Årsmöte 2017!

Lördagen den 21 januari kl 13:00 träffas vi i klubbstugan. Agendan ser ut som följer:

 1. Val av
  1. ordförande,
  2. vice ordförande och
  3. sekreterare för mötet,
 2. Val av protokolljusterare,
 3. Fastställande av röstlängd,
 4. Godkännande av kallelsen,
 5. Fastställande av ärendelista,
 6. Styrelsens årsberättelse,
 7. Revisorernas berättelse,
 8. Fastställande av balansräkning,
 9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
 10. Beslut om arbetsprogram för klubben,
 11. Behandling av inkomna motioner och förslag från klubbens medlemmar,
 12. Behandling av budget,
  1. Beslut om reviderad budget för innevarande år,
  2. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år,
  3. Beslut om budget för nästkommande år,
 13. Val av styrelsefunktionärer enligt:
  Klubbstyrelsen skall bestå av minst 3 personer, ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella ytterligare ledamöter, valda av klubbens årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelseledamöter, valda av årsmötet skall vara medlemmar i 4H. Klubben kan på årsmötet utse en eller flera klubbledare inom eller utom klubbstyrelsen. Länsförbundsstyrelsen kan uppmana klubben att utse klubbledare och/eller styrelseledamot, som är över 18 år, om ingen av klubbstyrelseledamöterna har uppnått denna ålder.
 14. Val av revisorer enligt:
  För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning utses av årsmötet för ett år i sänder en revisor/revisorer jämte eventuell suppleant/suppleanter. Länsförbundsstyrelsen samt riksförbundsstyrelsen kan kräva revision i klubben.
 15. Val av ombud till länsförbundsstämma och planeringskonferens, 1 ombud för klubben samt ytterligare ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, jämte minst 1 suppleant för dessa (se dock särskilt stadgande i länsförbundsstadgan).
 16. Val av ombud till kretsens årsmöte, 1 ombud per klubb samt 1 ombud för varje påbörjat 10-tal medlemmar,
 17. Val av representant vid studieavdelningens årsmöte,
 18. Val av valberedning,
 19. Övriga ärenden.