4H i skolan

Ett treårigt projekt i samarbete med svenskt_friluftsliv

”Lära genom att göra” i naturen på 4H-gården”. Detta nyskapande projektet syftar till att vidareutveckla koncept i linje med FNs 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030, Sveriges friluftsmål, 4Hs motto ”Lära genom att göra” och kopplingen till ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011”. I projektet tas material fram, struktur för samverkan för samarbete mellan 4H-gårdar och skola tas fram, samt att personal och ideella ledare utbildas/fortbildas inom koncepten så att deras reella pedagogiska och didaktiska kompetens både formaliseras och vidareutvecklas. Riksförbundet Sveriges 4H har idag i sin verksamhet cirka 40 4H-gårdar, som ofta ligger i stadsnära områden. Vi använder därför dagligen den unika stadsnära natur som ligger i anslutning till våra 4H-gårdar för våra friluftsaktiviteter, och har stor kunskap om hur frågor kring ett säkert friluftsliv och pedagogisk verksamhet i naturen kan vara ett viktigt incitament till att förbättra hälsan (psykisk och fysisk) på individnivå och även öka kunskap om allemansrätten på både individ och gruppnivå. 4H vill genom nära samarbete med skolor i lokalområdet synliggöra, vidareutveckla och fördjupa de utomhuspedagogiska didaktiska aspekterna i våra barn och ungdomsverksamheter. Detta för att i sin tur tillgängliggöra, fördjupa och vidareutveckla möjligheterna för medlemmar och besökare att ”lära genom att göra” i naturen, genom att öka möjligheten för barn och unga att utöva ett aktivt friluftsliv, på lika villkor, med respekt för omvärlden. Beskrivning av hela projektet och genomförandet