Vad gör ni då? Ju mer ni diskuterar innan, desto bättre förbereda är ni om nya situationer skulle uppstå.

Tips från 4H rikskansli:

         Ha koll på nationella och lokala råd och rekommendationer

         Genomför en riskanalys innan aktiviteten

         Ge information i förväg om att personer med sjukdomssymtom, även lindriga     sådana, inte bör komma till aktiviteten och vad om händer med medlemsavgiften och deltagaravgiften då. 

         Ha god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål   och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit (eller   motsvarande handdesinfektionsmedel). Detta är särskilt viktigt i   toalettområden och på matställen.

Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 

1H4H – Nya datum

1H4H

Nu finns nya datum för 1H4H! 1H4H (en timma 4H) är ett nationell satsning från Riksförbundet under 2021. Varje utbildning är en timma och hålls digitalt. Olika ämnen tas upp och det är gratis att delta. 

För att anmäla dig som medlem: Klicka på Membersky länken
För att anmäla dig som personal: Maila Malin.widell@4H.se

Här är vårens utbildningar:

1H4H – Alla kan värva
Målgrupp: Ideella, förtroendevalda och personal
Innehåll: Hur kan du få fler att vilja gå med i din 4H klubb? Vilka vanliga motargument får man och hur bemöter man dem?
Kursledare: Malin Widell
Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.
När? Två kurstillfällen:
18/5 kl. 10.00-11:00
18/5 kl. 19:00-20:00
Begränsat antal platser – först till kvarn
Anmäl dig här: https://membersky.com/org/4h/event/alla-kan-varva/anmalan

1H4H – Kretsloppsbesök
Målgrupp: personal och ideella på 4H gårdarna
Innehåll: Vad är ett kretsloppsbesök? Lär dig om hur du genomför ett roligt besök på 4H-gården för förskolor om kretslopp där eleverna får träffa hönsen och baka muffins.
Kursledare: Christina Spano från Akalla och Tensta 4H som tagit fram konceptet och genomfört det i många år berättar och inspirerar.
Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.
När: 21/5 kl 09:00-10:00
Begränsat antal platser – först till kvarn
Anmäl dig här: https://membersky.com/org/4h/event/1h4h-kretsloppsbesok/anmalan

1H4H – Utomhuspedagogik fortsättning
Målgrupp: förtroendevalda och personal
Innehåll: utomhuspedagogik på fördjupad nivå för dig som har en grundläggande kunskap sedan innan. Fokus kommer att ligga på tillgänglighet/inkluderande och kooperativt lärande.
Kursledare: Annika Hemingstam
Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.
När: 20/5 kl 10:00-11:00
Begränsat antal platser – först till kvarn
Anmäl dig här:

1H4H – Grundkurs kassör
Målgrupp: förtroendevalda och personal
Innehåll: Bokföring, bokslut och budget
Kursledare: Erik Johansson och Bodil Åström
Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.
När? Två kurstillfällen:
26/5 kl. 11.00-12:00 OBS! tiden.
26/5 kl. 19:00-20:00
Begränsat antal platser – först till kvarn
Anmäl dig här: https://membersky.com/org/4h/event/1h4h-grundkurs-kassor/anmalan

1H4H – Omvandla klagomål till engagemang
Målgrupp: Iedare, förtroendevalda och personal
Innehåll: Har du också märkt att deltagare ofta klagar? På denna utbildning lär vi oss hur vi kan omvandla klagomålet till engagemang.
Kursledare: Malin Widell
Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.
När? Två kurstillfällen:
1/6 kl. 10.00-11:00
1/6 kl. 19:00-20:00
Begränsat antal platser – först till kvarn
Anmäl dig här: https://membersky.com/org/4h/event/1h4h-omvandla-klagomal-till-engagemang/anmalan

1H4H – Hitta ideella med hjälp av volontärbyrån
Målgrupp: förtroendevalda och personal
Innehåll:
Kursledare: Malin Widell
Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.
När? Två kurstillfällen:
8/6 kl. 10.00-11:00
8/6 kl. 19:00-20:00
Begränsat antal platser – först till kvarn
Anmäl dig här: https://membersky.com/org/4h/event/1h4h-hitta-ideella-med-hjalp-av-volontarbyran

1H4H – Utomhuspedagogik grund
Målgrupp: ideella, förtroendevalda och personal
Innehåll: utomhuspedagogik på grundläggande nivå som går att använda på 4H oavsett vilken verksamhet man har i sin klubb.
Kursledare: Annika Hemingstam
Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.
När: 16/6 kl. 19:00-20:00
Begränsat antal platser – först till kvarn
Anmäl dig här: https://membersky.com/org/4h/event/1h4h-utomhuspedagogik-grund/anmalan

1h 4H

Kurser för dig som är personal eller förtroendevald i 4H

 

Riksförbundet bjuder in dig som är personal eller förtroendevald inom 4H att delta på kortare kurser med olika fokusområden. Ämnen som ekonomi, digitala beslutstödssystemet Voteit Nedan finner du information om de olika kurser som finns inplanerade. 

 

 

1H4H-Grundkurs Kassör

Målgrupp: Förtroendevalda och personal inom 4H.

Innehåll: Bokföring, bokslut och budget

Kursledare: Erik Johansson

Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.

När? Två kurstillfällen: 

25/2 kl. 10.00-11:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/xkAvddi 

25/2 kl. 19:00-20:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/KkSjmGQ 

Begränsat antal platser – först till kvarn

 

 

1H4H – Digitala årsmöten – beslutsstödssystemet VoteIT

Målgrupp: Förtroendevald med rösträkningsuppdrag, relevant för dig med minst 20 deltagare på stämman

Innehåll: Instruktion om hur digital röstning kan ske genom verktyget VoteIT.

Kursledare: Olof Segevall & Lukas Johansson

Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.

När: 27/2 kl. 15:00-17:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/EkAmDc0 

Begränsat antal platser – först till kvarn

 

 

1H4H-Arbetgivarkurs

Målgrupp: Förtroendevalda och personal inom 4H.

Innehåll: Lagar, Regler, Kollektivavtal, signaler för stress, Att vara en bra arbetsgivare, Lön och Pension.

Kursledare: Erik Johansson & Bodil Åström

Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.

När? Två kurstillfällen: 

11/3 kl. 10.00-11:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/WkA3e3Y 

11/3 kl. 19:00-20:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/mkA83Zo 

Begränsat antal platser – först till kvarn

 

 

1H4H-Arbetsmiljökurs

Målgrupp: Förtroendevalda och personal inom 4H.

Innehåll: Arbetsmiljö, ansvar, lagar m.m.

Kursledare: Erik Johansson & Bodil Åström

Kostnad: Kursen är gratis men vi kommer att fakturera 150 kr om du anmäler dig men sedan inte deltar.

När? Två kurstillfällen: 

23/3 kl. 10.30-11:30 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/WkAC1re 

23/3 kl. 19:00-20:00 – Anmäl dig här: https://cutt.ly/hkA0gGt 

Begränsat antal platser – först till kvarn

 

Nationella konferensen 2021

Varmt välkomna till Sveriges 4Hs Nationella Konferens 2021 den 29-31 januari. Det kommer bli en inspirerande helg med föreläsningar, workshops, diskussionstorg och digitalt häng! Årets tema är “Ledarskap i Hälsans H”. Här hittar du all information om konferensen, nedan kan du läsa om föreläsningen, inriktningarna, diskussionstorgen och om schemat för helgen.

Anmälan sker via följande formulär senast den 24 januari. I början av vecka 4 kommer information ut om hur du tar del av den digitala plattformen där konferensen kommer arrangeras på. Om du har några frågor är det bara att höra av sig till Nationellakonferensen@4H.se

Vem? Alla inom organisationen som är födda 2008 eller tidigare – såväl ideella som anställda är välkomna.

När? Den 29-31 januari 2021.

Hur? Hela konferensen kommer att utföras digitalt. Det du behöver för att delta är en mobil/platta/dator med internetuppkoppling.

Kostnad: Gratis för medlemmar och anställda. Vid utebliven närvaro faktureras en avgift på 250 kronor.

 

Anmäl dig här!

 


Föreläsning – Trygga Barnen 

Konferensen startas på fredagen med en föreläsning av stiftelsen Trygga Barnen. Trygga Barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt. Trygga Barnen informerar också om barns rätt som anhöriga och lyfter vår målgrupps röst i samhället.

Ta med dig datorn, kryp upp i soffan och tillsammans med andra 4H-are lyssna på en givande föreläsning.

Trygga Barnens ambition är att alla deltagare går från föreläsningen berörda, inspirerande och klokare! Det främsta målet i föreläsningen är att sprida kunskap och förståelse för att kunna se, fånga upp och bemöta barn och ungdomar i deras närhet som lever i hem med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Det som kännetecknar föreläsarna från Trygga Barnen är att de har personliga erfarenheter med att växa upp i hem med beroendeproblematik och/ eller psykisk ohälsa.


Inriktningar

Alla deltagare får möjlighet att delta på två olika lärorika inriktningar. Inriktningarna är fem timmars kurspass, en under lördagen och en under söndagen, så att deltagarna får en chans att inspireras och fördjupa sig i intressanta ämnen. I anmälan väljer du vilka inriktningar du vill gå under helgen. Det fem inriktningarna som finns att välja är:

 

 

Föreningskunskap i praktiken – Styrelsekurs 

 • På detta pass kommer du få lära dig och prata om följande:
 • Hur startar man upp en styrelse efter ett årsmöte
 • Vad ska styrelsen jobba med och vad är er uppgift
 • Hur avslutar man ett styrelseår

Det kommer att vara ett omväxlande pass med föreläsning, interaktivitet och gruppsamtal.

Kursledare: Lisa Malmgren, Studiefrämjandet

 

 

Agenda 2030 med Anna Säll och Emma Hansson

Denna inriktning ger dig fördjupade kunskaper om Agenda 2030, med fokus på stärkt föreningsdemokrati och verksamhetsutveckling. 4Hs verksamhet ska vara av unga för unga – gemensamt fördjupar vi oss i hur vi kan främja ett barn- och ungdomsperspektiv i hela vår organisation.

4H är en del av omvärlden och vår verksamhet berörs av vad som beslutas på nationell och internationell nivå. 2018 antogs 4H nuvarande verksamhetsplan som genomsyras av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag – barnrättslagen. Enligt Sveriges regering är målet för barnrättspolitiken att barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. I denna inriktning kommer du att få en fördjupad kunskap om hur vi kan arbeta med de globala målen och barn- och ungdomsperspektivet som verktyg för att utveckla vår 4H-verksamhet, för att i slutändan uppnå 4H:s vision att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.

Kursledare: Anna Säll & Emma Hansson – Jobbat med Agenda 2030 på Utrikesdepartementet samt lokalt på kommunnivå.

 

 

Hållbart ledarskap & engagemang 

Under denna inriktning går vi igenom vad hållbart ledarskap innebär och ger verktyg för att hitta balans i vårt engagemang. Vi pratar också om hur du kan motivera andra och genom att engagera fler slippa göra allt jobb själv.

Kursledare: Malin Widell

 

 

BRIS – Att vara en viktig vuxen 

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och alla vuxna har potential att vara viktiga för barn och unga. Barn behöver närvarande, trygga och lyssnande vuxna och du kan vara den som gör skillnad. Bris har långa erfarenhet av stöd och samtal med vuxna om hur de kan se, bemöta och bidra till hopp och förändring hos barn. Syftet med inriktningen är att visa hur alla ledare har möjlighet att vara viktiga för barn och unga. I inriktningen kommer BRIS gå in på barnkonventionen och grundprinciperna, vad barn behöver från vuxna samt hur man kan stödja och möta barn.

Kursledare: BRIS – Barnens Rätt I Samhället

 

 

Värdebaserat Ledarskap 

Hur lever jag ut mina värderingar i mitt ledarskap? Hur agerar jag utifrån mina värderingar?  Hur lever vi ut 4Hs värderingar i den praktiska verksamheten?  Samt, utgår mina handlingar utifrån mina värderingar?

Dessa är några av de sakerna som behandlas i inriktningen ”Värdebaserat ledarskap”.  Inriktning handlar om ledarskap utifrån ett värdebaserat perspektiv. Detta är något som härstammar ifrån Scoutrörelsen, där man fokuserar mycket på självreflektion och inser vad som är viktigt för en själv i sitt ledarskap.

Kursledare: Hanne Nordqvist, Kursledare på utbildningen ”Värdebaserat ledarskap” samt ledamot i Scouterna.

 


 

Diskussionstorg 

Under lördagseftermiddagen kommer det att arrangeras diskussionstorg. Där kommer vi diskutera olika ämnen och du får välja två av dessa diskussionstorg att delta på. Varje diskussionstorg pågår i 45 minuter. Du väljer diskussionstorg i anmälan.

 

 

Demokratiskt 4H av unga för unga! 

Hur kan vi förbättra demokratin i vår förening? Hur håller vi inkluderande årsmöten? Hur kan styrelsen arbeta för att medlemmen ska kunna göra sin röst hörd? Dessa frågeställningar ligger till grund för en diskussion om hur vi kan göra föreningsdemokratin i vår ungdomsorganisation ännu starkare – vi gör det bästa bättre ändå, 4H, 4H, 4H!

Diskussionsledare: Anna Säll, Riksförbundsstyrelsen

 

 

Sociala medier 

Vilka är vår målgrupp? Vem vill vi nå och varför? Hur kan vi förbättra vår närvaro på sociala medier? Vilken tonalitet ska man ha i de olika medierna? Detta och fler frågeställningar ligger till grund för detta diskussionstorg. Kommunikationsgruppen kommer även berätta om sina generella tips, vad man bör tänka på och vilka verktyg som kan vara bra att använda.

Diskussionsledare: Kommunikationsgruppen

 

 

Verksamhetsberättelsen 

Varför skriver man en verksamhetsberättelse, vad kan man använda den till, vem vill vi nå och varför? Här diskuterar vi även hur vi kan utveckla våra verksamhetsberättelser innehållsmässigt och designmässigt. Utöver det kommer vi även att prata a om generella tips kring arbetet med verksamhetsberättelsen.

Diskussionsledare: Kommunikationsgruppen

 

 

Hur bygger du ditt CV utifrån dina 4H-Kompetenser?

Hur skriver jag mitt CV utifrån de kompetenser jag har fått lära mig inom 4H? Kurser, utbildningar, förtroendeuppdrag, styrelser och ledarskap – det finns många sätt att lära genom att göra i 4H. Men hur kan det ge mig ett jobb? Hur skriver jag om det i mitt CV? Vi djupdyker i hur du på bästa sätt kan skriva om dina 4H-erfarenheter och sticka ut i mängden bland ansökningar!

Diskussionsledare: Elin Niklasson, Riksförbundsstyrelsen

 

 

4H-Gårdar 

På detta diskussionstorget kommer vi att byta erfarenheter med varandra och tillsammans ta fram förslag på nya aktiviteter via kan arrangera på våra 4H-gårdar.

Vilka aktiviteter är populära hos våra medlemmar? Vilka nya aktiviteter vill vi ta fram?

Det är några av de frågeställningar som kommer att diskuteras under det här diskussionstorget.

Diskussionsledare: Katarina Ulfsparre, Riksförbundsstyrelsen

 

 

Vad ska 4H:s nationella ledarutbildning innehålla?

Under 2021 startar ett projekt med syftet att se över, uppdatera och utveckla 4H:s nationella ledarutbildning. För att den ska bli så bra som möjligt behöver vi nu dina synpunkter och önskemål på vad den ska innehålla!

Via projektet kommer det skapas utbildningsmaterial och kursledare kommer att utbildas, som i sin tur utbildar ledare på regional nivå. Vi vill därför diskutera vad du ser att ledare på läns- och klubbnivå behöver lära sig mer om för att kunna utvecklas.

Diskussionsledare: Valberedningen & Maria Jansson – Projektledare

 


 

Schema 

Här är schemat för helgen, observera att du själv väljer hur mycket du vill delta via anmälan. Där väljer du hur många inriktningar du vill gå samt hur många diskussionstorg du vill delta på. Vi ses på 4Hs Nationella Konferens den 29-31 januari 2021!

 

Fredag:

18.30 – 19.00 VÄLKOMNA!

19.00 – 20.30 Föreläsning

21.00 – Digitalt häng

 

Lördag: 

08.45-08.55 Morgonsamling

09.00-09.45 Första passet

10.00-10.45 Andra passet

11.00-11.45 Tredje passet

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.45 Fjärde passet

14.00-14.45 Femte passet

14.45-15.15 Fika/Paus

15.15-15.45 Gemensam aktivitet

16.00-16.45 Diskussionstorg 1

17.00-17.45 Diskussionstorg 2

20.00- Digitalt häng

 

Söndag: 

08.45-08.55 Morgonsamling

09.00-09.45 Första passet

10.00-10.45 Andra passet

11.00-11.45 Tredje passet

11.45-13.00 Lunch

13.00-13.45 Fjärde passet

14.00-14.45 Femte passet

15.00- 15.30 Avslutning

 

 

Nationella_Konferensen_Valla_2020_Alma_Bengtsson_MG_2895_