Kårsta 4H klubb – 2019!

Årsmöte 3 april kl 19-20

i klubbhuset, Kårstahöjden 3

 1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,
 2. Val av protokolljusterare,
 3. Fastställande av röstlängd,
 4. Godkännande av kallelsen,
 5. Fastställande av ärendelista,
 6. Styrelsens årsberättelse,
 7. Revisorernas berättelse,
 8. Fastställande av balansräkning,
 9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
 10. Beslut om arbetsprogram för klubben,
 11. Behandling av inkomna motioner och förslag från klubbens medlemmar,
 12. Behandling av budget,
 13. a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,
 14. b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år,
 15. c) Beslut om budget för nästkommande år,
 16. Val av styrelsefunktionärer enligt §8,
 17. Eventuellt val av klubbledare,
 18. Val av revisorer enligt §12,
 19. Val av ombud till länsförbundsstämma och planeringskonferens,
 20. Val av ombud till kretsens årsmöte, 1 ombud per klubb samt 1 ombud för varje påbörjat 10-tal medlemmar,
 21. Val av representant vid studieavdelningens årsmöte,
 22. Val av valberedning,
 23. Övriga ärenden.

Bygget – 4H gym

Öppet kl. 6-22

För mer information om gymmet se fliken Bygget – Kårsta 4H Gym.

 

Syjunta torsdagkvällar kl 19.30-21-00

Sök medlemskap på Facebook i gruppen Kårstabygden – syjunta

 

Vi ses på Kårsta 4H klubb!