Vad är 4H?

Syfte

  • Att utveckla barn och ungdomar till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden
  • Att främja ett sunt levnadssätt för barn- och ungdomar genom friluftsliv, aktiv fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter

Sveriges 4H arbetar för detta syfte utifrån de fyra H:na samt organisationens motto genom att:

    • ge barn och ungdomar ansvar och möjlighet att påverka sin fritid genom föreningsdemokrati
    • bedriva information- och upplysningsverksamhet rörande hållbar samhällsutveckling
    • samarbeta med likartade organisationer i andra länder och bedriva internationell verksamhet som ökar barn och ungdomars respekt för olika kulturer
    • organisera och arrangera aktiv frilufts- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar

Verksamhet

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling och djur till idrott och teater. Vi finns i över 80 länder och riktar oss till barn och ungdomar 6-25 år. I Sverige har vi omkring 10 000 medlemmar fördelat på ca 200 klubbar. Vissa av dessa driver 4H-gårdar runt om i landet som sammanlagt har ca 2,5 miljoner besökare per år.

 

Pedagogik och motto

Mottot i 4H “Lära genom att göra” är otroligt viktigt för organisationen. Det är ett starkt verktyg som genom alla tider gjort att många barn- och ungdomar vågat prova nya saker. Med stöd från teori vittnar många barn och  ungdomar om att de för första gången känt att de haft lätt för att ta till sig nya kunskaper. Detta är något 4H är oerhört stolta över. 4H:s pedagogik utmanar det traditionella systemet där teori understöds av praktik. Vi gör tvärtom och det har gjort underverk för många barn och ungas självförtroende, självkänsla och utveckling.

Allt lärande sker med Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa i fokus. Huvudets kunskap representerar vad vi måste kunna för att ta ansvar i livet, Hjärtats känsla lär oss att visa kärlek, empati och respekt, Handens praktiska kunnande befäster kunskapen och Hälsan främjas när vi använder kropp och sinne och utvecklas utan stress.

I 4H uppmuntrar vi till att ungdomar ska leda aktiviteter för yngre medlemmar. Vi vill ge dem det ansvaret, de utvecklas och växer med uppgiften.

kloverhjalte

4H:s historia

Starten i USA

4H-rörelsen räknar 1902 som sitt födelseår. Då hölls de första klubbmötena i USA. Redan tidigare hade 4H-liknande verksamhet förekommit, men från 1902 fanns det klubbar med föreningsmässig verksamhet. En klubb från Springfield i staten Ohio var troligen den första klubben som arbetade som en förening. Snart nådde klubbverksamheten ut över hela USA. Anledningen till starten var att man i slutet av förra seklet fann att landsbygdens skolor visserligen lärde ut mycket, men inte om förutsättningen att leva ett rikt liv ute på farmerna. Det behövdes utbildning för de unga i jordbruket, i praktiskt arbete och i skapande av hemkultur. De första åren bestod 4H-verksamheten mest av tävlingar och naturstudier. Först var det bara pojkar med i klubbarna men det dröjde inte länge förrän flickorna också fick komma med.

Namnet 4H

Det är lite oklart när klubbverksamheten fick namnet 4H. De första åren hade klubbarna i regel namn bara efter platsen. 1909 vet man att 4H användes. Symbolen var en treklöver med ett H i varje blad för orden Huvud, Hjärta och Hand. Fyrklövern användes också och år 1911 vet man att rörelsen kallades 4H.  Fyrklövern – lyckoklövern – hade blivit symbolen för vad som skulle bli världen största lantungdomsrörelse.

4H-symbolen i form av en fyrklöver med ett H på varje blad utformades alltså i USA omkring år 1911. De fyra H:na är begynnelsebokstäver i orden Head (Huvud), Heart (Hjärta), Hand (Hand) och Health (Hälsa). Symboler för kunskap, medkänsla, färdighet och ett sunt levnadssätt.

4H:s start i Sverige

Idéerna bakom 4H kom ganska tidigt till Skandinavien. Framför allt i Danmark och i Sverige var man intresserad. I vårt land bildades Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF) år 1918. JUF var ett förbund för i huvudsak äldre ungdom, men man ville ha verksamhet även för ungdomar i 11-12-årsåldern. År 1924 beslöt man att ta upp 4H-programmet och året därpå startade 4H-företagsverksamhet i Skaraborgs län. Snart var arbetet igång över hela landet.

De första 4H-klubbarna

1947 beslöt JUF:s riksstämma att ”Unga Odlare”-klubbar med ett mera allsidigt program än de tidigare odlareklubbarna skulle startas. Efterhand antog Unga Odlare-klubbarna beteckningen 4H-klubbar. Till detta medverkade det allt livligare utbytet med USA via IFYE (International Farm (Four H) Youth Exchange).

 

4H i världen

4H finns idag i ett 80-tal länder. I de gamla brittiska imperieländerna går det under benämningen Young Farmers. För de europeiska länderna finns samarbetsorganisationen ”European Committee for Young Farmer’s and 4H Clubs”. Världsnätverket Global 4H Network finns också och har som mål att stärka samhälle och värld genom positiv ungdomsutveckling

Organisationen 4H

Riksförbund

Riksförbundet leds av Riksförbundsstyrelsen. Varje år hålls en Riksförbundsstämma där medlemmarna får vara med i den demokratiska processen och bestämma om verksamhet och hur organisationen ska utvecklas och drivas. Styrelsen styr sedan organisationen så som Riksförbundsstämman beslutat. Styrelsen ordnar aktiviteter för medlemmarna och arbetar med utveckling av verksamheten samtidigt som de ansvarar för ekonomin och ser till att den läns- och klubbstyrda verksamheten fungerar genom att stötta och hjälpa till där det behövs. Till hjälp finns det anställda på Riksförbundets kansli i Katrineholm. De anställda jobbar bland annat med löneservice, administration, representation, problemlösning och utveckling av verksamhet.

Sveriges 4H har cirka 150 helårsanställda utspridda på de olika länen, kretsarna och klubbarna. De anställda arbetar som 4H-gårdsföreståndare, 4H-gårdsassistenter, administratörer, instruktörer, konsulenter, verksamhetsledare och regionkonsulenter.

 

Länsförbund

Sveriges 4H har 22 mer eller mindre aktiva länsförbund. Länsförbunden styrs, liksom Riksförbundet, av en ideell styrelse och har en årlig länsförbundsstämma. Länsförbundsstyrelsen ansvarar bland annat för de aktiviteter som anordnas av länet och verkar som stöd för de klubbar som finns i länet. Vissa länsförbund har även arbetsgivaransvar för eventuella anställda i länet.

Krets

I vissa län finns det kretsar som består av flera klubbar. Även kretsarna drivs av en styrelse och har årsmöte. Kretsstyrelsens ansvar är att ordna aktiviteter för de klubbar som är anslutna till kretsen.

 

Klubb

I klubbarna bedrivs huvuddelen av 4H:s verksamhet. Varje klubb har en klubbstyrelse och vissa (framför allt 4H-gårdar) har anställda. På ett årsmöte tillsätts styrelsen för klubben och det beslutas hur klubben ska bedriva sin verksamhet. Klubbverksamheten ser väldigt olika ut och varierar från aktiviteter som hantverk och teater till gymnastik och 4H-gårdsverksamhet.

 

Avdelningar

En 4H-avdelning är en demokratisatsning 2019 som 4H har infört för att fler barn och unga ska få lära sig föreningsdemokrati genom vår verksamhet.