Devonutbyte_Halland_2013_Alma_Bengtsson_015

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är ett av fyra viktiga dokument som medlemmarna har fått vara med och påverka samt beslutat. Genom verksamhetsplanen kan man se vilka mål Hallands 4H ska sträva efter. Utöver verksamhetsplanen är de tre andra dokumenten:

 • Arbetsprogrammet som visar på vilka arrangemang som ska genomföras under året.
 • Budgeten som visar en uppskattning på hur ekonomi kommer att gå samt bör skötas under året.
 • Stadgarna som visar vilka interna regler vi ska förhålla oss efter.

Målen gäller alla styrelser, grupper, kommittéer och klubbar under Hallands 4H. Alla organ inom Hallands 4H uppmanas att sträva efter att uppnå de mål de kan.

Som medlem har man alltid möjlighet att påverka verksamheten. Men lättast gör man det genomantingen länsförbundsstämman eller planeringskonferensen. Under planeringskonferensen beslutar medlemmarna hur arbetsprogrammet, budgeten och verksamhetsplanen ska se ut. Under stämman följs besluten upp och kan även där revideras om så önskas.

devonutbytet
juli

Mer 4H för fler

För att 4H ska nå alla barn och unga måste vi erbjuda fler platser i verksamheten, vi ska nå ut till fler barn och unga och behålla fler medlemmar. Det gör vi genom att utveckla befintlig verksamhet och skapa ny verksamhet där vi inte redan finns idag. Vi kan skapa olika typer av verksamhet men det gemensamma är att en 4H-aktivitet ska vara rolig, lärorik och engagerande. Genom att starta fler 4H-klubbar möjliggör vi för fler att få erfarenhet av styrelsearbete, där våra barn och unga får ta ansvar.

 • All 4Hs verksamhet genomsyras av 4H-andan
 • 100 procent fler klubbar
 • 50 procent fler medlemmar i åldern 6-25 år
 • 75 procent av medlemmarna väljer att förnya sitt medlemskap
 • 4H-verksamhet i 50 procent fler kommuner

Främja färdigheter för framtiden

4H erbjuder en trygg miljö där våra medlemmar kan utvecklas och få färdigheter för
framtiden och våra medlemmar deltar aktivt i organisationens demokratiska processer.

 • 95 procent av medlemmarna upplever att de har fått färdigheter för framtiden genom 4H
 • 95 procent känner sig delaktiga i 4H/kan påverka sin egen fritid genom att vara medlem i 4H
 • 20 procent av medlemmarna har möjlighet att sitta i en 4H-styrelse

Bygga broar

Som organisation är vi starkare tillsammans och vi har mycket att lära av varandra. Genom att bygga broar internt och externt skapar vi både starkare förutsättningar att genomföra 4Hs uppdrag, bidra till en hållbar utveckling och stärka våra medlemmars respekt för omvärlden. Tillsammans är vi Ett 4H!

 • 25 procent av medlemmar har varit med i någon form av utbyte.
 • 4Hs närvaro vid aktiviteter anordnade av våra partnerorganisationer både. internationellt och nationellt ökar varje år.
 • Antalet samarbetspartner ökar varje år.

Tidigare mål

Devonutbyte_Halland_2013_Alma_Bengtsson_007

Skapa fler aktiviteter för äldre medlemmar inom Hallands 4H 

Bakgrund 

4H är en barn- och ungdomsorganisation, men genom diskussioner under det senaste året har många äldre menat på att mycket av vår verksamhet kretsar kring vår yngre målgrupp. Då det i stor utsträckning är våra äldre medlemmar som ser till att vi kan bedriva den verksamheten vi gör idag vill vi säkerställa att även dem har roliga aktiviteter att delta på.  

 

Beskrivning 

Vi vill den kommande tiden säkerställa att alla medlemmar inom Hallands 4H har verksamhet som lämpar sig till dem, framför allt de äldre medlemmarna då det idag är brist på det.  

 

Delmål 

Säkerställa att det finns bra verksamhet för medlemmar mellan 6-10 år.

Säkerställa att det finns bra verksamhet för medlemmar mellan 10-15 år.

Säkerställa att det finns bra verksamhet för medlemmar mellan 15-20 år.

Säkerställa att det finns bra verksamhet för medlemmar från 20 år och äldre. 

Syfte 

Se till att vi har verksamhet som passar alla våra aktiva medlemmar.  

 

Antaget 2021-09-26

Deadline 2022-12-31

Målet är uppnått

Vi bör självklart fortsätta med detta!

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_181_web

I större utsträckning presentera våra ideellt engagerade medlemmar  

Bakgrund 

Vi är många barn och unga som engagerar oss inom 4H samt bedriver fantastisk verksamhet. Under många år har vi inom Hallands 4H haft en så kallad adresslista där vi har listat upp alla medlemmar som engagerar sig inom Hallands 4H på ett eller annat sätt. Vi från Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse anser att denna kan utvecklas och bli ännu bättre. Vi vill därför skapa en sida under vår egen hemsida där vi presenterar så många ideellt engagerade medlemmar som möjligt.  

 

Beskrivning 

Vi vill framöver skapa en sida under vår egen hemsida där vi presenterar så många ideellt engagerade medlemmar som möjligt. Vi vill även presentera dessa via våra sociala medier.  

 

Delmål 

Skapa en sida under vår hemsida där vi presenterar ideellt engagerade medlemmar.  

Presentera minst 15 ideellt engagerade medlemmar via våra sociala medier.  

Syfte 

Det finns främst två anledningar till att vi från Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse tror att detta kan vara bra. Dels för att vi internt inom organisationen får en plattform där vi kan presentera oss för varandra och vi får en tydligare bild över vem som engagerar sig vad. Genom att man som medlem även kan läsa en presentation och se en bild på alla ideellt engagerade medlemmar hoppas vi på att öka gemenskapen och få fler att våga kontakta varandra, då man i ett sådant stadie känner varandra något.  

Vi tror även att detta kan vara bra ur ett föräldrar/finansiärs-perspektiv att vi visar upp vilka vi faktiskt är. Idag är det alldeles för många föräldrar, företag och finansiärer som inte riktigt förstår att vår verksamhet till största del bedrivs helt ideellt av engagerade unga medlemmar. Detta vill vi stolt visa upp!  

 

Antaget 2021-09-26

Deadline 2022-09-25

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6737_web

Utveckla hur vi jobbar med hållbart engagemang & motverkar psykisk ohälsa.  

Bakgrund 

En förutsättning för att en ideellförening ska fungera är att det finns ideellt engagemang hos medlemmarna. Dessvärre ökar psykiskohälsa idag bland barn och unga i Sverige. Det har under flera år diskuterats om att vi inom 4H bör prata mer om psykiskohälsa och utveckla hur vi jobbar med hållbart engagemang bland våra medlemmar.  

 

Beskrivning 

Under 2021/2022 vill vi utveckla hur vi jobbar med hållbart engagemang för att alla medlemmar inom Hallands 4H ska må bra. Att engagera sig ideellt ska inte vara något jobbigt, utan roligt och lärorikt!   

 

Delmål 

Arrangera minst ett kurspass under en utbildning som handlar om psykisk ohälsa, utmattningssyndrom, stress och prestationsångest.  

Se över hur vi kan skapa ett ännu bättre klimat inom föreningen där alla trivs och har kul.  

Syfte 

Öka medvetenheten kring psykiskohälsa och utveckla hur vi inom Hallands 4H jobbar för att alla medlemmar ska må bra av att engagera sig ideellt samt delta i vår verksamhet.   

 

Antaget 2020-09-26

Reviderat 2021-09-25

Deadline 2022-09-25

Jobbas på för fullt

Sommaren på Stättared 1994

Få fler föräldrar att förstå vad för typ av verksamhet vi faktiskt bedriver 

Bakgrund 

Idag finns det alldeles för många utomstående personer som inte vet vad för typ av verksamhet vi bedriver inom Hallands 4H. I första anblick kanske man inte tänker på att det är ett problem, men faktum är att det är ett ganska stort problem. En viktig del i vår verksamhet är att ha en bra och stabil finansiering, och denna kommer oftast från olika typer av fonder och bidrag.  

För att våra nuvarande och framtida finansiärer verkligen ska förstå hur viktig vår verksamhet är för samhället krävs de att de förstår vad för typ av verksamhet vi bedriver och hur den påverkar oss medlemmar. Men det är inte enbart de större finansiärerna vi behöver få att förstå vilka vi är, även våra föräldrar bör till 100% förstå vilka vi är och vad vi gör. Om du ställer dig själv fråga, vet dina föräldrar verkligen om vad du gör inom 4H?  

 

Beskrivning 

Idag finns det väldigt många föräldrar som är omedvetna om hur bra vår verksamhet är. Vi vill framöver fokusera mer på att få dem att förstå vad för typ av verksamhet vi bedriver, hur hög kvalité den håller och vilka vi är – dels som förening, men även vilka vi ideella är. Detta för att på sikt få dem att eventuellt påverka större finansiärer, få in fler sponsorer och samarbetspartners.  

 

Delmål

Överlag skapa en större förståelse bland föräldrar och närstående kring vilka vi är och vad för typ av verksamhet vi bedriver.  

 fler finansiärer och samarbetspartners att få upp ögonen för oss.  

Syfte 

Öka förståelsen hos våra föräldrar kring vår verksamhet och på sikt få in fler finansiärer.   

 

Antaget 2021-09-25

Deadline 2022-09-25

Målet är delvist uppnått

4H kom till Sverige 1918 och har sedan dess utbildat barn och unga. Bilden är tagen 1991 på vårt läger i Särdal, Hamlstad. Temat för Hallands 4Hs medverkan på lägret var ost.

Skapa ett bättre samarbete inom länsförbundet

Bakgrund 

Hallands 4H är ett stort länsförbund med sin läns-, gårds-, krets- och klubbverksamhet. Vi är många som engagerar oss inom länsförbundet och har stor nytta av varandras erfarenheter och drivkrafter. De senaste åren har vi bedrivit mycket verksamhet, dessvärre lite på egen hand.  

 

Beskrivning 

Under 2021/2022 vill vi att samarbetet mellan de olika organisationsleden ska bli starkare och bättre. Genom ett förbättrat samarbete kommer vi kunna bedriva mer samt bättre verksamhet.  

 

Delmål 

Arrangera fler kurser på Stättared.  

Hjälpa till att få ihop funktionärer till Stättared. 

Fortsätta att arrangera ”stormöten” där alla grupper och nyckelpersoner inom Hallands 4H bjuds in för diskussioner.  

Syfte 

Förbättra och stärka samarbetet inom länsförbundet.  

 

Antaget 2020-09-26

Reviderat 2021-09-25

Deadline 2022-09-25

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6909_web

Fler sponsorer till Hallands 4H 

Bakgrund 

Under en längre tid har Hallands 4H finansierats av osäkra fondmedel och vinster från större projekt. Detta har bevisligen fungerat, men skapar en ekonomisk otrygghet i organisationen när större delen av ekonomin hänger på bidrag och andra finansiella medel. Får vi avslag på en fond kan hela ekonomin sättas i gungning. 

 

Beskrivning 

Vi vill framöver se över vår tidigare modell kring sponsorer/4H-partners för att sedan utveckla den, alt. göra om det helt och hållet. Detta för att kunna få in fler sponsorer och på så sätt skapa en tryggare ekonomi. 

Öka intäkterna från sponsorerna med minst 5000kr/år 

Kontakta minst 20 företag. 

Se över tidigare modell och förnya.  

Syfte 

Skapa en tryggare ekonomi för Halland 4H med fler fasta inkomstkällor. 

 

Antaget 2020-09-26

Reviderat 2021-09-25

Deadline 2022-09-25

Målet är delvist uppnått

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_019_web

Utbilda våra medlemmar mer inom ekonomi 

Bakgrund 

Under en längre tid har vi från Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse sett att det finns ett stort behov av att lära ut mer kring ekonomi, vilket även flera av våra medlemmar via våra utvärderingar håller med oss om. Därför önskar vi att framöver att utbilda mer kring ekonomi, både teoretiskt och praktiskt via våra microprojekt (som går att läsa mer om i den här verksamhetsplanen).  

 

Beskrivning 

Vi vill framöver utbilda fler medlemmar kring ekonomi. Där inkluderat budgetering, finansiering och redovisning.  

 

Delmål 

Utbilda mer kring ekonomi.  

Syfte 

Skapa en större förståelse och mer kunskap kring ekonomi. På sikt hoppas vi att fler medlemmar vill starta egna projekt, arrangera träffar och utbildningar. Idag finns det en stor risk att vi medlemmar inte väljer att genomföra olika typer av projekt eller aktiviteter på grund av kunskapsbrister inom ekonomi.  

 

Antaget 2021-09-25

Deadline 2022-12-31

Målet är uppnått

Men det hindrar oss inte från att utbilda ännu mer kring ekonomi.

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_027_web

Arrangera Riksläger 2022  

Bakgrund 

Hallands 4H har fått äran att under sommaren 2022 arrangera Sveriges 4Hs riksläger och riksförbundsstämma i Halland.   

 

Beskrivning 

Vi vill under sommaren 2022 arrangera riksläger och riksförbundsstämma i Halland.  

 

Delmål

Genomföra allt efterarbete.  

Genomföra all planering. 

Genomföra lägret & stämman 

Syfte 

Skapa sommarens bästa läger 2022 

 

Antaget 2021-09-25

Deadline 2022-12-31

Målet är uppnått

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6722_web

Arrangera utbildningar utefter de nya rollerna ideella kan ha 

Bakgrund 

I början av den här verksamhetsplanen kan du läsa att vi från Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse gärna ser att vi gör en ny struktur och inför fyra olika roller man som medlem kan ha inom 4H. Vilken roll man har varierar helt och hållet beroende på inom vilket sammanhang man befinner sig i. De fyra olika rollerna är: 

 • Deltagare 
 • Ledare 
 • Arrangör 
 • Ansvarig / mentor 

 

Beskrivning 

Under den kommande tiden vill säkerställa att vi har minst en utbildning för respektive roll i den här strukturen. I vissa fall har vi redan utbildningar som lämpar sig, till exempel för ledare har vi i dagsläget Ledarutbildning steg 1 och steg 2. För de roller där det inte finns någon utbildning vill vi skapa en.  

Anordna minst en utbildning för ledare under det kommande året.  

Anordna minst en utbildning för deltagare under det kommande året.  

Anordna minst en utbildning för ansvarig/mentor under det kommande året.  

Anordna minst en utbildning för arrangörer under det kommande året.  

Syfte 

Se till att vi kan erbjuda alla roller en bra utbildning 

 

Antaget 2021-09-25

Deadline 2022-09-25

Jobbas på för fullt

Lucia 2020_5.12.1

Göra arrangemanget Lucia Varberg till ett mer hållbart arrangemang 

Bakgrund 

Hallands 4H har sedan 80-talet arrangerat Lucia Varberg. Arrangemanget skapar mycket engagemang i media och även en del ekonomiska intäkter. Under de senaste åren har dessvärre engagemanget för att driva projektet minskat till den grad att vi i kombination med minskat intresse samt situationen kring Covid-19 inte har kunnat genomföra det likt tidigare.  

 

Beskrivning 

Då medlemmarna fortfarande vill att arrangemanget arrangeras ser vi gärna att arrangemanget ses över för att göra det mer hållbart samt intressant att bedriva. Vi ser gärna att de ideella som arrangerar Lucia Varberg ser det som ett kul projekt att bedriva och en möjlighet att få lära sig mer kring hur man kan bedriva ett stort projekt. Arrangemanget i sig bör även vara hållbart i sig för att säkerställa att vi kan arrangera det i flera år.  

Genomföra arrangemanget under 2021 och 2022.  

Se över arrangemanget för att göra det mer hållbart.

Se över arrangemanget för att göra det roligare och mer lärorikt att bedriva.

Syfte 

Hålla traditionen vid liv och arrangera ett inkomstbringande arrangemang.  

 

Antaget 2021-09-25

Reviderat 2022-09-25

Deadline 2022-12-31

Målet är uppnått

(För 2021)

Läger_Ästad_2016_Carl_Holmén_001

Satsa på klubbverksamheten

Bakgrund 

Klubbarna lägger grunden för en stor del av vår verksamhet och är viktiga av flera olika anledningar. Under de senaste åren har antalet klubbar inom Hallands 4H minskat markant, vilket är en trend vi måste bryta snarast.  

 

Beskrivning 

De kommande åren vill vi vända trenden och få i gång fler aktiva klubbar. Genom fler aktiva klubbar skapar vi mer och bättre verksamhet, får in fler ideellt aktiva till föreningen vilket i längden kommer att gynna oss mycket. 

Förenkla arbetet kring klubbverksamheten  

 • Gör det lättare att skapa nya klubbar. 
 • Gör det lättare att bedriva klubbar. 
  • Minska administrationen för klubbstyrelsen.  
  • Minska arbetet kring ekonomi för klubbstyrelsen.  
  • Se över vilket stöd vi kan ge.  

Införa en förmån som innebär att vissa platser på våra utbildningar är reserverade för våra klubbledare, vilket på så sätt ger dem förtur.  

Ta fram strategier över… 

 • …hur vi överlag ska arbeta med klubbar framöver.  
 • …hur vi ska starta nya klubbar.  
 • …stötta nuvarande klubbar.  

Syfte 

Fokusera mer på vår kärnverksamhet och skapa en stabilare grund att stå på.

 

Antaget 2020-09-26

Reviderat 2021-09-25

Deadline 2022-12-31

Jobbas på för fullt

Devonutbyte_Halland_2013_Alma_Bengtsson_015

Få fler medlemmar att delta på internationella aktiviteter 

Bakgrund 

Inom 4H har det tidigare funnits en stark vilja att delta på internationella utbyten och internationella aktiviteter. Vi tror att dessa internationella sammankomster hade gynnat våra medlemmar mycket och vill nu se till att fler deltar på de aktiviteter som redan finns idag.  

 

Beskrivning 

Vi vill framöver fokusera mer på att uppmuntra våra medlemmar till att delta på fler internationella aktiviteter så som RYEs (Rural Youth Europe) olika typer av arrangemang och att åka som IFYE.  

 

Delmål 

Få minst en medlem att ansöka och åka som IFYE. 

Få minst en person att delta på ett av RYEs internationella arrangemang.  

Syfte 

Få fler medlemmar att få upp ögonen för internationella aktiviteter.  

 

Antaget 2021-09-25

Deadline 2022-09-25

Jobbas på för fullt

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_072

Skapa en bättre struktur för hur vi får in fler medlemmar till att bli aktiva i vår verksamhet 

Bakgrund 

Det här målet går något i linje med tidigare mål som kretsar kring att kartlägga det ideella engagemanget, marknadsföra oss mer och att utomstående ska få en tydligare bild över vilka vi är. Vi vill säkerställa att vi har en bra och tydlig struktur över hur vi kan få in fler ideellt engagerade medlemmar till Hallands 4H.  

 

Beskrivning 

Under den kommande tiden vill vi säkerställa att vi har en bra struktur för att få in fler ideellt engagerade medlemmar till Hallands 4H.  

 

Delmål 

Göra det enkelt för nya medlemmar att börja engagera sig inom Hallands 4H. 

Bygga en tydlig struktur över var man som medlem kan engagera sig.  

Syfte 

Göra det lättare för nya medlemmar att börja engagera sig inom Hallands 4H.  

 

Antaget 2020-09-25

Deadline 2022-12-31

Jobbas på för fullt

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_024_web

Skapa ett välkomstbrev till nya medlemmar 

Bakgrund 

Vi inom Hallands 4H får varje år in hundratals nya medlemmar, främst i samband med vår lägerverksamhet som vi bedriver under sommaren. Vi tror att fler medlemmar skulle vara intresserade av att fortsätta delta och engagera sig i vår verksamhet ifall alla medlemmar fick mer information kring hur de kan gå till väga.  

 

Beskrivning 

Vi vill skapa ett välkomstbrev som skickas ut till alla nya medlemmar där vi välkomnar dem till Hallands 4H.  

 

Delmål 

Skapa ett välkomstbrev till alla nya medlemmar.  

Syfte 

Öka medvetenheten kring vår verksamhet och få fler nya medlemmar till att vilja stanna kvar så länge som möjligt.  

 

Antaget 2021-09-25

Deadline 2022-12-31

Rix18_Tranås_2018_Alma_Bengtsson_026

Jobba mer med kläder & andra 4H-relaterade produkter  

Bakgrund 

Under förra året önskade vi medlemmar att jobba mer med kläder och andra 4H-relaterade produkter. Målet kom in i förra årets verksamhetsplan och uppfylldes helt och hållet. Nu vill vi fortsätta att jobba med kläder och andra 4H-relaterade produkter.  

 

Beskrivning 

Vi vill under den kommande tiden ta fram fler klädesplagg och andra 4H-relaterade produkter samt sälja dessa på olika typer av arrangemang samt via vår hemsida, så som vi gör idag. Dels för att det är en kul grej, men även för att skapa en starkare gemenskap inom organisationen och genom våra kläder/produkter på ett bättre sätt kunna marknadsföra oss.  

 

Delmål 

Skapa fler 4H-produkter efter efterfrågan. T.ex. ett flertal olika t-shirts, fiskehattar och vattenflaskor, mm.

Sälja produkterna på olika typer av 4H-arragemang och via vår hemsida.  

Syfte 

Genom gemensamma kläder och produkter skapa en starkare gemenskap bland medlemmarna.  

 

Antaget 2020-09-26

Reviderat 2021-09-25

Deadline 2022-09-25

Målet är uppnått

devonutbytet

Ge ut fler diplom och se till att ideella på ett enkelt sätt kan visa upp vad de har lärt sig inom Hallands 4H 

Bakgrund 

4H är till stor del en utbildningsorganisation. Vi är många medlemmar som kan hålla med om att 4H har lärt oss väldigt mycket. Dock anser många att det är svårt att påvisa eller visa upp vad man faktiskt har lärt sig.  

 

Beskrivning 

Därför vill vi nu jobba mer på att ta fram fler diplom och liknande dokument för att ideellt engagerade på ett lättare sätt ska kunna visa upp vad de har lärt sig inom 4H. Detta kommer till bra användning när vi medlemmar ska söka jobb.  

Ta fram diplom som delas ut för genomförda utbildningar/kurser. 

Ta fram diplom som delas ut för genomförda projekt.  

Ta fram diplom som delas ut för att man har engagerat sig ideellt i en styrelse, grupp eller kommitté.  

Syfte 

Göra det lättare för oss medlemmar att påvisa vad vi har lärt oss inom 4H, vilket kommer väl till användning när vi söker jobb.  

 

Antaget 2021-09-25

Deadline 2022-12-31

Läger_Stättared_Halland_Alma_Bengtsson_MG_6653_web

Dokumentera vad för typ av uppgifter vi ideella och personal gör.    

Bakgrund 

Från Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse har under en längre tid jobbat med att bygga en stabil verksamhet från grunden. Mycket av arbetet har bestått i att kartlägga alla vår verksamhet, strukturera upp den och få en tydlig bild över hela vår organisation Nu önskar vi att framöver kartlägga alla de ideella uppdrag vi har inom Hallands 4H.  

 

Beskrivning 

Vi är en organisation som bedriver väldigt mycket och omfattande verksamhet. För att vi ska kunna bygga en hållbar verksamhet där arbetsbördan fördelas jämnt på alla som engagerar sig önskar vi att kartlägga vilka roller/uppdrag vi idag har inom Hallands 4H och se vilka erfarenheter samt kunskaper dessa behöver. Detta för att i framtiden bli bättre på att rekrytera medlemmar till ideella uppdrag samt få rätt person på rätt plats.  

Se över alla ideella uppdrag vi har idag.  

Kartlägg vilka kunskaper, erfarenheter och utbildningar vi behöver jobba mer med.

Göra uppdragsbeskrivningar för de ideella uppdrag vi har för att på sett göra det lättare att rekrytera fler medlemmar till att engagera sig.  

Syfte 

Se till att vi har en bra och stabil grund att stå på när det kommer till ideellt engagemang, se till att alla har de kunskaper och erfarenheter de behöver samt göra det lättare att rekrytera nya medlemmar till att bli ideellt engagerade.  

 

Antaget 2021-09-25

Deadline 2022-12-31

Rix19_Gotland_2019_Alma_Bengtsson_024_web

Se över våra fonder och hur vi ska använda de pengar vi har idag 

Bakgrund 

Idag har vi flera olika typer av fonder där pengar har öronmärkts för olika verksamhetsområden. Till exempel utveckling, arrangemang, internationella utbyten, mm. Dessa fonder har inte setts över och använts på många år. Därför önskar vi att se över dem och fundera på hur vi bäst använder dessa pengar.  

 

Beskrivning 

Vi vill framöver se över ifall vi kan använda de pengar som idag finns öronmärkta i olika fonder på ett bättre sätt. Till exempel genom att genomföra fler microprojekt, arrangemang eller liknande.  

 

Delmål 

Se över våra fonder och hur vi ska använda dem framöver.  

Syfte 

Se till att de pengar och resurser vi idag har kommer till användning och används på ett bra samt hållbart sätt.  

 

Antaget 2021-09-25

Deadline 2022-12-31

Stättared-sagostund

Microprojekt  

Bakgrund 

Vi har under en tid insett att det finns fantastiskt många roliga idéer och spännande projekt vi medlemmar vill genomföra. Men oftast tar det stop redan vid idéstadiet. Vi tror att det dels kan bero på att man som medlem inte vågar uppfylla idén för att man inte har blivit invald i rätt grupp och på så sätt inte vill trampa någon på tårna. Det kan även vara så att man undviker att gå vidare i processen för att man inte vet hur man ska göra och att det inte finns några öronmärkta pengar för den här typen av projekt/spontana aktiviteter.  

 

Beskrivning 

Därför vill vi under den kommande tiden införa en ny typ av verksamhet som vi vill kalla för microprojekt. Ett microprojekt är ett mindre projekt som oftast kretsar kring att några medlemmar tillsammans vill genomföra någon form av aktivitet. Planeringen, genomförandet och efterarbetet av ett microprojekt bör inte ta längre än några veckor alternativt upp till några månader. Genom ett microprojekt kan man ansöka om att få mellan 500-5000kr för att genomföra sin idé. Dessa projekt bör även gynna så många medlemmar som möjligt.   

Ta fram riktlinjer kring microprojekt 

Skapa en enkel struktur i form av en projektmall som medlemmar kan använda sig av när de planerar sina microprojekt 

Under 2021/2022 genomföra minst tre olika microprojekt 

Upprätta en pott med pengar som medlemmar kan ansöka om att få för att skapa dessa projekt.  

Syfte 

Få fler medlemmar att tillsammans med andra lära sig bedriva olika typer av projekt, ekonomi och ansvarstagande. Detta kommer gynna dels våra medlemmar personligt, många andra medlemmar och oss som organisation.  

 

Antaget 2021-09-25

Deadline 2022-09-25

Målet är uppnått

Läger_Ästad_Halland_Alma_Bengtsson_MG_7294_web

Utveckla hur vi jobbar med överlämnanden mellan grupper  

Bakgrund 

Hallands 4H är en förening med många medlemmar som engagerar sig i olika grupper, kommittéer och styrelser. Ibland händer det att nya grupper skapas alt. att tidigare grupper får helt nya medlemmar efter till exempel stämman. När en grupp får helt nya medlemmar kan en del problem uppstå då det inte finns någon som kan lära upp de nya. Detta vill vi framöver motverka. Inom Hallands 4H finns det många grupper som bedriver verksamhet där man som ny medlem i en grupp behöver en längre upplärningsperiod, vilket både kan ha för och nackdelar. Dock vill vi i större utsträckning minska upplärningsperioderna för att få en effektivare verksamhet.   

 

Beskrivning 

För att öka gruppernas effektivitet och förhindra att medlemmarna behöver uppfinna hjulet på nytt bör vi inom Hallands 4H bli bättre på hur vi jobbar med överlämnande mellan olika grupper.  

Se över reglementet och förtydliga vad de olika grupperna ska göra.

Erbjuda nya medlemmar i en grupp alt. styrelse att utbilda sig genom till exempel studiefrämjandet.  

Be varje grupp/styrelse/kommitté att ta fram årshjul och rutiner för sina respektive grupper.   

Se till att alla grupper jobbar via teams.  

Syfte 

Skapa ett effektivare arbetssätt och minska upplärningsperioderna.  

 

Antaget 2020-09-26

Reviderat 2021-09-25

Deadline 2022-09-25

Lantlivsläger_Stättared_2019_Alma_Bengtsson_010

Ta fram en plan för hur vi kan få fler till att bli funktionärer på arrangemang

Bakgrund 

Vi är en organisation med hundratals medlemmar var på väldigt många kommer från vår lägerverksamhet som sker under sommaren. Det har under en längre tid funnits svårigheter med att få funktionärer till diverse olika arrangemang. Vi vill nu se över ifall vi på något sätt kan få fler medlemmar och föräldrar till att bli funktionärer.  

 

Beskrivning 

Vi från Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse tror att intresset av att vara funktionär finns bland många av våra medlemmar och föräldrar, men att det behövs finnas ett system för att få dem till att självmant vilja vara funktionärer.  

Undersöka ifall våra medlemmars föräldrar (framför allt de som har haft någon koppling till våra sommarläger) kan tänka sig att vara funktionärer ifall de får förmånen att anmäla sina barn till våra läger tidigare än alla andra.  

Undersöka ifall våra medlemmar vill vara funktionärer ifall det anordnas någon rolig aktivitet efter arrangemangetTill exempel en mindre grillfest eller en övernattning.  

Syfte 

Se över hur vi kan få fler funktionärer till våra större arrangemang.   

 

Antaget 2021-09-25

Deadline 2022-09-25

juli
Utveckla vår hemsida!

Utveckla vår hemsida!

 

Lära genom att göra