Alla inlägg

Stadgar Riksförbundet Sveriges 4H 2021

Nu finns de uppdaterade stadgarna för Riksförbundet Sveriges 4H.

Stadgeändringar gjordes i andra läsningen på riksförbundsstämman i augusti 2021. Läs de i sin helhet här:

–> Stadgar Riksförbundet Sveriges 4H – 2021 <–

Sammanfattning av stadgeändringar 2021:

 1. Stadgar för riksförbundet Sveriges 4H §5 – ny formulering:
  ”Årsavgift kan, i enskilda fall, reduceras då det föreligger
  synnerliga skäl för detta. Beslut om sådan reduktion görs, på
  begäran, av riksförbundets styrelse.”
 2. Stadgar för 4H-klubb §5 – ny formulering:
  “Årsavgift kan, i enskilda fall, reduceras då det föreligger synnerliga skäl
  för detta. Beslut om sådan reduktion görs, på begäran av klubbens
  styrelse”
 3. Stadgar för länsförbund/Distrikt § 5 – ny formulering:
  ”Årsavgift kan, i enskilda fall, reduceras då det
  föreligger synnerliga skäl för detta. Beslut om sådan reduktion görs, på
  begäran, av länsförbundet/distriktets styrelse.”
 4. Stadgar för riksförbundet Sveriges 4H § 7 – ny formulering:
  ”Länsförbund/distrikt, kretsar och klubbar ska, för att vara anslutna till Riksförbundet Sveriges 4H, bedriva sin verksamhet enligt § 2.”
 5. Stadgar för 4H-Klubb § 14 – tillägg markerad i fet stil:
  Vid årsmöte förekommer:
  1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,
  2. Val av protokolljusterare,
  3. Fastställande av röstlängd,
  4. Godkännande av kallelsen,
  5. Fastställande av ärendelista,
  6. Styrelsens årsberättelse,
  7. Revisorernas berättelse,
  8. Fastställande av balansräkning,
  9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
  10. Beslut om arbetsprogram för klubben,11. Antagande av stadgar12. Behandling av inkomna motioner och förslag från klubbens medlemmar,
  13. Behandling av budget,
  a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,
  b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år,
  c) Beslut om budget för nästkommande år,
  14. Val av styrelsefunktionärer enligt §8,
  15. Eventuellt val av klubbledare,
  15. Val av revisorer enligt §12,
  17. Val av ombud till länsförbundsstämma och planeringskonferens, 1 ombud för klubben
  samt ytterligare ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, jämte minst 1 suppleant
  för dessa (se dock särskilt stadgande i länsförbundsstadgan).
  18. Val av ombud till kretsens årsmöte, 1 ombud per klubb samt 1 ombud för varje
  påbörjat 10-tal medlemmar,
  19. Val av representant vid studieavdelningens årsmöte,
  20. Val av valberedning och sammankallande i denna,
  21. Övriga ärenden.
 6. Stadgar för länsförbund/Distrikt § 16 – tillägg markerad i fet stil:
  Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
  1. Mötet öppnas
  2. Val av ordförande och vice ordförande,
  3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare,
  4. Val av protokolljusterare,
  5. Fastställande av röstlängden,
  6. Fråga om stämmans behöriga utlysande,
  7. Fastställande av ärendelistan,
  8. Styrelsens årsberättelse,
  9. Revisorernas berättelse,
  10. Fastställande av balansräkning,
  11. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
  12. Behandling av styrelsens förslag till stämman,13. Antagande av stadgar14. Behandling av inkomna motioner,
  15Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H – Länsförbund/Distrikt
  15. Behandling av budget
  a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,
  b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år,
  c) Beslut om arvoden och reseersättningar till styrelseledamöter och revisorer,
  d) Beslut om budget för nästkommande år,
  16. Val av ledamöter i styrelsen
  a) val av ordförande,
  b) val av övriga ledamöter,
  c) val av suppleanter,
  17. Val av
  a) en ledamot i förtroenderådet och suppleant för denne,
  b) ombud till riksstämma och suppleanter,
  18. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
  19. Val av valberedning och sammankallande i denna, 19. Eventuella övriga val, samt
  21. Övriga ärenden
  22. Mötet avslutas
 7. Stadgar för 4H-Krets § 12 – tillägg markerad i fet stil:
  Vid årsmöte förekommer:
  1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,
  2. Val av protokolljusterare,
  3. Godkännande av kallelsen,
  4. Fastställande av röstlängd,
  5. Kretsstyrelsens årsberättelse,
  6. Revisorernas berättelse,
  7. Fastställande av balansräkning,
  8. Ansvarsfrihet för kretsstyrelsens ledamöter,9. Antagande av stadgar10. Beslut om arbetsprogram för kretsen,
  11. Behandling av budget,
  a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,
  b) Beslut om budget för nästkommande år,
  12. Val av ordförande samt ledamöter i kretsstyrelsen och suppleanter för dessa,
  13. Val av två revisorer och personliga suppleanter för dessa,
  14. Val av valberedning och sammankallande i denna,
  15. Övriga eventuella val,
  16. Övriga ärenden

 

Ytterligare beslut togs om stadgeändringen i första läsningen och kräver bifall på nästkommande stämma för att gå igenom.

Lär dig mer om Allemansrätten

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Är allemansrätten unik?
I Sverige liksom i Finland finns allemansrätten. Detta kan härledas till 600 år av gemensam historia som de bägge länderna har. I Norge är allemansrätten inskriven i ”Friluftsloven” (Friluftslagen) sedan 60 år. I Danmark finns inte allemansrätt men däremot olika former av tillgång till naturen och en mycket stark strandskyddslagstiftning. I Skottland har man sedan drygt tio år tillbaka en allemansrätt. I övriga världen finns olika former av tillträde till naturen.

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men det finns vissa saker du måste tänka på när du är ute och vandrar, campar, klättrar, plockar blommor eller gör något annat i naturen.

Vad gäller kring blommor och svampar?

I lagen räknas de växter upp, som är förbjudna att plocka utan markägarens tillstånd. Lagtexten är ålderdomlig och den måste ibland tolkas med sunt förnuft. Mossor och lavar finns inte med i lagtexten, men får antagligen plockas. Men inte i stora mängder och inte till försäljning.

Klart är att du inte får hugga ner eller på annat sätt skada växande träd. Buskar nämns inte i lagen, men det är knappast tillåtet att ta exempelvis en enbuske. Det är inte tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar.

I lagen finns sten med bland sådant som inte är tillåtet att ta med sig utan markägarens medgivande. Att plocka med sig enstaka mindre stenar från naturen, kan ändå knappast räknas som brottsligt.

Vad gäller kring ridning?

Trycket på allemansrätten är stort när det gäller ridning. Ridsporten ökar snabbt. Fler och fler företag ordnar ridturer i naturen. Då finns risk att konflikter och markskador uppstår. Den som ansvarar för återkommande ridturer bör ha en kontinuerlig dialog med berörda markägare.

Om du planerar att rida regelbundet i ett visst område är det bra att fråga markägaren om lov. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden ridning på annans mark.

Rider du ofta längs samma vägar eller stigar så gäller samma regler för dig som för den som driver en ridskola eller hyr ut boxplatser.

 • inte rida i planterad skog
 • undvika att rida på mjuka stigar och på stigar som vanligtvis används för vandring och motionslöpning. Rid inte heller i markerade eller uppåkta skidspår
 • undvika att rida över ömtålig mark som exempelvis ängar och hagar, lavmarker och kärrmarker
 • vara extra uppmärksam under vår och höst när det är blött och mjukt i markerna
 • hästens hovar kan skada granarnas rötter. Då kan det bli rotröta i trädet så att virket förstörs
 • inte rida över tomter. De som bor i naturnära hus ska kunna känna sig ostörda inom den så kallade hemfridszonen. Hur stort område som ska räknas som tomt beror på situationen. Det är risken att störa som bestämmer hur nära huset du kan rida

Vad gäller när du tältar?

Att tälta med ett par, tre tält under något enstaka dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området.

De flesta kommuner har bestämmelser om camping i de lokala ordningsföreskrifterna. Det kan handla om förbud att tälta i parker, idrottsområden eller liknande.

Det kan också finnas förbud mot att tälta i friluftsområden.

Du behöver själv ta reda på vad som gäller. Information finns hos kommunen och polisen.

Vad gäller vid vandring?

Du kan gå eller åka skidor nästan överallt i naturen, men det finns vissa undantag. Du får till exempel inte vara på annans tomt eller gå över planteringar.

Du får inte ta dig fram över tomt eller plantering, oavsett risken för skada på mark eller växtlighet. Med plantering menas i första hand trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar och liknande områden.

Det kan också finnas andra markområden som du inte får passera, om det är risk för att marken skadas. Med tanke på skaderisken får nog en skogsplantering med späda plantor betraktas som förbjudet område.

Åkrar är på vissa platser mycket viktiga ur allemansrättslig synvinkel. Det kanske inte finns så många andra marker i området. Det är ändå alltid förbjudet att ta sig fram över åkrar under den tid på året när det finns risk för att grödan kan ta skada.

När marken är hårt frusen och snötäckt, och det inte finns sådda grödor i jorden som kan ta skada, finns däremot inget som hindrar att du går eller åker skidor över åkermark. Ansvaret vilar på dig som går eller skidar att se till så att marken inte skadas. Prata med markägaren om du vill vara helt säker!

 

Vill du veta mer? Läs mer på 

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/

https://svensktfriluftsliv.se/allemansratten/

 

Sveriges 4H

Sveriges 4H bedriver två fleråriga projekt med tema svenskt friluftsliv.

Fördubblat anslag till Svenskt Friluftsliv meddelar regeringen

Regeringen meddelade idag att de i årets budget föreslår att Svenskt Friluftsliv får utökat anslag med 50 mnkr. Sedan tidigare har Svenskt Friluftsliv 47,8 mnkr i statligt anslag – som kommer friluftslivet till del.

Svenskt Friluftsliv och dess medlemmar välkomnar den av regeringen föreslagna anslagshöjningen. Även om friluftslivet har blomstrat under pandemin så har friluftslivets organisationer inte kunnat möta den ökade efterfrågan under pandemin. Med den i budgeten föreslagna anslagshöjningen kommer vi att kunna möta människors ökade efterfrågan på friluftsliv, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

“Detta gör skillnad för barn och unga!
4H bedriver i dagsläget två projekt finansierat av Svenskt Friluftsliv: Lära genom att göra i naturen på 4H-gården samt Pinnbröd åt folket.
 
Ett ökat stöd till friluftsorganisationer innebär att friluftslivet kan finnas till för fler! Detta stödjer vi och har många projekt på gång som kommer vara till nytta för både medlemmar och besökare.
 
Vi ser fram emot 2022″

– Bodil Åström, generalsekreterare för Sveriges 4H

Friluftsorganisationerna har haft behov av utökade resurser under en lång tid, och att det nu ser ut som att en fördubbling av anslaget infrias är mycket efterlängtat! Det är glädjande att regeringen på detta sätt stödjer våra verksamheter att utöka sitt arbete och att vi kan nå ut ännu bredare med kunskap om allemansrätten. Vi har projekt som verkligen gör nytta, fler ungdomar i naturen och att nå ut i socioekonomiskt utsatta områden är bara några exempel, säger Susanne Maarup, ordförande för Svenskt Friluftsliv.

Hej Per Bolund

Skärmavbild 2021-09-01 kl. 17.31.01

Hej Per Bolund, miljöminister med ansvar för friluftsliv

Vi hoppas du har haft en fin sommar, och fått njuta av vår fantastiska natur.

Vi skriver detta öppna brev till dig nu med viss oro. En oro över att du under sommaren glömt ditt löfte om fördubblat statsbidrag till friluftslivets organisationer.

Sedan pandemin slog till har allmänheten i mycket hög grad sökt sig till naturen och friluftslivet. Det här är fantastiskt bra. Men, det ställer även ökade krav på oss som organiserar friluftslivsaktiviteter, samtidigt som vi likt alla andra organisationer har drabbats negativt ekonomiskt under pandemin.

Och till skillnad från övriga sektorer inom civilsamhället har ju friluftslivets organisationer fått noll kronor i riktat pandemistöd av regeringen under pandemin. Detta samtidigt som vi i många fall har tvingats ställa in julmarknader, valborgsmässofirande och andra publika aktiviteter som under normala omständigheter är viktiga inkomstkällor.

Trots ekonomiska svårigheter har vi under pandemin kavlat upp ärmarna, och utvecklat vår verksamhet för att stötta samhällets behov. Vi har ökat våra ansträngningar för utbildning i allemansrätten för alla nya friluftsutövare. Vi har anpassat och utökat verksamheten för att klara av att inkludera tillväxten. Vi har hållit våra anläggningar (stugor, skidbackar, småbåtshamnar, uthyrningar, m.m.) öppna genom pandemin. Vi har skapat kampanjer för att minska problemen med nedskräpningen som uppstått. Vi har försökt möta de nya behov som uppstått när långt fler vill ut i naturen.

Vi ser att friluftslivet fyller en viktig roll i samhället, som social mötesplats för unga och motion för seniorer. Som meningsfull fritid med låga trösklar för familjer. Som ett alternativ utan tävling för unga. Som ett mycket bra alternativ till utlandssemestern. För äventyr i vardagen. Som en tydlig kraft för ökad hållbarhet och respekt för naturen. Samtidigt vet vi att våra verksamheter utgör viktiga verktyg för att förebygga psykiska ohälsa, vilket är extra viktigt i tider när många tvingats till isolering och ensamhet.

Statsbidraget (inkl. organisationsbidrag och verksamhetsbidrag) till friluftslivets organisationer är idag cirka 48 miljoner kronor årligen (för över 1,6 miljoner medlemmar), vilket är mycket blygsamt i relation till andra sektorer inom civilsamhället. Men, allt detta vet du ju redan.

Tanken med detta brev är därför att, inför mandatperiodens sista budget, påminna dig om ditt löfte att under mandatperioden fördubbla statsbidraget till friluftslivets organisationer.

 

Med vänliga hälsningar,

Erik Lundvik, ordförande Friluftsfrämjandet

Maria Ros Hjelm, generalsekreterare och VD Svenska Turistföreningen

Johan Pettersson och Anna-Karin Hennig, generalsekreterare Scouterna

Bodil Åström, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges 4H

Magnus Erstrand, generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet

Therese Palm, generalsekreterare Brukshundklubben

Kees de Jong, VD Svenska Kennelklubben

Sten Frohm, generalsekreterare Sportfiskarna

Lotta Berg, ordförande BirdLife Sverige

Åke Granström, tf generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben

Peter Karlsson, verksamhetschef Båtunionen

Peter Jakobsson, ordförande Svenska Fjällklubben

Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet

Dag Johansson, generalsekreterare Svenska Kanotförbundet

Truls Neubeck, ordförande Svenska Klätterförbundet

Susanne Maarup, ordförande Svenskt Friluftsliv

Riksförbundsstämman 2021

Skärmavbild 2021-08-24 kl. 09.37.38

14-15 augusti 2021 genomfördes stämman digitalt. Här kommer en sammanfattning över beslut som togs:

Medlemsavgift:

 • Från och med 2023 finnas det endast två ordinarie medlemskap, utöver gästmedlemskap, att välja mellan. En för personer under 25 år och en för personer över 25 år. Länsförbund, distrikt och klubbar kan inte erbjuda tidning- eller familjemedlemskap.
 • Oförändrad medlemsavgift till Riksförbundet Sveriges 4H inför 2022. Det vill säga:

  Medlem, upp till 25 år 170 kronor

  Medlem, över 25 år 300 kronor

Läger:

 • Riksläger kommer att arrangeras vartannat år from och med 2024, för att medlemmar ska kunna åka på nordiskt läger vartannat år. Första resan till nordiska lägret blir 2025.

Stadgeändringar:

 • På årsmöten (för klubb, krets, län, distrikt och riks) ska en punkt vara “Antaganden av stadgar”. Det betyder att man tar upp stadgarna varje år på årsmötet och beslutar om eventuella ändringar, t.ex. från stämman.
 • Årsavgiften kan i “särskilda fall reduceras då det ligger synnerliga skäl för detta”. Mer info kommer.

Verksamhetsplan:

 • Riksförbundsstyrelsen ska ta fram förslag på verksamhetsplan 2023-2026 tillsammans med personer från hela verksamheten i hela landet. Denna kommer presenteras på stämman 2022.

Val av styrelse:

 • Ordförande
  Katarina Ulfsparre, Gotland, omval 1 år
 • Ledamöter
  Filip Carlsson, Halland, omval 2 år
  Anna Säll, Stockholm, omval 2 år
  Erik Johansson, Stockholm, omval 2 år
 • Ledamöter med ett år kvar på sin mandattid
  Elin Niklasson, Stockholm
  Lukas Johansson, Gotland
 • Suppleanter
  Emma Hansson, Västra Götaland 1/Suppleant, omval 1 år
  Olof Segevall, Stockholm 2/Suppleant, omval 1 år
  Linda Lybing, Jönköping 3/Suppleant, omval 1 år
  Erik Simonsson, Jämtland 4/Suppleant, omval 1 år
  Emilia Starck, 5/Suppleant, nyval 1 år

Övrigt:

 • Organisationen kommer att ha en gemensam kontoplan för länsförbund, distrikt eller andra enheter med större ekonomiska åtaganden. Riksförbundsstyrelsen kommer ge förslag på en sådan på stämman 2023.

Pressmeddelande – Uppsala

TVÅ NYA 4H-GÅRDAR I SÖDRA UPPSALA

Mittenstyret S-L-MP i Uppsala kommun satsar 3,6 miljoner på två nya 4H-gårdar i södra Uppsala. Satsningen innebär att Uppsala får fyra 4H-gårdar totalt, en i varje väderstreck. När Uppsala utvecklas behövs fler platser för fritidsaktiviteter, natur- och djurupplevelser.

Satsningen på 4H-gårdarna har ett brett perspektiv där kulturarvet har en central roll och platsernas historiska betydelse lyfts fram. Kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Uppsala kommun verkar för utveckling av kulturarvssektorn i samverkan med museerna, arkiven och övriga aktörer för att stärka beskrivningen av Uppsalas historia och identitet samt dess dragningskraft.

 • Utvecklingen av vårt kulturarv är en viktig förutsättning för en levande och attraktiv kommun och en resurs för rekreation, lärande, friluftsliv och besöksnäring och genom att utveckla historiska platser till levande mötesplatser får vi platser som får oss att lära och minnas sådant som hänt tidigare. Samtidigt skapar vi nya gemensamma minnen där alla oavsett bakgrund bör få möjlighet att uppleva att de kan göra anspråk på det kulturarv som format vårt samhälle, säger Linda Eskilsson (MP), ordförande i kulturnämnden. Genom utomhuspedagogik får barn och unga en förtrogenhet med naturen och en förståelse för ekologiska samband. Uppsala kommun arbetar för att alla barn ska få ta del av kultur- och naturupplevelser och genom 4H-verksamhet stärks likvärdigheten i förskola, skola och fritidsverksamheter. Förutsättningarna för etablering av två nya 4H-gårdar i södra Uppsala utreds nu tillsammans med Uppsala läns 4H samt andra aktörer.
 • 4H-gårdar är otroligt viktiga när vi utvecklar Uppsala. Två fler gårdar kommer ge fler Uppsalabor närhet till djur och natur. Här kan barn och unga lära sig hur maten går från jord till bord, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.Uppsala kommun ska tillsammans med befintliga och nya aktörer kombinera flera olika verksamheter på temat natur, djur, miljö, hållbarhet, kultur och kulturarv. Förutsättningarna för två nya 4H-gårdar utreds tillsammans med Uppsala länsförening för 4H samt övriga aktörer. 
 • Vi är glada för att Uppsala kommun väljer att satsa ännu mer på vår barn- och ungdomsorganisation. Detta utökade samarbete innebär att vår verksamhet blir tillgänglig för fler i kommunen och att vi får vara delaktiga i att skapa en meningsfull fritid för barn och unga även i södra Uppsala, säger Ellen Johansson Wiss, regionchef Uppsala läns 4H/Linn Henningson, ordförande Uppsala läns 4H.

Uppsala kommun har till viss del renoverat byggnaderna på Linnés Sävja och den kommande utredningen presenterar förslag på användningsområden här samt lokalisering av ytterligare en 4H-gård i södra Uppsala under 2022. 

För vidare information:

Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande, 0722-547 499
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, 0761-377 879
Ellen Johansson Wiss, regionchef Uppsala läns 4H, 0730-388 303

Vill du utbilda framtidens ledare och utveckla ditt eget ledarskap?

Vill du vara med och utbilda framtidens ledare och samtidigt utveckla ditt eget ledarskap? 

Nu öppnar ansökan! I höst kan det bli du som får utbildning för att kunna hålla i 4H:s nya Nationella ledarutbildning.  

Just nu söker vi engagerade 4H:are som vill bli ledare för 4H:s nya Nationella ledarutbildning! Förutom att stärka ditt CV blir du även en del av 4H:s utveckling. 

Om du blir en av våra ledare kommer du i slutet av året få gå en utbildning, så att du känner dig bekväm med materialet, för att sedan lära ut det till medlemmar från 13 år runt om i hela landet. Tanken är att oavsett var i landet våra medlemmar är 4H-aktiva så ska de ha tillgång till en bra, utvecklande och inspirerande ledarutbildning!

Du kommer att bli en del av ett sammansvetsat ledarteam som tillsammans under nästa år driver 4H:s utbildningar framåt. Vi har även andra träffar och roliga aktiviteter planerade för ledarteamet under nästa år. Det kommer att både bli kul och givande!

Vem kan söka? 

 • Du är 16 år eller äldre och medlem i 4H.
 • Du är tillgänglig för att (tillsammans med en annan ledare) hålla i 2-3 ledarutbildningar under 2022.
 • Du ser fram emot att utveckla dina egna ledarkunskaper och samtidigt lära känna 4H:are över hela Sverige.

Ledaruppdraget är ideellt, 4H står för rese-, mat-, och logikostnader.

Låter det som något för dig? Ansök genom formuläret https://forms.office.com/r/BHm5wjJreC och svara på några korta frågor, senast 31 augusti.

Kallelse till Riksförbundsstämma 2021

Varmt välkomna på riksförbundsstämma 14-15 augusti 2021! 

Praktisk Information

Med anledning av rådande pandemi, kommer årets riksförbundsstämma genomföras i ett digitalt format. Riksförbundsstämman genomförs under två heldagar, 14-15 augusti. Inför stämman bjuder riksförbundsstyrelsen in till tre diskussionstillfällen, se nedan information om utskott.

Vem är kallad till riksförbundsstämman?

• Ombud – Du som av ditt länsförbunds-/distrikt valts ut som ombud till riksförbundsstämman. Du måste vara medlem i Sveriges 4H för att kunna vara ombud på stämman.

• Riksförbundsstyrelsen – Du som sitter med i riksförbundsstyrelsen.

• Åhörare – Stämman välkomnar gladeligen åhörare. Åhörare anmäler sig på samma sätt men meddelar att de är åhörare på stämman. Hur man anmäler sig kan man läsa om nedan.

De digitala verktygen

Zoom

Den digitala plattformen som kommer att användas är Zoom. Zoom är ett amerikanskt kommunikationsföretag som ägnar sig åt videotelefoni- och chatttjänster genom en molnbaserad IT-plattform som används i samband med videokonferenser, distansarbete och distansundervisning. För att läsa mer om Zoom gå in på, https://zoom.us/.

VoteIT

VoteIT är ett system för att hålla bättre beslutsmöten över nätet. I VoteIT kan mötesdeltagarna lägga förslag och rösta under mötets gång. VoteIT är i alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella föreningen VoteIT. Detta beslutstödssystem använde vi i 4H på stämman 2020, andra organisationer som också använder VoteIT är Studiefrämjandet, Bygdegårdarnas riksförbund. Dessa system kommer användas tillsammans under stämman för att få en säker demokratisk gång samt ett hållbart digitalt möte.

Tips för digital stämma

Här kommer ett gäng tips för vår digitala stämma.

1. Se till att ha testat uppkopplingen så att kameran och mikrofonen fungerar innan du ansluter.

2. Ha kameran på, detta gör att mötet blir mer verkligt och viktigt för att veta att folk är närvarande under mötet. Men om kameran påverkar ljudet så är det viktigast att vi hör varandra bra.

3. Ha mikrofonen av när du inte ska prata, den kan annars ta upp ljud omkring som kan störa mötet.

4. Om ni samlar era ombud, se till att ha en bättre mikrofon än den på datorn. Ett exempel är att ha en konferenstelefon.

5. Visa att du vill prata med “uppräckningshanden” som finns i Zoom, på detta sätt stör man inte under pågående diskussion.

6. Ta hjälp av en person som kan tekniken om du inte känner dig bekväm med det ansvaret.

7. Använd dator

8. Om ni är flera: Ställ in högtalarvolymen så ni i rummet kan höra vad som sägs i samtalet utan att ljudet tas upp av er mikrofon och skapar ett eko.

9. Är du ensam: använd hörlurar

10. Ha en talarstol eller utnämnt ställe där man står och talar. Då behöver ni inte få med mer än en person per bild åt gången likaså bara en persons röst som behöver tas upp åt gången.

11.Ladda ner Zoom till datorn. Det är enklare för datorn att hantera till skillnad från att använda webbläsaren.

Utskott

Precis som vid tidigare stämmor kommer ett antal utskott att genomföras i anslutning till stämman. Utskotten kommer att genomföras torsdag den 5, tisdagen den 10 och onsdagen den 11 augusti. Det första utskottet kommer handla om verksamhetsplanen 2023-2026, det andra om motioner och propositionerna och det sista om ekonomi. Längre ner kan man läsa om schemat för utskotten samt stämman. Tanken är att diskussionerna ska ske under utskottsmötena, detta för att det ska bli smidigare att genomföra stämman under helgen. Riksförbundsstyrelsen önskar även att ombud skickar in sina frågor innan utskottsmötet, detta för att mötena ska flytta på bättre.

På utskottsmötet kommer vi även prova att använda beslutstödssystemet VoteIT, detta för att alla deltagare ska få en bild av hur det kommer gå till under stämman. Vi kommer även ha en genomgång av Zoom så att samtliga vet hur det fungerar inför stämman.

Alla ombud behöver inte närvara på båda utskottsmötena men alla länsförbund bör vara representerade vid tillfällena, detta för att underlätta under stämman. Frågor skickas till Olof Segevall på, olof.segevall@4h.se skriv i ämnesfältet “Fråga/Frågor inför utskottsmötet på dag“.

Riksförbundsstämman

Riksförbundsstämman kommer att arrangeras digitalt vid Zoom helgen 14 & 15 augusti. Stämman kommer att vara upplagd så att vi fokuserar på att ta beslut. Utskottsmötena ska vara som grunden till alla beslut som vi fattar under stämman. Om rådande pandemi tillåter rekommenderar riksförbundsstyrelsen att varje län samlar sina ombud på önskad plats. Detta är endast en rekommendation och inget krav. Presidiet kommer att vara samlat under helgen för att underlätta deras arbete, om det idet inte strider mot rådande rekommendationer.

Schema för riksförbundsstämman samt utskott

Anslut 15 minuter innan start Vi vill att samtliga ombud kommer in i mötet 15 minuter innan start. Detta för att vi ska kunna ha tid att hjälpa personer som har problem utan att påverka mötestiden. Om man kommer in och allt fungerar kan man stänga av kameran samt ljudet och komma tillbaka när mötet ska starta.

TORSDAG 5 AUGUSTI 2021, KL 18.00-20.00
Utskott 1: Verksamhetsplan 2023- 2026
Plattform: Zoom

TISDAG 10 AUGUSTI 2021, KL 18.00-21.00
Utskott 1: motioner & propositioner, samt VoteIT & Zoom genomgång.
Plattform: Zoom

ONSDAGEN 11 AUGUSTI 2021, KL 18.00-21.00
Utskott 2: Ekonomisk genomgång, samt VoteIT & Zoom genomgång.
Plattform: Zoom

LÖRDAG 14 AUGUSTI 2021 KL 10.00-16.00

10.00-10.45 Första sittning
10.45-11.00 Paus
11.00-11.45 Andra sittning
11.45-13.00 Lunch
13.00-13.45 Tredje sittning
13.45-14.00 Paus
14.00-14.45 Fjärde sittning
14.45-15.00 Paus
15.00-16.00 Femte sittning

Plattform: Zoom & VoteIT

 

SÖNDAG 15 AUGUSTI 2021 KL. 10- 00 – 15.00

10.00-10.45 Första sittning
10.45-11.00 Paus
11.00-11.45 Andra sittning
11.45-13.00 Lunch
13.00-13.45 Tredje sittning
13.45-14.00 Paus
14.00-15.00 Fjärde sittning
15.00 Stämman avslutas

Plattform: Zoom & VoteIT

Hur anmäler man sig?

Anmälan sker via detta formulär senast den 1 augusti.

Där ser du alla uppgifter riksförbundet behöver inför stämman. Mer detaljerad information om hur man ansluter till mötet med mera kommer även att skickas ut till de anmälda ombuden som en bekräftelse på anmälan.

Vi värnar om den demokratiska processen och vill därför att samtliga länsförbund som skickar ombud inkommer med ett protokollsutdrag eller motsvarande där beslut tydligt framgår att ombuden är demokratiskt valda till stämmoombud. Glöm inte att samtliga ombud måste vara medlemmar i 4H. Se till att ha blivit medlem innan du kommer till stämman.

Du kommer få en bekräftan på din anmälan efter sista anmälningsdag då personal är åter tillbaka efter semestern. Om man har frågor kring stämman kan man höra av sig till stämmosamordnare Olof Segevall på olof.segevall@4h.se.

 

Stämmohandlingar

Verksamhetsberättelse 2020

Stämmohandlingar 2021 – Uppdaterade 2021-08-06

Undertecknad revisionsberättelse 2020

RS4H budget 

Noter budget

Pinnbröd åt folket

192178303_1960551577430777_6107144347323584271_n
Pinnbröd åt folket är ett projekt finansierat av Svenskt Friluftsliv.

Tänk er att kunna kombinera lärande om psykisk ohälsa, utomhuspedagogik, äventyrspedagogik och gruppdynamik med friluftsläger och övernattning i naturen? Det är precis vad 4H arbetar med genom projektet Pinnbröd åt folket, ett treårigt projekt som finansieras av Svenskt Friluftsliv.

Projektet arrangerar läger i bland annat Västra Götaland, Skåne, Kronoberg, Jönköpings län och Stockholm. Håll utkik efter ett läget nära dig!

Tillåtet att ha läger sommaren 2021

I kort innebär de nya allmänna råden att Folkhälsomyndigheten inte längre avråder helt från att ordna eller delta i lägerverksamhet från den 1 juni.

Lägerverksamheter och fysisk aktivitet bidrar till att främja barn och ungas hälsa. Det är viktigt att alla barn kan få en möjlighet till meningsfulla aktiviteter under sommarlovet. Barn och unga kan smittas av covid-19, men blir sällan allvarligt sjuka. Folkhälsomyndigheten har beslutat nya allmänna råd som börjar gälla från den 1 juni. Det innebär att mindre läger och cuper kan genomföras.

Sedan förra året finns både anpassningar och rutiner utarbetade av landets lägeranordnare för att minska risken för smittspridning. Många organisationer har också vidareutvecklat och förfinat dessa rutiner inför sommaren.

Läger och mindre cuper kan genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Läger och cuper bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom.

Lägerverksamheter kan genom att följa de allmänt förebyggande åtgärderna minska riskerna för spridning av covid-19:

 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp eller liknande och att dessa, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret. Detta gäller även resor till och från lägret.
 • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare. Det kan gälla i matsalen, entréer, samlingsrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar.
 • Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom.
 • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar.
 • Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.
 • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen, exempelvis avslutningsdisco för hela lägret.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Tänk på att dessa åtgärder även gäller ledare som inte heller bör blandas mellan grupper och aktiviteter.

Utgångspunkten för de nya allmänna råden är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om.

Läs mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/lager-och-cuper/?fbclid=IwAR2Mv9hN8MSLwPMsY06o-5e9XalUOd3Qva9pBy_1VT65DcSFShSLWqUJuoc