Bevarande i Genbank

Årsta 4H Gård tillsammans med andra 4H gårdar, djurparker och privata djurhållare är med i arbetet att bevara våra svenska lantraser. Genbanken spelar en central roll för varje lantras och kan beskrivas som ett dokument som används för att styrka att individen är rasren, likt en stamtavla.

Lantraser & vikten av bevarande

Vad är en Lantras?
Begreppet Lantras har inte en helt enkel förklaring men det man brukar mena med lantras är för det mesta äldre svenska raser som människan hade förr på gården och som uppfyllde hushållets behov.

Lantrasernas viktiga egenskaper
För att helt förstå begreppet ”Lantras” behöver man också lägga till vikten av deras egenskaper. En av lantrasernas främsta egenskap oberoende av djurart är deras härdighet och anpassning till vårt svenska klimat. De raser vi idag använder inom produktion är i hög grad avlade för sina produktionsegenskaper, ex. ge mycket mjölk, ge mycket kött etc. Man hade inte heller tillgång till moderna lösningar såsom ex. äggkläckningsmaskin vilket då krävde att hönsen var goda ruvare så att man kunde försäkra sig om att få fler höns i framtiden. De djur man hade förr på gården hade andra egenskaper man värdesatte då ex. mjölken skulle räcka till hushållet och behövde inte räcka till fler. Däremot var det viktigt att djuren klarade sig på den föda som fanns och om vintern kunde det lätt bli ont om föda vilket gjorde att djuren behövde klara sig på lite mat. Även lätta förlossningar och goda mödrar samt motståndskraft mot sjukdomar, anpassning till klimatet var egenskaper som förr var viktiga och som Lantraserna idag bär med sig.

Varför bevara Lantraserna?
Denna fråga hänger ihop med deras egenskaper. Världens länder har tillsammans tagit fram globala mål i Agenda 2030 och ett av delmålen är ”Biologisk hållbarhet”. I detta begrepp ingår bl.a. Biologisk Mångfald, helt enkelt att vi försöker ha så många olika arvsanlag som möjligt för att få en så bred bas av olika egenskaper. De egenskaper Lanraserna idag har kan komma att spela en viktig roll i framtiden då det kan visa sig att en specifik egenskap avlats bort ur våra produktionsdjur och som vi då med hjälp av Lantaserna skulle kunna få tillbaka. Därför är det viktigt att bevara våra Lantraser.

Avel av Lantraser
Att avla på en Lantras skiljer sig markant från annan avel. När man avlar på Lantraser får man inte selektera på en specifik egenskap utan man vill försöka hålla en så stor variation som möjligt inom rasen, vilket skiljer sig från annan rasavel där målet är att alla individer ska se i princip likadana ut. Urval på individer ska göras på så bred bas som möjligt där egenskaper såsom lätta förlossningar, bra moderegenskaper, härdighet och att djuren är friska går före utseende och produktionsegenskaper.

Genbanksintyg & Founders

På Årsta 4H Gård har vi ett antal olika lantraser. Dessa bevaras genom deras respektive lantrasföreningar i genbank. Genbanksintyget kan liknas vid en stamtavla. Genbanksintyget är till för att kunna styrka att indivden är renrasig och härstammar från de founders ”stamdjur” som finns för rasen.

Endast djur som har godkänt genbanksintyg kan bevaras i genbank.

Hos oss bevaras följande djur

Vi bevarar följande djur och Lantraser i genbank:

Gestrikefår, bevaras i genbank via Föreningen Svenska Allmogefår
Jämtget, bevaras i genbank via Föreningen Allmogegeten
Skånegås, bevaras i genbank via Svenska Lanthönsklubben
Gotlandskanin, bevaras i genbank via Föreningen Gotlandskaninen

 

Riksförbundet 4H har beslutat att bevarande av Lantraser i Genbank ska vara en viktig grund i 4H:s arbete och ingår i den egna kontrollen. 

Andra Kontrollprogram

Årsta 4H är även med i följande kontrollprogram:

Gård & Djurhälsan administrerar bl.a. kontrollprogrammen för CAE hos get och MV hos får som vi sedan flera år är med i.

CAE – Caprin Artrit Encefali, hos getter – status: CAE Fri
MV – Maedi Visna, hos får – statis MV Fri