Ordlista

I 4H kan det bli en del möten under året då vår förening är uppbyggd i olika led. Klubbar, kretsar, länsförbund. För att inte glömma 4H-gårdar. Varje led har varje år varsitt årsmöte där det kan dyka upp en hel del svåra och krånliga ord. Här nedan finns de flesta av dem samt vad de betyder. Det går även bra att ladda ned ordlistan här: Ordlista rev.2018.


Absolut majoritet – Får det förslag som får mer än hälften av rösterna.

Acklamation – Är när alla går med på beslut genom att ropa ja högt

Adjungera – Är när en person tillfälligt är med för att ge sin åsikt i en fråga, denna person har oftast inte beslutanderätt.

Ajournera – Betyder att man gör ett avbrott i mötet. Man kan ajournera sig i tio minuter för en paus, men också flera dagar.

Ansvarsfrihet – Årsmötet godkänner styrelsens arbete under föregående år i efterhand, vilket betyder att man tycker att styrelsen har gjort det de ska göra och följt alla beslut.

Arbetsordning – Bestämmer exempelvis om tider och yttranderätt vid mötet.

Avslagsyrkande – Är att föreslå mötet att säga nej till ett förslag.

Beslutsordning – Är den turordning i vilka förslagen läggs fram för mötet när man ska fatta beslut.

Bifalla – Gå med på förslaget som ges.

Bordläggning – Innebär att man beslutar att skjuta upp beslutet till ett senare tillfälle, exempelvis för att man vill ha mer tid att fundera igenom det hela.

Budget – Plan för beräknade intäkter och kostnader.

Dagordning – Är förteckning över vilka frågor som ska behandlas på mötet.

Enhälligt – Alla är överens.

Enhälligt – beslut blir det då alla är överens.

Enkel majoritet – Mer än hälften (av rösterna).

Fond – Pengar som avsatts för visst ändamål.

Funktionär – Den som arbetar på Årsmöte eller annat evenemang och inte deltar som deltagare.

Fyllnadsval - Val av ersättare för en som lämnat sitt uppdrag innan uppdragstidens slut.

Föredragningslista – Se Dagordning

Förslag – Idéer som ombud och observatörer väcker på årsmötet. Måste vara skriftliga.

Försöksvotering – Brukar man pröva när någon begärt votering. Då prövas styrkeförhållandena mellan förslagen genom handuppräckning. Ordförande förklarar hur han/hon uppfattat mötets mening. Tycker man att ordförandes uppfattning är fel, begär man rösträkning.

Ideell förening – En förening som inte har något vinstintresse.

Ideellt uppdrag – Frivilligt jobb utan ersättning. En person som utför ett ideellt uppdrag kan kallas volontär, frivillig, ideell eller aktiv medlem.

Intäkt – Inbetalning som hör till bokföringsåret.

Justerare – Vald person att godkänna protokoll.

Jäv vid röstning – Den som är jävig, det vill säga har egna intressen i frågan, ska inte vara med och rösta. Det är inte ovanligt att den jävige personen väljer att lämna mötet redan under behandlingen då hans närvaro annars kan påverka diskussionen och röstningen.

Kalkyl – Ungefärlig beräkning.

Konstituerande möte – Möte där posterna inom styrelsen fördelas. Konstituerar gör en styrelse efter årsmötet genom att inom sig fördela uppdrag och funktioner.

Kontrapropositionsvotering – Används när det finns många olika förslag och beslutsfattandet är komplicerat. De olika förslagen ställs två och två mot varandra tills bara två förslag återstår. De ställs till sist mot varandra i en huvudvotering.

Kvalificerad majoritet – Mer än två tredjedelar (av rösterna). Ibland krävs det i stadgarna mer än hälften av rösterna, exempelvis 2/3 eller 3/4, för att ett beslut ska gälla.

Ledamot – Person som sitter i en styrelse.

Minoritet – Mindre än hälften (av rösterna).

Motion – Skriftligt förslag. Motioner är de skriftliga förslag som kommit in till styrelsen från medlemmarna i olika sakfrågor.

Nominera – Föreslå person till uppdrag.

Observatör – De som närvarar på årsmötet men inte har rösträtt.

Ombud – Medlemmar som har rösträtt.

Ordningsfråga – Sakupplysning, ifrågasätta ordningen. Ordningsfråga kan man begära när som helst under mötet och då släpps man in omedelbart, före de övriga på talarlistan. Om man begär ordningsfråga får man bara ta upp frågor som har att göra med mötesordningen såsom tidsbegränsning och streck i debatten och inte gå in på själva sakfrågan.

Plenum – När alla närvarande på årsmötet sitter i samma sal och har möte tillsammans.

Praxis – Hur man brukar göra.

Presidium – Består av valda funktionärer som ska leda mötet (mötesordförande och sekreterare).

Proposition – Förslag från styrelsen som läggs fram för beslut vid årsmöte

Propositionsordningen – föreslås av mötesordförande och innebär att han/hon talar om hur beslutsfattandet ska gå till. Mötet ska därefter godkänna propositionsordningen.

Påverkanstorg – Den del av årsmötet där frågorna på dagordningen är uppdelad i stationer. Vid varje station kan ombud och observatörer ge sina åsikter och diskutera med den värd som finns vid varje station. Kan även kallas Åsiktstorg.

Relativ majoritet – Får det förslag som får flest röster – även om det är mindre än hälften av rösterna.

Remiss – Man skickar ut förslag med uppmaning om att få in synpunkter. Innebär att en fråga lämnas över till, exempelvis styrelsen, för att de ska yttra sig och säga vad de tycker. Man kan också remittera frågan till andra grupper.

Reservation – Att ta avstånd från ett beslut som fattats.

Revisor – Vald person till att granska ekonomin och verksamheten.

Revision – Revisors granskning.

Revisionsberättelse – Revisorns rapport efter granskning.

Röstlängd – En lista på de personer (ombud) som får rösta under årsmöte.

Rösträknare – Vald person att räkna röster.

Sekreterare – Person som skriver ner besluten i ett protokoll.

Sluten omröstning – Att rösta genom att skriva sin röst anonymt på papper.

Stadgar – Regler som gäller för föreningen/organisationen.

Streck i debatten – Mötet beslutar att inga fler får anmäla sig till talarlistan. Kan begäras när som helst under mötet. Bifalls det, får ingen mer sätta upp sig på talarlistan, utöver de som anmäler sig omedelbart.

Suppleant – Ersättare eller reserv.

Talarlista – Lista över dem som begärt ordet. När man vill säga något sträcker man upp handen, ordförande antecknar dig och meddelar sedan när det är din tur.

Tilläggsförslag – Förslag som anknyter till tidigare förslag.

Tidsbegränsning – Innebär att varje talare bara får prata ett visst antal minuter. Kan införas när som helst under mötet.

Tilläggsförslag – Innebär att man föreslår ett tillägg till ett redan väckt förslag.

Valberedning – Personer som fått i uppdrag att lägga fram förslag om vilka som ska väljas till styrelsen och andra verksamhetsgrupper. Man har rätt att även lägga fram förslag på andra personer.

Valtorg – Kan vara en del av årsmötet. Där får alla deltagare en möjlighet att ställa frågor till de som är föreslagna till styrelsen och verksamhetsgrupperna.

Verksamhetsberättelse – Styrelsen redogörelse för förra årets verksamhet.

Votering – Betyder omröstning, kan ske med handuppräckning eller med röstsedlar om det handlar om personval.

Yrkande – Är samma sak som förslag.

Årsmöte – Föreningens högsta beslutande organ som hålls en gång per år. Andra namn är Årsstämma och Föreningsstämma.

Åsiktstorg – Se Påverkanstorg.

Återremiss – Innebär att mötet tycker att ärendet bör utredas ytterligare. Ärendet kan till exempel skickas tillbaka till styrelsen.

Överläggning – Är en allmän diskussion under mötet. Förekommer ofta innan beslut fattas.

Övriga frågor – Dagordningspunkt då nya frågor tas upp men under denna punkt kan inga beslut fattas.